Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 195 POZ 36

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 21/06 (ex N 635/05), której Republika Słowacka zamierza udzielić przedsiębiorstwu Slovenské lodenice Komárno (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1182) (1)

Data ogłoszenia:2007-07-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 195 POZ 36

Strona 1 z 9
L 195/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.7.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 21/06 (ex N 635/05), której Republika Słowacka zamierza udzielić przedsiębiorstwu Slovenské lodenice Komárno (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1182)

(Jedynie tekst w języku słowackim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2007/529/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

Pismem z dnia 7 czerwca 2006 r. Komisja poinformowała Republikę Słowacką, że w sprawie pomocy zdecydowała o wszczęciu postępowania zgodnie z artykułem 88 ust. 2 Traktatu WE.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

(3)

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanym artykułem (1) i uwzględniając ich uwagi,

Decyzja Komisji, dotycząca wszczęcia postępowania zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia uwag dotyczących podejmowanych środków.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

1. PROCEDURA (1)

Pismem z dnia 9 grudnia 2005 r., zarejestrowanym 14 grudnia 2005 r., Republika Słowacka poinformowała Komisję o swoim zamiarze udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej przedsiębiorstwu Slovenské lodenice Komárno. Komisja zwróciła się do Republiki Słowackiej o dodatkowe informacje w pismach z dnia 23 grudnia 2005 r. i 27 lutego 2006 r., na które Republika Słowacka odpowiedziała pismem z dnia 26 stycznia 2006 r., zarejestrowanym dnia 31 stycznia 2006 r. oraz pismem z dnia 23 marca 2006 r., zarejestrowanym dnia 4 kwietnia 2006 r.

Pismem z dnia 6 lipca 2006 r., zarejestrowanym dnia 12 lipca 2006 r., Republika Słowacka przekazała uwagi beneficjenta pomocy – spółki Slovenské lodenice Komárno. Komisja przypuszcza, że Republika Słowacka miała okazję zareagować na uwagi beneficjenta, ponieważ uwagi te zostały przekazane Komisji przez Republikę Słowacką. Republika Słowacka nie przedstawiła żadnych innych uwag. Pismem z dnia 30 października 2006 r. Komisja zwróciła się do Republiki Słowackiej, aby potwierdziła interpretację uwag beneficjenta przez Komisję. Beneficjent udzielił dalszych wyjaśnień podczas spotkania w dniu 14 grudnia 2006 r. Republika Słowacka odpowiedziała na prośbę Komisji z dnia 30 października 2006 r. pismem z dnia 10 stycznia 2007 r., zarejestrowanym tego samego dnia, w którym potwierdziła również wyjaśnienia złożone przez beneficjenta podczas wspomnianego spotkania.

(1) Dz.U. C 194 z 18.8.2006, str. 30.

(2) Patrz: przypis 1.

27.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/37

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚRODKÓW POMOCY

2.1. Przedsiębiorstwo

(5)

Beneficjentem pomocy jest słowackie przedsiębiorstwo stoczniowe Slovenské lodenice Komárno, a.s. Bratysława (zwane dalej „SLK”), które prowadzi swoją działalność na rzece Dunaj, w regionie kwalifikującym się do otrzymania pomocy regionalnej na podstawie artykułu 87 ust. 3 lit. a) Traktatu WE. Przedsiębiorstwo zostało założone w roku 2000. Jego akcjonariuszami są Euram Bank AG Wiedeń (70 %) oraz Skarb Państwa (30 %). Euram Bank AG Wiedeń został akcjonariuszem większościowym po dokonaniu dwóch zastrzyków kapitałowych w roku 2003. SLK jest dużym przedsiębiorstwem o obrotach 1,424 mld SKK (3) (2004 r.), posiadającym 910 pracowników (2005 r.). Po częściowej prywatyzacji w roku 2003 przedsiębiorstwo potroiło swoją produkcję (wyrażoną w skompensowanych tonach brutto (CGT) na rok) i w roku 2004 osiągnęło zysk w wysokości 26 mln SKK. Przedsiębiorstwo SLK nie ma problemów finansowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 195 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L195 - 47 z 200727.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2007 r. dotycząca kwestionariusza stanowiącego podstawę sprawozdań państw członkowskich za okres 2008–2010 z wykonania dyrektywy Rady 1999/13/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3547)

 • Dz. U. L195 - 44 z 200727.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 17 lipca 2007 r. dotycząca powołania Europejskiej Grupy Wysokiego Szczebla ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Gospodarowania Odpadami (1)

 • Dz. U. L195 - 33 z 200727.7.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/49/WE z dnia 26 lipca 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2003/91/WE określającą środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków warzyw (1)

 • Dz. U. L195 - 29 z 200727.7.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/48/WE z dnia 26 lipca 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2003/90/WE określającą środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/53/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin uprawnych (1)

 • Dz. U. L195 - 25 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 892/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu lipiec 2007 r.

 • Dz. U. L195 - 24 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 891/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L195 - 22 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 890/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L195 - 19 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L195 - 15 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 888/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L195 - 12 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 887/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L195 - 11 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 996/97

 • Dz. U. L195 - 10 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L195 - 8 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zawieszających stosowanie E 128 czerwień 2G jako barwnika żywności (1)

 • Dz. U. L195 - 3 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 824/2000 ustanawiające procedury przejęcia zbóż przez agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż

 • Dz. U. L195 - 1 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 882/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.