Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 204 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 932/2007 z dnia 3 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2375/2002 w odniesieniu do subkontyngentu II na pszenicę zwyczajną przywożoną z Kanady

Data ogłoszenia:2007-08-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 204 POZ 3

4.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 204/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 932/2007 z dnia 3 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2375/2002 w odniesieniu do subkontyngentu II na pszenicę zwyczajną przywożoną z Kanady

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

niem kontyngentu taryfowego na pszenicę zwyczajną przywożoną z Kanady o 853 tony należy anulować to zawieszenie wraz z wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(3)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 12 ust. 1,

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2375/2002 oraz rozporządzenie (WE) nr 421/2007.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (1)

Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Kanady w sprawie zakończenia negocjacji na podstawie art. XXIV ust. 6 GATT (2), zatwierdzona decyzją Rady 2007/444/WE (3), przewiduje zwiększenie kontyngentu taryfowego na pszenicę zwyczajną o 853 tony dla Kanady. Należy zatem zwiększyć o 853 tony subkontyngent II na pszenicę zwyczajną przywożoną z Kanady zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2375/2002 z dnia 27 grudnia 2002 r. otwierającym oraz ustalającym zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż wysoka, pochodzącą z krajów trzecich, i wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 (4).

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 2375/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1) Artykuł 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(2)

Wydawanie pozwoleń w odniesieniu do ilości, o które złożono wniosek później niż dnia 16 kwietnia 2007 r. o godzinie 13.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) i objęte subkontynentem II, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2375/2002, zostało zawieszone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 421/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 r. ustalającym współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w okresie od dnia 9 kwietnia 2007 r. do dnia 16 kwietnia 2007 r. w odniesieniu do subkontyngentu II w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 2375/2002 dla pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka (5). W związku ze zwiększe-

„1. Niniejszym zostaje otwarty kontyngent taryfowy w wysokości 2 989 240 ton pszenicy zwyczajnej objętej kodem CN 1001 90 99 o jakości innej niż wysoka.”;

2) Artykuł 3 ust. 1 tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„— subkontyngent II (numer 38 853 tony dla Kanady,”.

porządkowy

09.4124):

Artykuł 2 Skreśla się art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 421/2007.

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 735/2007 (Dz.U. L 169 z 29.6.2007, str. 6). (2) Dz.U. L 169 z 29.6.2007, str. 55. (3) Dz.U. L 169 z 29.6.2007, str. 53. (4) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 88. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2022/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 70). (5) Dz.U. L 102 z 19.4.2007, str. 11.

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

L 204/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.8.2007

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 sierpnia 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 204 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L204 - 18 z 20074.8.2007

  Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) (Umowa PNR z 2007 r.)

 • Dz. U. L204 - 16 z 20074.8.2007

  Decyzja Rady 2007/551/WPZiB/WSiSW z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) (Umowa PNR z 2007 r.)

 • Dz. U. L204 - 7 z 20074.8.2007

  Budżet Europolu na rok 2008

 • Dz. U. L204 - 5 z 20074.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 933/2007 z dnia 3 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

 • Dz. U. L204 - 1 z 20074.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 931/2007 z dnia 3 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.