Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 204 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 933/2007 z dnia 3 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

Data ogłoszenia:2007-08-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 204 POZ 5

4.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 204/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 933/2007 z dnia 3 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a), a także, mając na uwadze, co następuje:


(1)

W dniu 17 lipca 2007 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ zmienił wykaz osób, grup i jednostek, względem których należy stosować zamrożenie funduszy i środków ekonomicznych. Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 wymienia osoby fizyczne i prawne, organy i inne jednostki objęte zamrożeniem funduszy i środków ekonomicznych zgodnie z tym rozporządzeniem.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 sierpnia 2007 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 193 z 23.7.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 400/2007 (Dz.U. L 98 z 13.4.2007, str. 98).

L 204/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.8.2007

ZAŁĄCZNIK Do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 wprowadza się następujące zmiany: Pozycja „Straton Musoni (alias I.O. Musoni). Data urodzenia: (a) 6.4.1961 r., (b) 4.6.1961 r. Miejsce urodzenia: Mugambazi, Kigali, Rwanda. Dalsze informacje: przebywa w Niemczech.” otrzymuje brzmienie: „Straton Musoni (alias I.O. Musoni). Data urodzenia: a) 6.4.1961 r., b) 4.6.1961 r. Miejsce urodzenia: Mugambazi, Kigali, Rwanda. Dalsze informacje: a) legitymujący się paszportem rwandyjskim, który utracił ważność dnia 10 września 2004 r.; b) zamieszkały w Neuffen, Niemcy.”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 204 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L204 - 18 z 20074.8.2007

  Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) (Umowa PNR z 2007 r.)

 • Dz. U. L204 - 16 z 20074.8.2007

  Decyzja Rady 2007/551/WPZiB/WSiSW z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) (Umowa PNR z 2007 r.)

 • Dz. U. L204 - 7 z 20074.8.2007

  Budżet Europolu na rok 2008

 • Dz. U. L204 - 3 z 20074.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 932/2007 z dnia 3 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2375/2002 w odniesieniu do subkontyngentu II na pszenicę zwyczajną przywożoną z Kanady

 • Dz. U. L204 - 1 z 20074.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 931/2007 z dnia 3 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.