Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 200 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 916/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2216/2004 w sprawie ujednoliconego i zabezpieczonego systemu rejestrów stosownie do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2007-08-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 200 POZ 5

Strona 1 z 27
1.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 200/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 916/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2216/2004 w sprawie ujednoliconego i zabezpieczonego systemu rejestrów stosownie do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


akcji UNFCCC, należy zapewnić, by był on podłączony do niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty i rejestrów albo kiedy niezależny dziennik transakcji Wspólnoty i wszystkie rejestry są przygotowane do takiego łącza, albo kiedy Wspólnota uzna za przydatne połączenie dwóch dzienników transakcji.

uwzględniając dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE (1), w szczególności jej art. 19 ust. 3,

(3)

uwzględniając decyzję nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. dotyczącą mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz wykonania protokołu z Kioto (2), w szczególności jej art. 6 ust. 1 akapit pierwszy zdanie drugie,

Obecnie przewiduje się, że kiedy istnieje połączenie między niezależnym dziennikiem transakcji UNFCCC a niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty, rejestry będą się łączyły z niezależnym dziennikiem transakcji poprzez niezależny dziennik transakcji UNFCCC. Jednakże interakcje między niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty a rejestrami mogłyby się znacznie uprościć i uelastycznić, o ile rejestry te łączyłyby się z niezależnym dziennikiem transakcji UNFCCC poprzez niezależny dziennik transakcji Wspólnoty. Zatem centralny administrator powinien posiadać uprawnienia do określania kolejności połączeń.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2216/2004 (3) sformułowało ogólne przepisy, specyfikacje funkcjonalne, techniczne i operacyjne oraz warunki dotyczące utrzymania standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów składającego się z poszczególnych rejestrów w formie standaryzowanych elektronicznych baz danych zawierających wspólne elementy danych oraz niezależny dziennik transakcji Wspólnoty.

Zarówno państwa członkowskie, jak i Wspólnota powinny zapewnić podłączenie swoich rejestrów do niezależnego dziennika transakcji UNFCCC w możliwie jak najwcześniejszym terminie i powinny dostarczyć administratorowi niezależnego dziennika transakcji UNFCCC dokumentację konieczną do inicjalizacji współpracy ich rejestrów z tym dziennikiem, zgodnie ze specyfikacją techniczną i funkcjonalną standardów wymiany danych odnoszących się do systemów rejestracji, które przewiduje protokół z Kioto, opracowaną na podstawie decyzji 24/CP.8 Konferencji Stron UNFCCC.

(2)

Jeżeli rejestry porozumiewają się z niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty poprzez niezależny dziennik transakcji Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) to, z uwagi na charakter architektury systemu rejestracji, istnieje tylko możliwość zmiany adresowania transakcji dla wszystkich rejestrów jednocześnie. W przypadku jakiegokolwiek rejestru, który nie byłby gotowy w określonym terminie, należy również wstrzymać jego uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, jeżeli inne państwa członkowskie podłączone do dziennika niezależnych transakcji UNFCCC dokonują transakcji bez tego rejestru. Zatem w sytuacji gdy funkcjonuje dziennik niezależnych trans-

(5)

Wspólnota powinna dołożyć wszelkich starań celem zapewnienia, by rejestr każdego państwa członkowskiego, niezależny dziennik transakcji Wspólnoty oraz niezależny dziennik transakcji UNFCCC były wzajemnie połączone przed dniem 1 grudnia 2007 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 200 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L200 - 47 z 20071.8.2007

  Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. dotycząca przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (konwencja o Europolu)

 • Dz. U. L200 - 46 z 20071.8.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów czterech członków oraz czterech zastępców członków z Republiki Cypryjskiej

 • Dz. U. L200 - 44 z 20071.8.2007

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy, ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L200 - 41 z 20071.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 918/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 sierpnia 2007 r.

 • Dz. U. L200 - 40 z 20071.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 917/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2007/2008 cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych fig oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suszonych fig

 • Dz. U. L200 - 3 z 20071.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 915/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L200 - 1 z 20071.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 914/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.