Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 20 POZ 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 79/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w okresie od dnia 15 do 19 stycznia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 2021/2006 dla ryżu pochodzącego z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP) oraz z krajów i terytoriów zamorskich (KTZ)

Data ogłoszenia:2007-01-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 20 POZ 13

27.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/13

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 79/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w okresie od dnia 15 do 19 stycznia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 2021/2006 dla ryżu pochodzącego z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP) oraz z krajów i terytoriów zamorskich (KTZ)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

porządkowym 09.4189 w art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 2021/2006 ustalono ilość dostępną w podokresie styczeń na 8 334 tony. W odniesieniu do kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.4190 w art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 2021/2006 ustalono ilość dostępną w podokresie styczeń na 3 334 tony.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (1),

(3)

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2), w szczególności jego art. 7 ust. 2,

Z komunikatu sporządzonego zgodnie z art. 17 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 2021/2006 wynika, że wnioski w odniesieniu do kontyngentu o numerze porządkowym 09.4187 złożone w okresie od dnia 15 do 19 stycznia 2007 r., zgodnie z art. 13 wymienionego rozporządzenia, dotyczą ilości większych niż dostępne, wyrażonych jako ekwiwalent ryżu łuskanego. Należy zatem określić, na jakie ilości pozwolenia mogą być wydawane, poprzez ustalenie współczynnika przydziału, jaki należy zastosować do ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

W odniesieniu do kontyngentów o numerach porządkowych 09.4188, 09.4189 i 09.4190 należy również ustalić ilości przeniesione do następnego podokresu oraz całkowite ilości dostępne dla każdego kontyngentu,

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2021/2006 (3) otworzyło całkowity roczny kontyngent taryfowy na przywóz 160 000 ton ryżu wyrażonego w ekwiwalencie ryżu łuskanego, w tym 125 000 ton ryżu pochodzącego z państw AKP (numer porządkowy 09.4187), 25 000 ton ryżu pochodzącego z Antyli Holenderskich i Aruby (numer porządkowy 09.4189), 10 000 ton ryżu pochodzącego z najsłabiej rozwiniętych KTZ (numer porządkowy 09.4190) i 20 000 ton ryżu stanowiących roczny kontyngent taryfowy na ryż łamany (numer porządkowy 09.4188).

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Wnioski o pozwolenia na przywóz ryżu pochodzącego z AKP/KTZ, objętego kontyngentami o numerach porządkowych 09.4187, 09.4188, 09.4189 i 09.4190 określonych w rozporządzeniu (WE) nr 2021/2006, złożone w okresie od dnia 15 do 19 stycznia 2007 r., stanowią podstawę do wystawienia pozwoleń na ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski pomnożone przez współczynniki przydziału ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2)

W odniesieniu do kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.4187 w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2021/2006 ustalono ilość dostępną w podokresie styczeń na 41 668 ton. W odniesieniu do kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.4188 w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 2021/2006 ustalono ilość dostępną w podokresie styczeń na 10 000 ton. W odniesieniu do kontyngentu taryfowego o numerze

2. W załączniku ustanawia się ilości dostępne w podokresie styczeń 2007 r. do przeniesienia do następnego podokresu oraz całkowite ilości dostępne w maju 2007 r.

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 797/2006 (Dz.U. L 144 z 31.5.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13. (3) Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 61.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

L 20/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.1.2007

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 26 stycznia 2007 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

27.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/15

ZAŁĄCZNIK Współczynniki przydziału mające zastosowanie do ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski z tytułu podokresu styczeń 2007 r. i ilości przeniesione do następnego podokresu

Ilość przeniesiona do podokresu w maju 2007 r. (w tonach) Całkowita dostępna ilość w podokresie w maju 2007 r. (w tonach)

Pochodzenie/produkt

Kontyngent lub nr porządkowy

Współczynnik przydziału

AKP (art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2021/2006) — kody CN 1006 10 21 do 1006 10 98, 1006 20 i 1006 30 AKP (art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2021/2006) — kod CN 1006 40 00 KTZ (art. 8 i art. 9 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 2021/2006) — kod CN 1006 a) Antyle Holenderskie i Aruba: b) najsłabiej rozwinięte KTZ:

09.4187

64,522364 %

41 666

09.4188

100 %

4 902

14 902

09.4189

100 %

1,001

8 334,001

09.4190

0%

3 334

6 667

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 20 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L20 - 16 z 200727.1.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Czarnogórą

 • Dz. U. L20 - 10 z 200727.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 78/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w okresie od dnia 1 do 17 stycznia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L20 - 9 z 200727.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 77/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie ustalania wielkości procentowej zatwierdzenia umów zawartych w odniesieniu do fakultatywnej destylacji wina stołowego

 • Dz. U. L20 - 8 z 200727.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 76/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 56. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L20 - 7 z 200727.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 75/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 24. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L20 - 5 z 200727.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 74/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 24. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L20 - 3 z 200727.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 73/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 24. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L20 - 1 z 200727.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 72/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.