Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 199 POZ 40 - Strona 11

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”)

Data ogłoszenia:2007-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 199 POZ 40 - Strona 11

Strona 11 z 11

Artykuł 29 Wykaz konwencji 1. Do dnia 11 lipca 2008 r. państwa członkowskie przekazują Komisji wykaz konwencji, o których mowa w art. 28 ust. 1. Po tej dacie państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich przypadkach wypowiedzenia takich konwencji. 2. Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w terminie sześciu miesięcy od otrzymania: (i) wykaz konwencji, o którym mowa w ust. 1;

(ii) przypadki wypowiedzenia konwencji, o których mowa w ust. 1. Artykuł 30 Klauzula przeglądowa 1. Nie później niż dnia 20 sierpnia 2011 r. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie ze stosowania niniejszego rozporządzenia. Jeżeli jest to niezbędne, do sprawozdania dołączone zostają wnioski dotyczące dostosowania niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie obejmuje: (i) opracowanie na temat skutków wynikających ze sposobu traktowania prawa obcego przez ustawodawstwa różnych


Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Sporządzono w Strasburgu dnia 11 lipca 2007 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

W imieniu Rady

M. LOBO ANTUNES

Przewodniczący

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 281 z 23.11.1995, str. 31.

31.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 199/49

Oświadczenie Komisji w sprawie klauzuli przeglądu (artykuł 30) Komisja, odpowiadając na wezwanie Parlamentu Europejskiego i Rady sformułowane na mocy art. 30 rozporządzenia „Rzym II”, przedstawi, nie później niż w grudniu 2008 r., opracowanie na temat sytuacji w dziedzinie prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych w świetle przypadków naruszenia prywatności i praw do wizerunku. Komisja uwzględni wszystkie aspekty tej sytuacji i w razie konieczności zastosuje odpowiednie środki.

Oświadczenie Komisji w sprawie wypadków drogowych Komisja, mając na względzie różnorodność stosowanych w państwach członkowskich pułapów odszkodowań dla ofiar wypadków drogowych, gotowa jest zbadać konkretne problemy, jakie pojawiają się w przypadkach, gdy obywatel UE ulega wypadkowi w państwie członkowskim innym niż państwo jego zwykłego miejsca pobytu. W tym celu Komisja do końca 2008 r. przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie opracowanie przedstawiające wszystkie możliwości poprawy sytuacji ofiar transgranicznych, w tym kwestie ubezpieczenia; opracowanie to stanowić będzie pierwszy etap przygotowań zielonej księgi.

Oświadczenie Komisji w sprawie traktowania prawa zagranicznego Komisja, mając na względzie różnorodne sposoby traktowania prawa zagranicznego przez państwa członkowskie, opublikuje horyzontalny przegląd stosowania prawa zagranicznego w sprawach cywilnych i handlowych przez sądy państw członkowskich, z uwzględnieniem założeń programu haskiego, najpóźniej cztery lata po wejściu w życie rozporządzenia „Rzym II” lub niezwłocznie po zakończeniu prac nad takim przeglądem. Komisja gotowa jest również w razie konieczności zastosować odpowiednie środki.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 199 POZ 40 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L199 - 30 z 200731.7.2007

    Rozporządzenie (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające mechanizm tworzenia zespołów szybkiej interwencji na granicy oraz zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 w odniesieniu do tego mechanizmu i określające uprawnienia i zadania zaproszonych funkcjonariuszy

  • Dz. U. L199 - 23 z 200731.7.2007

    Rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców (1)

  • Dz. U. L199 - 1 z 200731.7.2007

    Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.