Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 202 POZ 35

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniająca Umowę wewnętrzną z dnia 17 lipca 2006 r. między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej z wieloletnich ram finansowych na lata 2008–2013 zgodnie z Umową o partnerstwie AKP–WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

Data ogłoszenia:2007-08-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 202 POZ 35

3.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 202/35

DECYZJA RADY z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniająca Umowę wewnętrzną z dnia 17 lipca 2006 r. między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej z wieloletnich ram finansowych na lata 2008–2013 zgodnie z Umową o partnerstwie AKP–WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (2007/549/WE)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Zgodnie z art. 8 ust. 4 umowy wewnętrznej, w przypadku przystąpienia do UE nowego państwa wagi głosów określone w ust. 2, które obecnie w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii stanowią jedynie wielkości szacunkowe, są zmieniane decyzją Rady stanowiącej jednomyślnie.

uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (1), oraz zmienioną i podpisaną w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. (2),

(4)

Wkłady i wagi głosów powinny zostać potwierdzone,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Umowę wewnętrzną między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej z wieloletnich ram finansowych na lata 2008–2013 zgodnie ze zmienioną Umową o partnerstwie AKP–WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwarta Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (zwaną dalej „umową wewnętrzną”) (3), a zwłaszcza jej art. 1 ust. 7 i art. 8 ust. 4,

Artykuł 1 Niniejszym potwierdza się klucz do ustalenia wkładu oraz wkład Bułgarii i Rumunii do dziesiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju, określone w art. 1 ust. 2 lit. a) umowy wewnętrznej, oraz liczbę głosów tych państw w Komitecie Europejskiego Funduszu Rozwoju, określoną w art. 8 ust. 2 umowy wewnętrznej.

uwzględniając Akt przystąpienia z 2005 r., w szczególności jego art. 6 ust. 11 (4), Artykuł 2 uwzględniając wniosek Komisji, W umowie wewnętrznej wprowadza się następujące zmiany:

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 11 Aktu przystąpienia z 2005 r. Bułgaria i Rumunia automatycznie przystąpiły do umowy wewnętrznej z dniem przystąpienia.

1) w tabeli w art. 1 ust. 2 lit. a) skreśla się nawiasy okrągłe i „gwiazdkę” po słowach „Bułgaria” i „Rumunia” oraz przypis „(*) kwota szacowana”;

2) w tabeli w art. 8 ust. 2 skreśla się:

(2)

Zgodnie z art. 1 ust. 7 umowy wewnętrznej, w przypadku przystąpienia do UE nowego państwa, rozdział wkładów określonych w ust. 2 lit. a) tego artykułu, który obecnie w przypadku Bułgarii i Rumunii zawiera jedynie kwoty szacunkowe, powinien być zmieniony decyzją Rady stanowiącej jednomyślnie.

a) nawiasy okrągłe i „gwiazdkę” po słowach „Bułgaria” i „Rumunia” oraz nawiasy kwadratowe w drugiej kolumnie tego samego rzędu;

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3. Umowa ostatnio zmieniona decyzją nr 1/2006 Rady Ministrów AKP–WE (Dz.U. L 247 z 9.9.2006, str. 22). (2) Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Umowy zmieniającej Umowę o Współpracy AKP–WE (Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 26). (3) Dz.U. L 247 z 9.9.2006, str. 32. (4) Dz.U. L 157 z 21.6.2005, str. 203.

b) przypis „(*) szacowana ilość głosów”;

c) rząd „Razem UE-25”, „999”;

L 202/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.8.2007

d) nawiasy okrągłe i „gwiazdkę” oraz nawiasy kwadratowe w rzędzie „Razem UE-27 (*)”, „[1 004]”; 3) artykuł 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej przyjęciu.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 lipca 2007 r. „Komitet EFR stanowi większością kwalifikowaną 724 głosów z 1 004, a głosowanie ma wynik pozytywny, jeśli za przyjęciem wniosku zagłosuje przynajmniej 14 państw członkowskich. Mniejszość blokująca składa się z 281 głosów.”. W imieniu Rady

J. SILVA

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 202 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L202 - 31 z 20073.8.2007

  Protokół do umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L202 - 30 z 20073.8.2007

  Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L202 - 26 z 20073.8.2007

  Protokół do umowy o parnerstwie i współpracy między wspólnotami europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L202 - 25 z 20073.8.2007

  Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L202 - 21 z 20073.8.2007

  Protokół do umowy o partnerstwie i współpracy (UPiW) między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do UPiW

 • Dz. U. L202 - 19 z 20073.8.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy (UPiW) między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do UPiW

 • Dz. U. L202 - 18 z 20073.8.2007

  Decyzja nr 930/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L202 - 15 z 20073.8.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/50/WE z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej beflubutamidu i wirusa poliedrozy jądrowej Spodoptera exigua jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L202 - 13 z 20073.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 929/2007 z dnia 2 sierpnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w Skagerrak przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L202 - 11 z 20073.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 928/2007 z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L202 - 10 z 20073.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 927/2007 z dnia 2 sierpnia 2007 r. wprowadzające środek przejściowy dotyczący przetwarzania produktów ubocznych pochodzących z produkcji wina, przewidziany w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, w Rumunii w roku winiarskim 2007/2008

 • Dz. U. L202 - 8 z 20073.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 926/2007 z dnia 2 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L202 - 1 z 20073.8.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 925/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 397/2004 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz bawełnianej bielizny pościelowej z Pakistanu

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.