Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 20 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Czarnogórą

Data ogłoszenia:2007-01-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 20 POZ 16

Strona 1 z 12
L 20/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.1.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Czarnogórą (2007/49/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Dnia 14 czerwca 2004 r. Rada przyjęła decyzję dotyczącą pierwszego partnerstwa europejskiego – z Serbią i Czarnogórą, w tym z Kosowem w rozumieniu rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (2). Dnia 30 stycznia 2006 r. Rada podjęła decyzję o zaktualizowaniu wyżej wymienionego partnerstwa europejskiego (3).


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 533/2004 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie ustanowienia partnerstwa w ramach procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego (1), w szczególności jego art. 2,

(5)

Dnia 3 czerwca 2006 r. Czarnogóra proklamowała swoją niepodległość w następstwie referendum, które odbyło się dnia 21 maja 2006 r.

uwzględniając wniosek Komisji,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

Dnia 12 czerwca 2006 r., podczas posiedzenia Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych, Unia Europejska i państwa członkowskie postanowiły pogłębić stosunki z Republiką Czarnogóry jako suwerennym i niepodległym państwem.

(1)

Rada Europejska w Salonikach w dniach 19 i 20 czerwca 2003 r. zatwierdziła wprowadzenie partnerstw europejskich jako środka wspierania europejskich perspektyw krajów Bałkanów Zachodnich.

(7)

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 533/2004 stanowi, że Rada podejmie decyzję w sprawie zasad, priorytetów oraz warunków, które mają być zawarte w partnerstwie europejskim, jak również wszelkich dalszych dostosowań.

W związku z tym należy ustanowić nowe partnerstwo europejskie z Czarnogórą w oparciu o tę część partnerstwa europejskiego z Serbią i Czarnogórą, przyjętego w styczniu 2006 r., która dotyczy Czarnogóry, zaktualizowaną w świetle wniosków przedstawionych w sprawozdaniu z postępów z 2006 r. oraz uzupełnioną o priorytety odpowiadające wyzwaniom, przed jakimi stoi Czarnogóra jako niepodległe państwo.

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 533/2004 stanowi również, że kontrolę realizacji priorytetów zawartych w partnerstwie europejskim zapewnia się w oparciu o mechanizmy ustanowione w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia, zwłaszcza o roczne sprawozdania z postępów.

(1) Dz.U. L 86 z 24.3.2004, str.1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 269/2006 (Dz.U. L 47 z 17.2.2006, str. 7).

(2) Decyzja Rady 2004/520/WE z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w Partnerstwie Europejskim z Serbią i Czarnogórą, w tym z Kosowem zgodnie z jego statusem ustanowionym przez rezolucję nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z 10 czerwca 1999 r. (Dz.U. L 227 z 26.6.2004, str. 21). (3) Decyzja Rady 2006/56/WE z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Serbią i Czarnogórą, w tym z Kosowem w rozumieniu rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r. oraz uchylająca decyzję 2004/520/WE (Dz.U. L 35 z 7.2.2006, str. 32).

27.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/17

(8)

W celu przygotowania się do dalszej integracji z Unią Europejską właściwe organy Czarnogóry powinny opracować plan obejmujący harmonogram oraz konkretne środki umożliwiające realizację priorytetów zawartych w niniejszym partnerstwie europejskim,

w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia, w szczególności rocznych sprawozdań z postępów przedstawianych przez Komisję.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 20 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L20 - 13 z 200727.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 79/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w okresie od dnia 15 do 19 stycznia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 2021/2006 dla ryżu pochodzącego z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP) oraz z krajów i terytoriów zamorskich (KTZ)

 • Dz. U. L20 - 10 z 200727.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 78/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w okresie od dnia 1 do 17 stycznia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L20 - 9 z 200727.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 77/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie ustalania wielkości procentowej zatwierdzenia umów zawartych w odniesieniu do fakultatywnej destylacji wina stołowego

 • Dz. U. L20 - 8 z 200727.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 76/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 56. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L20 - 7 z 200727.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 75/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 24. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L20 - 5 z 200727.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 74/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 24. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L20 - 3 z 200727.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 73/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 24. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L20 - 1 z 200727.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 72/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.