Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 200 POZ 44

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy, ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-08-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 200 POZ 44

L 200/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.8.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA I KOMISJA

DECYZJA RADY I KOMISJI z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy, ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (2007/541/WE, Euratom)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (1)

a także mając na uwadze, co następuje:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 44 ust. 2, art. 47 ust. 2 ostatnie zdanie oraz art. 55, art. 57 ust. 2, art. 71, art. 80 ust. 2, art. 93, 94, 133 i 181a, w związku z art. 300 ust. 2 zdanie drugie oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy, ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej został podpisany w imieniu Wspólnot Europejskich i ich państw członkowskich w dniu 23 kwietnia 2007 r.

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 101 akapit drugi,

(2)

Do czasu wejścia protokołu w życie stosuje się go tymczasowo od dnia 23 kwietnia 2007 r.

uwzględniając Akt Przystąpienia w szczególności jego art. 6 ust. 2,

Bułgarii

i

Rumunii,

(3)

Protokół powinien zostać zatwierdzony,

uwzględniając wniosek Komisji,

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz państw członkowskich Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy, ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej.

uwzględniając zgodę Rady zgodnie z art. 101 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

(1) Opinia z dnia 7 czerwca 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

1.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 200/45

Tekst protokołu jest dołączony do niniejszej decyzji (1).

składa takie powiadomienie w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 28 czerwca 2007 r. Artykuł 2 Przewodniczący Rady, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich, składa powiadomienie przewidziane w art. 3 protokołu (2). Przewodniczący Komisji równocześnie W imieniu Rady

S. GABRIEL

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 119 z 9.5.2007, str. 32. (2) Data wejścia w życie protokołu zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 200 POZ 44 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L200 - 47 z 20071.8.2007

  Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. dotycząca przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (konwencja o Europolu)

 • Dz. U. L200 - 46 z 20071.8.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów czterech członków oraz czterech zastępców członków z Republiki Cypryjskiej

 • Dz. U. L200 - 41 z 20071.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 918/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 sierpnia 2007 r.

 • Dz. U. L200 - 40 z 20071.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 917/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2007/2008 cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych fig oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suszonych fig

 • Dz. U. L200 - 5 z 20071.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 916/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2216/2004 w sprawie ujednoliconego i zabezpieczonego systemu rejestrów stosownie do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L200 - 3 z 20071.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 915/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L200 - 1 z 20071.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 914/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.