Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 194 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 lipca 2007 r. upoważniająca Bułgarię i Rumunię do odstępstwa od dyrektywy Rady 1999/105/WE w sprawie obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym w odniesieniu do zapasów zgromadzonych od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3541)

Data ogłoszenia:2007-07-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 194 POZ 9

26.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 194/9

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 lipca 2007 r. upoważniająca Bułgarię i Rumunię do odstępstwa od dyrektywy Rady 1999/105/WE w sprawie obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym w odniesieniu do zapasów zgromadzonych od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3541) (2007/527/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Akt przystąpienia w szczególności jego art. 42,

Bułgarii

i

Rumunii,

Bułgaria i Rumunia powiadomiły Komisję i pozostałe państwa członkowskie o istnieniu zapasów leśnego materiału rozmnożeniowego wyprodukowanego na ich terytorium pomiędzy dniem 1 stycznia 2003 r. a dniem 31 grudnia 2006 r. Wprowadzanie do obrotu takiego materiału jest dozwolone tylko wtedy, gdy zostało przyznane odstępstwo od przepisów dyrektywy 1999/105/WE.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Zgodnie z art. 42 Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii Komisja może przyjąć środki przejściowe, jeżeli są one niezbędne do ułatwienia przejścia z istniejącego w nowych państwach członkowskich systemu na system wynikający z zastosowania wspólnotowych regulacji weterynaryjnych i fitosanitarnych. Regulacje te obejmują przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu leśnego materiału rozmnożeniowego.

W celu umożliwienia wyżej wymienionym krajom wprowadzania do obrotu zapasów materiału rozmnożeniowego wyprodukowanego pomiędzy dniem 1 stycznia 2003 r. a 31 grudnia 2006 r. należy zezwolić im na wprowadzanie do obrotu na swoim terytorium do dnia 31 grudnia 2009 r. materiału rozmnożeniowego wyprodukowanego w wyżej wymienionym okresie, zgodnie z ich przepisami krajowymi obowiązującymi w momencie produkcji.

(2)

Dyrektywa Rady 1999/105/WE z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym (1) stanowi, że leśny materiał rozmnożeniowy może podlegać obrotowi jedynie, jeżeli spełnione są wymagania art. 6 ust. 1 i 3 tej dyrektywy.

(6)

Etykiety lub dokumenty towarzyszące powinny wskazywać na to, że taki materiał można wprowadzać do obrotu jedynie w państwie członkowskim, w którym został wyprodukowany.

(3)

Dyrektywa Rady 1999/105/WE pozwala na wprowadzanie do obrotu, aż do momentu wyczerpania zapasów, leśnego materiału rozmnożeniowego zgromadzonego przed dniem 1 stycznia 2003 r.

(7)

(1) Dz.U. L 11 z 15.1.2000, str. 17.

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

L 194/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.7.2007

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W drodze odstępstwa od art. 6 ust. 1 i 3 dyrektywy 1999/105/WE, Bułgaria i Rumunia są upoważnione do wprowadzania do obrotu do dnia 31 grudnia 2009 r. leśnego materiału rozmnożeniowego wyprodukowanego na swoim terytorium pomiędzy dniem 1 stycznia 2003 r. a dniem 31 grudnia 2006 r., który nie został wyprodukowany zgodnie z przepisami tej dyrektywy, pod warunkiem że jest on zgodny z przepisami krajowymi obowiązującymi w momencie produkcji.

Etykieta lub dokument, urzędowy lub inny, który jest dołączony do leśnego materiału rozmnożeniowego lub jemu towarzyszy, wyraźnie wskazuje na to, że materiał ten jest przeznaczony do obrotu wyłącznie na terytorium danego państwa członkowskiego.

Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 lipca 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Taki leśny materiał rozmnożeniowy jest wprowadzany do obrotu wyłącznie na terytorium państwa członkowskiego, w którym został wyprodukowany.

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 194 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L194 - 11 z 200726.7.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/528/WPZiB z dnia 23 lipca 2007 r. wspierające w ramach Europejskiej strategii bezpieczeństwa Konwencję o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych rodzajów broni konwencjonalnej, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki

 • Dz. U. L194 - 5 z 200726.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 881/2007 z dnia 25 lipca 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 9 do 20 lipca 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L194 - 3 z 200726.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 880/2007 z dnia 25 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2133/2001 otwierające i ustalające zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi i pułapami taryfowymi w sektorze zbóż, w odniesieniu do wspólnotowego kontyngentu taryfowego na niektóre preparaty używane do żywienia zwierząt objęte kodem CN 230990

 • Dz. U. L194 - 1 z 200726.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 879/2007 z dnia 25 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.