Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 204 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Rady 2007/551/WPZiB/WSiSW z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) (Umowa PNR z 2007 r.)

Data ogłoszenia:2007-08-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 204 POZ 16

L 204/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.8.2007

DECYZJA RADY 2007/551/WPZiB/WSiSW z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) (Umowa PNR z 2007 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (6)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 24 i 38,


Artykuł 9 umowy stanowi, że będzie ona tymczasowo stosowana od dnia jej podpisania. Państwa członkowskie powinny w związku z tym zostać zobowiązane do nadania skuteczności jej postanowieniom od tego dnia zgodnie z obowiązującym prawem krajowym. Odpowiednia deklaracja w tej sprawie zostanie sporządzona w chwili podpisania umowy,

a także mając na uwadze, co następuje:

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(1)

Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS), zawarta dnia 19 października 2006 r. (1), wygasa nie później niż w dniu 31 lipca 2007 r., chyba że zostanie przedłużona za obopólną zgodą stron wyrażoną na piśmie.

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Europejskiej podpisanie Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) (Umowa PNR z 2007 r.), z zastrzeżeniem zawarcia tej umowy. Teksty umowy, towarzyszącego jej pisma Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych i pisma zawierającego odpowiedź UE są dołączone do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania umowy w imieniu Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem jej zawarcia. Artykuł 3 Zgodnie z art. 9 umowy jej postanowienia są stosowane tymczasowo zgodnie z obowiązującym prawem krajowym od dnia jej podpisania do czasu jej wejścia w życie. Załączona deklaracja w sprawie tymczasowego stosowania zostanie sporządzona w momencie podpisania. Sporządzono w Brukseli, dnia 23 lipca 2007 r. W imieniu Rady

(2)

W dniu 22 lutego 2007 r. Rada postanowiła upoważnić Prezydencję, wspieraną przez Komisję, do otwarcia negocjacji dotyczących długoterminowej umowy na ten sam temat. Negocjacje te zakończyły się pomyślnie i sporządzono nową umowę.

(3)

Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych przedstawił w piśmie towarzyszącym nowej umowie gwarancje ochrony danych PNR przekazywanych z Unii Europejskiej dotyczących lotów pasażerskich do i ze Stanów Zjednoczonych.

(4)

Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych i Unia Europejska, za pośrednictwem osoby specjalnie wyznaczonej do tego celu, będą dokonywać okresowych przeglądów realizacji gwarancji zawartych w piśmie towarzyszącym, tak aby umożliwić Stronom, w świetle takiego przeglądu, podejmowanie wszelkich działań uważanych za konieczne.

(5)

Umowa powinna zostać podpisana, z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie.

L. AMADO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 298 z 27.10.2006, str. 29.

4.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 204/17

Deklaracja w imieniu Unii Europejskiej do Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) (Umowa PNR z 2007 r.) „Do czasu wejścia w życie niniejszej umowy, która nie stanowi odstępstw od przepisów prawa UE lub jej państw członkowskich ani nie wprowadza do nich zmian, państwa członkowskie będą stosować niniejszą umowę tymczasowo w dobrej wierze w ramach ich obowiązującego prawa krajowego.”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 204 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L204 - 18 z 20074.8.2007

  Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) (Umowa PNR z 2007 r.)

 • Dz. U. L204 - 7 z 20074.8.2007

  Budżet Europolu na rok 2008

 • Dz. U. L204 - 5 z 20074.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 933/2007 z dnia 3 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

 • Dz. U. L204 - 3 z 20074.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 932/2007 z dnia 3 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2375/2002 w odniesieniu do subkontyngentu II na pszenicę zwyczajną przywożoną z Kanady

 • Dz. U. L204 - 1 z 20074.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 931/2007 z dnia 3 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.