Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 2 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 4/2007 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2423/2001 (EBC/2001/13) dotyczące skonsolidowanego bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2006/20)

Data ogłoszenia:2007-01-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 2 POZ 3

5.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/3

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 4/2007 EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2423/2001 (EBC/2001/13) dotyczące skonsolidowanego bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2006/20)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 2423/2001 (EBC/2001/13) wprowadza się następujace zmiany: 1) w art. 4 ust. 2 wyrazy „znakiem »#«” zastępuje się wyrazami „znakiem »#« lub »*«”; 2) w załącznikach I oraz V wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzy dni po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozporządzenie (WE) nr 2423/2001 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 listopada 2001 r. dotyczące skonsolidowanego bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2001/13) (2) nakłada na monetarne instytucje finansowe obowiązek składania kwartalnych sprawozdań statystycznych w podziale na kraje i waluty. Rozporządzenie (WE) nr 2423/2001 (EBC/2001/13) powinno zostać zmienione w zakresie objętych wymogami sprawozdawczymi danych w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii, tj. krajów przystępujących do Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2007 r. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2423/2001 (EBC/2001/13) obowiązkowe jest zgłaszanie sprawozdań dotyczących pozycji w stosunku do kontrahentów z siedzibą na terytorium państw członkowskich, które przyjęły euro. Rozporządzenie (WE) nr 2423/2001 (EBC/2001/13) powinno być w związku z tym zmienione tak, aby uwzględnić przyjęcie euro przez Słowenię,

(2)

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 14 grudnia 2006 r. W imieniu Rady Prezesów EBC

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC

(1) Dz.U. L 318 z 27.11.1998, str. 8. (2) Dz.U. L 333 z 17.12.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2181/2004 (EBC/2004/21) (Dz.U. L 371 z 18.12.2004, str. 42).

L 2/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.1.2007

ZAŁĄCZNIK

W załącznikach I oraz V do rozporządzenia (WE) nr 2423/2001 (EBC/2001/13) wprowadza się następujace zmiany:

1) W załączniku I wprowadza się następujace zmiany:

a) w części 1, rozdział IV wprowadza się następujace zmiany:

i) w pierwszym i drugim zdaniu ustępu 6a wyrazy „znakiem »#«” zastępuje się wyrazami „znakiem »#« lub »*«”;

ii) w pierwszym i drugim zdaniu ustępu 7a wyrazy „znakiem »#«” zastępuje się wyrazami „znakiem »#« lub »*«”;

iii) w pierwszym i drugim zdaniu ustępu 9a wyrazy „znakiem »#«” zastępuje się wyrazami „znakiem »#« lub »*«”.

b) w części 2 wprowadza się następujace zmiany:

i) w tabeli 3, zatytułowanej „Podział według krajów”:

— w zakresie objętym nagłówkiem „B. Pozostałe uczestniczące państwa członkowskie (tj. z wyłączeniem sektora krajowego) + częściowo C. Reszta świata (państwa członkowskie)”, dodaje się za ostatnią kolumną tabeli dwie nowe kolumny oznaczone, odpowiednio, „BG” oraz „RO”. Każdą komórkę każdej nowej kolumny oznacza się znakiem „*”,

— w kolumnie oznaczonej „SI”, z każdej komórki usuwa się symbol „#”,

— w „Uwadze ogólnej” wyrazy „znakiem »#«” zastępuje się wyrazami „znakiem »#« lub »*«”;

ii) w tabeli 4, zatytułowanej „Podział według walut”:

— w zakresie objętym nagłówkiem „Inne waluty państw członkowskich”, dodaje się za ostatnią kolumną tabeli dwie nowe kolumny oznaczone, odpowiednio, „BGN” oraz „RON”. Każdą komórkę każdej nowej kolumny oznacza się znakiem „*”,

— usuwa się kolumnę oznaczoną „SIT”,

— w „Uwadze ogólnej” wyrazy „znakiem »#«” zastępuje się wyrazami „znakiem »#« lub »*«”.

2) W załączniku V wprowadza się następujace zmiany:

a) dodaje się ustępy 1c, 1d oraz 1e w brzmieniu: „1c. Niezależnie od ust. 1, pierwsze sprawozdanie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w odniesieniu do komórek oznaczonych znakiem »*« obejmuje dane kwartalne za okres kończący się w marcu 2007 r.

5.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/5

1d. W przypadku gdy odpowiedni KBC zadecyduje o rezygnacji z wymogu zgłaszania danych niemających istotnego znaczenia, począwszy od danych kwartalnych za okres kończący się w marcu 2007 r., obowiązek zgłaszania danych rozpocznie się po upływie 12 miesięcy od powiadomienia przez odpowiedni KBC podmiotów składających sprawozdania o wymogu zgłaszania danych. 1e. Niezależnie od ust. 1, pierwsze sprawozdanie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w odniesieniu do kolumny oznaczonej »SI« w tabeli 3, w ramach nagłówka »B. Pozostałe uczestniczące państwa członkowskie (tj. z wyłączeniem sektora krajowego) + elementy C. Reszta świata (państwa członkowskie)« obejmuje dane kwartalne za okres kończący się w marcu 2007 r.”; b) w ustępie 2a wyrazy „znakiem »#«” zastępuje się wyrazami „znakiem »#« lub »*«”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 2 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L2 - 1 z 20075.1.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 3/2007 z dnia 4 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.