Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 204 POZ 18

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) (Umowa PNR z 2007 r.)

Data ogłoszenia:2007-08-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 204 POZ 18

Strona 1 z 7
L 204/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.8.2007

Nota do czytelnika: „Poza wersja angielską inne wersje językowe niniejszej umowy nie zostały jeszcze zatwierdzone przez strony. Po zatwierdzeniu pozostałe wersje językowe będą jednakowo autentyczne”.

TŁUMACZENIE

UMOWA między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) (Umowa PNR z 2007 r.)


UNIA EUROPEJSKA oraz STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI, PRAGNĄC skutecznie zapobiegać terroryzmowi i przestępczości o charakterze ponadnarodowym oraz skutecznie je zwalczać w celu ochrony własnych społeczeństw demokratycznych i wspólnych wartości, UZNAJĄC, że wymiana informacji jest zasadniczym elementem walki z terroryzmem i przestępczością o charakterze ponadnarodowym i że w tym kontekście ważnym narzędziem jest posługiwanie się danymi PNR, UZNAJĄC, że aby zagwarantować bezpieczeństwo publiczne i do celów egzekwowania prawa należy określić zasady przekazywania przez przewoźników lotniczych danych PNR do DHS, UZNAJĄC znaczenie zapobiegania terroryzmowi i przestępstwom z nim powiązanym oraz innym poważnym przestępstwom o charakterze ponadnarodowym, w tym przestępczości zorganizowanej, jak i znaczenie zwalczania tych zjawisk, przy jednoczesnym poszanowaniu podstawowych praw i wolności, a zwłaszcza prywatności, UZNAJĄC, że amerykańskie i europejskie prawo i polityki dotyczące prywatności opierają się na wspólnej podstawie i że jakiekolwiek różnice we wdrożeniu tych zasad nie powinny stanowić przeszkody we współpracy między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, UWZGLĘDNIAJĄC konwencje międzynarodowe, ustawy Stanów Zjednoczonych i uregulowania, które wymagają od każdego przewoźnika lotniczego, obsługującego loty pasażerskie w międzynarodowym transporcie lotniczym do lub ze Stanów Zjednoczonych, zapewnienia DHS dostępu do danych PNR w zakresie, w jakim są one gromadzone i przechowywane w systemach automatycznej rezerwacji/kontroli odlotów przewoźników lotniczych (zwanych dalej „systemami rezerwacji”), jak również porównywalne wymagania wdrażane w UE, UWZGLĘDNIAJĄC art. 6 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej dotyczący poszanowania praw podstawowych, w szczególności związane z nimi prawo do ochrony danych osobowych, PRZYJMUJĄC DO WIADOMOŚCI poprzednie umowy PNR między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z dnia 28 maja 2004 r. oraz między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z dnia 19 października 2006 r., UWZGLĘDNIAJĄC właściwe przepisy ustawy o bezpieczeństwie transportu powietrznego (Aviation Transport Security Act) z 2001 r., ustawy o bezpieczeństwie wewnętrznym (Homeland Security Act) z 2002 r., ustawy o reformie służb wywiadowczych i zapobieganiu terroryzmowi (Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act) z 2004 r. oraz dekretu 13388 (Executive Order 13388) dotyczącego współpracy między agencjami rządu Stanów Zjednoczonych w zwalczaniu terroryzmu, jak również ustawę o ochronie prywatności (Privacy Act) z 1974 r., ustawę o wolności informacji (Freedom of Information Act) i ustawę o e-administracji (E-Government Act) z 2002 r., PRZYJMUJĄC DO WIADOMOŚCI, że Unia Europejska powinna zapewnić, aby przewoźnicy lotniczy posiadający w Unii Europejskiej systemy rezerwacji udostępniali DHS dane PNR i spełniali związane z takim przekazaniem wymagania techniczne wyszczególnione przez DHS,

4.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 204/19

POTWIERDZAJĄC, że niniejsza umowa nie stanowi precedensu dla jakichkolwiek przyszłych dyskusji ani negocjacji między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską lub między którąkolwiek ze stron a jakimkolwiek państwem w sprawie przetwarzania i przekazywania danych PNR lub jakichkolwiek innych form danych,

DĄŻĄC do wzmocnienia i zachęcając do współpracy między stronami w duchu partnerstwa transatlantyckiego, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

(1)

Na podstawie gwarancji zawartych w piśmie DHS objaśniającym zabezpieczanie danych PNR (pismo DHS) Unia Europejska zapewni, aby przewoźnicy lotniczy obsługujący loty pasażerskie w międzynarodowym transporcie lotniczym do i ze Stanów Zjednoczonych Ameryki udostępniali dane PNR zawarte w ich systemach rezerwacji zgodnie z wymaganiami DHS.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 204 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L204 - 16 z 20074.8.2007

  Decyzja Rady 2007/551/WPZiB/WSiSW z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) (Umowa PNR z 2007 r.)

 • Dz. U. L204 - 7 z 20074.8.2007

  Budżet Europolu na rok 2008

 • Dz. U. L204 - 5 z 20074.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 933/2007 z dnia 3 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

 • Dz. U. L204 - 3 z 20074.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 932/2007 z dnia 3 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2375/2002 w odniesieniu do subkontyngentu II na pszenicę zwyczajną przywożoną z Kanady

 • Dz. U. L204 - 1 z 20074.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 931/2007 z dnia 3 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.