Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 202 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 925/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 397/2004 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz bawełnianej bielizny pościelowej z Pakistanu

Data ogłoszenia:2007-08-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 202 POZ 1

Strona 1 z 5
3.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 202/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 925/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 397/2004 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz bawełnianej bielizny pościelowej z Pakistanu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

postępowaniem do Wspólnoty nałożono obowiązujące w całym kraju cło antydumpingowe wynoszące 13,1 %.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(2)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”),

W maju 2006 r. po wszczęciu z urzędu, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, częściowego tymczasowego przeglądu środków antydumpingowych, Rada rozporządzeniem (WE) nr 695/2006 zmieniła rozporządzenie (WE) nr 397/2004 i ustaliła nowe stawki celne wynoszące od 0 % to 8,5 %. Biorąc pod uwagę dużą liczbę współpracujących producentów eksportujących, dobrano odpowiednią próbę.

uwzględniając art. 1 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 397/2004 z dnia 2 marca 2004 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz bawełnianej bielizny pościelowej pochodzącej z Pakistanu (2),

(3)

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(4)

Przedsiębiorstwom objętym próbą przyznano indywidualne stawki celne ustalone podczas dochodzenia przeglądowego, podczas gdy innym współpracującym przedsiębiorstwom nieobjętym próbą przyznano ważoną średnią stawkę celną wynoszącą 5,8 %. Cło wynoszące 8,5 % zostało nałożone na przedsiębiorstwa, które albo nie zgłosiły się, albo nie współpracowały w dochodzeniu.

a także mając na uwadze, co następuje:

A. POPRZEDNIA PROCEDURA (1)

Artykuł 1 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 397/2004 przyznaje pakistańskim producentom eksportującym, którzy spełniają trzy kryteria wymienione w tym samym artykule, możliwość bycia traktowanym jak przedsiębiorstwa współpracujące nieobjęte próbą (traktowanie jak nowych producentów eksportujących – „NEPT”).

Rozporządzeniem (WE) nr 397/2004 Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz do Wspólnoty bawełnianej bielizny pościelowej klasyfikowanej zgodnie z kodami CN ex 6302 21 00 (kody TARIC 6302 21 00 81, 6302 21 00 89), ex 6302 22 90 (kod TARIC 6302 22 90 19), ex 6302 31 00 (kod TARIC 6302 31 00 90) i ex 6302 32 90 (kod TARIC 6302 32 90 19), pochodzącej z Pakistanu. Na wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące wywóz produktu objętego

B. WNIOSKI NOWYCH PRODUCENTÓW EKSPORTUJĄCYCH (5)

Osiemnaście pakistańskich przedsiębiorstw zwróciło się z wnioskiem o traktowanie ich jak nowych producentów eksportujących.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. L 66 z 4.3.2004, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 695/2006 (Dz.U. L 121 z 6.5.2006, str. 14).

(6)

Przeprowadzono badanie w celu ustalenia, czy każdy wnioskodawca spełnia kryteria ustanowione w art. 1 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 397/2004 niezbędne do traktowania go jak nowego producenta eksportującego (NEPT) poprzez sprawdzenie, czy:

L 202/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.8.2007

— nie dokonywał wywozu do Wspólnoty produktu opisanego w ust. 1 w okresie od 1 kwietnia 2003 r. do 31 marca 2004 r., — nie jest powiązany z żadnym eksporterem lub producentem, na którego nałożono środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu, oraz — rzeczywiście dokonywał wywozu do Wspólnoty produktu objętego postępowaniem po okresie objętym dochodzeniem, na którym oparte są środki, lub stał się stroną nieodwołalnego zobowiązania umownego do wywozu do Wspólnoty znaczącej ilości wspomnianego produktu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 202 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L202 - 35 z 20073.8.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniająca Umowę wewnętrzną z dnia 17 lipca 2006 r. między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej z wieloletnich ram finansowych na lata 2008–2013 zgodnie z Umową o partnerstwie AKP–WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

 • Dz. U. L202 - 31 z 20073.8.2007

  Protokół do umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L202 - 30 z 20073.8.2007

  Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L202 - 26 z 20073.8.2007

  Protokół do umowy o parnerstwie i współpracy między wspólnotami europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L202 - 25 z 20073.8.2007

  Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L202 - 21 z 20073.8.2007

  Protokół do umowy o partnerstwie i współpracy (UPiW) między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do UPiW

 • Dz. U. L202 - 19 z 20073.8.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy (UPiW) między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do UPiW

 • Dz. U. L202 - 18 z 20073.8.2007

  Decyzja nr 930/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L202 - 15 z 20073.8.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/50/WE z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej beflubutamidu i wirusa poliedrozy jądrowej Spodoptera exigua jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L202 - 13 z 20073.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 929/2007 z dnia 2 sierpnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w Skagerrak przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L202 - 11 z 20073.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 928/2007 z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L202 - 10 z 20073.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 927/2007 z dnia 2 sierpnia 2007 r. wprowadzające środek przejściowy dotyczący przetwarzania produktów ubocznych pochodzących z produkcji wina, przewidziany w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, w Rumunii w roku winiarskim 2007/2008

 • Dz. U. L202 - 8 z 20073.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 926/2007 z dnia 2 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.