Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 200 POZ 47

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. dotycząca przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (konwencja o Europolu)

Data ogłoszenia:2007-08-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 200 POZ 47

1.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 200/47

DECYZJA RADY z dnia 23 lipca 2007 r. dotycząca przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (konwencja o Europolu) (2007/543/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej,

Konwencja o Europolu została zmieniona trzema innymi protokołami, podpisanymi w dniach 30 listopada 2000 r. (3), 28 listopada 2002 r. (4) i 27 listopada 2003 r. (5). Protokoły z dnia 30 listopada 2000 r. i z dnia 28 listopada 2002 r. weszły w życie w dniu 29 marca 2007 r., podczas gdy protokół z dnia 27 listopada 2003 r. wszedł w życie w dniu 18 kwietnia 2007 r.


uwzględniając Traktat o przystąpieniu z 2005 r.,

(4)

uwzględniając Akt przystąpienia z 2005 r. (zwany dalej „Aktem przystąpienia”), w szczególności jego art. 3 ust. 4,

uwzględniając zalecenie Komisji,

Artykuł 3 ust. 3 Aktu przystąpienia stanowi, że Bułgaria i Rumunia mają przystąpić do konwencji i protokołów zawartych pomiędzy państwami członkowskimi, wymienionych w załączniku I do Aktu przystąpienia, które obejmują między innymi konwencję o Europolu oraz protokoły z dnia 24 lipca 1996 r., 19 czerwca 1997 r., 30 listopada 2000 r., 28 listopada 2002 r. i 27 listopada 2003 r. Mają one wejść w życie w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii w dniu określonym przez Radę.

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

(5)

Zgodnie z art. 3 ust. 4 Aktu przystąpienia Rada ma dokonać wszelkich dostosowań wymaganych w związku z przystąpieniem do tych konwencji i protokołów,

a także mając na uwadze, co następuje:

STANOWI, CO NASTĘPUJE: (1)

Konwencja w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (konwencja o Europolu) (zwana dalej „konwencją o Europolu”) została podpisana w Brukseli w dniu 26 lipca 1995 r. i weszła w życie w dniu 1 października 1998 r.

Artykuł 1 Konwencja o Europolu oraz protokoły z dnia 24 lipca 1996 r., 19 czerwca 1997 r., 30 listopada 2000 r., 28 listopada 2002 r. i 27 listopada 2003 r. wchodzą w życie w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po dacie przyjęcia niniejszej decyzji.

(2)

Konwencja o Europolu została uzupełniona przez dwa protokoły podpisane w dniu 24 lipca 1996 r. i w dniu 19 czerwca 1997 r., które weszły w życie odpowiednio w dniu 29 grudnia 1998 r. i w dniu 1 lipca 1999 r. (2).

Artykuł 2

(1) Opinia z dnia 10 lipca 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Protokół z dnia 24 lipca 1996 r. sporządzony na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni w trybie prejudycjalnym przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Europol) (Dz.U. C 299 z 9.10.1996, str. 2) oraz protokół z dnia 19 czerwca 1997 r. sporządzony na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 41 ust. 3 konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu (Dz.U. C 221 z 19.7.1997, str. 2).

Teksty konwencji o Europolu oraz protokołów z dnia 24 lipca 1996 r., 19 czerwca 1997 r., 30 listopada 2000 r., 28 listopada 2002 r. i 27 listopada 2003 r., sporządzone w językach bułgarskim i rumuńskim, stanowiące załącznik do niniejszej decyzji, są autentyczne na tych samych warunkach co inne teksty konwencji o Europolu i wyżej wymienionych protokołów.

(3) Dz.U. C 358 z 13.12.2000, str. 2. (4) Dz.U. C 312 z 16.12.2002, str. 2. (5) Dz.U. C 2 z 6.1.2004, str. 3.

L 200/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.8.2007

Artykuł 3 Niniejsza decyzja staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 lipca 2007 r. W imieniu Rady

L. AMADO

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK Tekst konwencji o Europolu oraz protokołów z dnia 24 lipca 1996 r., 19 czerwca 1997 r., 30 listopada 2000 r., 28 listopada 2002 r. i 27 listopada 2003 r. w językach bułgarskim i rumuńskim.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 200 POZ 47 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L200 - 46 z 20071.8.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów czterech członków oraz czterech zastępców członków z Republiki Cypryjskiej

 • Dz. U. L200 - 44 z 20071.8.2007

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy, ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L200 - 41 z 20071.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 918/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 sierpnia 2007 r.

 • Dz. U. L200 - 40 z 20071.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 917/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2007/2008 cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych fig oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suszonych fig

 • Dz. U. L200 - 5 z 20071.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 916/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2216/2004 w sprawie ujednoliconego i zabezpieczonego systemu rejestrów stosownie do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L200 - 3 z 20071.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 915/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L200 - 1 z 20071.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 914/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.