Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 200 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 915/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

Data ogłoszenia:2007-08-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 200 POZ 3

1.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 200/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 915/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

w funkcjonowaniu tych portów lotniczych i powodują niedogodności dla pasażerów.

(5)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiające wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1), w szczególności jego art. 4 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozwój technologii w zakresie kontroli pasażerów powinien przynieść rozwiązanie tego problemu, jednak do czasu, zanim pojawią się techniczne rozwiązania, powinno stosować się tymczasowe środki, które należy poddać przeglądowi zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1546/2006. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 622/2003. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2320/2002 środki ustanowione w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 622/2003 zostały sklasyfikowane i nie zostały opublikowane. To samo stosuje się do wszelkich aktów zmieniających. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotnictwa Cywilnego,

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 2320/2002 zadaniem Komisji jest przyjęcie, w razie konieczności, środków w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących ochrony lotnictwa we Wspólnocie. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003 z dnia 4 kwietnia 2003 r. ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących ochrony lotnictwa cywilnego (2) było pierwszym aktem określającym takie środki. W związku z rozwojem technicznym, skutkami dla funkcjonowania portów lotniczych i wpływem na pasażerów należy zweryfikować środki ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 622/2003, ograniczające przewóz płynów przez pasażerów przylatujących z krajów trzecich i przesiadających się w portach lotniczych Wspólnoty. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 622/2003. Weryfikacja środków wykazała, że ograniczenia w zakresie przewozu płynów przez pasażerów przylatujących z krajów trzecich i przesiadających się w portach lotniczych Wspólnoty skutkują trudnościami

(6)

(7)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 622/2003 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 3 wspomnianego rozporządzenia stosuje w odniesieniu do poufnego charakteru załącznika. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. się

(3)

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 lipca 2007 r. W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 355 z 30.12.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 849/2004 (Dz.U. L 158 z 30.4.2004, str. 1). (2) Dz.U. L 89 z 5.4.2003, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 437/2007 (Dz.U. L 104 z 21.4.2007, str. 16).

L 200/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.8.2007

ZAŁĄCZNIK Zgodnie z art. 1 załącznik jest tajny i nie jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 200 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L200 - 47 z 20071.8.2007

  Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. dotycząca przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (konwencja o Europolu)

 • Dz. U. L200 - 46 z 20071.8.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów czterech członków oraz czterech zastępców członków z Republiki Cypryjskiej

 • Dz. U. L200 - 44 z 20071.8.2007

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy, ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L200 - 41 z 20071.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 918/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 sierpnia 2007 r.

 • Dz. U. L200 - 40 z 20071.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 917/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2007/2008 cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych fig oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suszonych fig

 • Dz. U. L200 - 5 z 20071.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 916/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2216/2004 w sprawie ujednoliconego i zabezpieczonego systemu rejestrów stosownie do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L200 - 1 z 20071.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 914/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.