Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2007 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu niektórych systemów kamer pochodzących z Japonii

Data ogłoszenia:2007-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 32

Strona 1 z 2
L 198/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.7.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 lipca 2007 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu niektórych systemów kamer pochodzących z Japonii (2007/539/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

jącą z niego istotną szkodę, co zostało uznane za wystarczające uzasadnienie dla wszczęcia dochodzenia antydumpingowego.


uwzględniając traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

Publikując w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zawiadomienie („zawiadomienie o wszczęciu postępowania”) (2), Komisja wszczęła postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu na teren Wspólnoty niektórych systemów kamer, objętych obecnie kodami CN ex 8525 80 19, ex 8528 49 35, ex 8528 49 91, ex 8528 59 90, ex 8529 90 92, ex 8529 90 97, ex 8537 10 91, ex 8537 10 99 oraz 8543 70 90 (kody CN od dnia 1 stycznia 2007 r.) i pochodzących z Japonii.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania określono niektóre systemy kamer pochodzące z Japonii jako produkty składające się z:

A. OBECNE DOCHODZENIE (1)

W dniu 4 kwietnia 2006 r. Komisja otrzymała skargę dotyczącą dumpingu wyrządzającego szkodę w odniesieniu do przywozu niektórych systemów kamer pochodzących z Japonii.

a) głowicy kamery:

i) z wbudowanym wizjerem, przyłączem do wizjera lub możliwością jego podłączenia;

(2)

Skargę wniosło przedsiębiorstwo Grass Valley Nederland BV w imieniu producentów wspólnotowych wytwarzających znaczną część całkowitej produkcji niektórych systemów kamer we Wspólnocie, zgodnie z art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

ii) z wbudowanym blokiem optycznym, modułem przednim lub podobnym urządzeniem (patrz: opis poniżej), przyłączem do niego lub możliwością jego podłączenia;

(3)

Skarga zawierała dowody prima facie wskazujące na dumping wymienionego produktu, jak również wynika-

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17).

iii) stanowiącymi całość z głowicą kamery i złączem kamery w jednej obudowie, bądź oddzielnymi;

(2) Dz.U. C 117 z 18.5.2006, str. 8.

31.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 198/33

b) złącza kamery, wbudowanego bądź niewbudowanego w głowicę kamery; c) bloku optycznego, modułu przedniego lub podobnego urządzenia z jednym lub większą ilością czujników obrazu, o efektywnej przekątnej obszaru światłoczułego wynoszącej co najmniej 6 mm, wbudowanego bądź niewbudowanego w głowicę kamery; d) wizjera kamery, wbudowanego bądź niewbudowanego w głowicę kamery; e) stacji bazowej lub zespołu sterującego kamery („CCU”), połączonego z kamerą przewodem lub w inny sposób, na przykład połączeniem bezprzewodowym; f) operacyjnego pulpitu sterującego („OCP”) lub równoważnego urządzenia do sterowania kamerą (tzn. korekcją koloru, otwarciem obiektywu lub przysłony) dla kamer pojedynczych; g) głównego pulpitu sterującego („MCP”) lub głównego zespołu nastawczego („MSU”), dającego możliwość podglądu i regulowania kilku kamer zdalnych; h) zestawu przystosowującego do obiektywów obudowanych, takiego jak Large Lens Adapter lub SuperXpander, umożliwiającego używanie przenośnych systemów kamer wraz z obiektywami obudowanymi, importowane bądź to i pochodzące z Japonii. wspólnie, bądź oddzielnie,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L198 - 35 z 200731.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2007 r. zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania halonu 2402 w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3594)

 • Dz. U. L198 - 30 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 913/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L198 - 28 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 912/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L198 - 26 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 911/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L198 - 24 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 910/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L198 - 22 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 909/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L198 - 20 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 908/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L198 - 4 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 907/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. uchylające cło antydumpingowe nałożone na przywóz mocznika pochodzącego z Rosji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96 oraz kończące częściowe przeglądy okresowe zgodnie z art. 11 ust. 3 dotyczące tego przywozu pochodzącego z Rosji

 • Dz. U. L198 - 1 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 906/2007 z dnia 23 lipca 2007 kończące przegląd okresowy środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem (WE) nr 1910/2006 na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii i uchylające środki antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1910/2006

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.