Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 205 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 893/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Kiribati, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2007-08-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 205 POZ 1

7.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 205/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 893/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Kiribati, z drugiej strony

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Artykuł 2 Wielkości dopuszczalne połowów, określone w Protokole do Umowy, zostają podzielone między państwami członkowskimi w sposób następujący: — sejnery — taklowce: Francja: Hiszpania: Hiszpania: Portugalia: 27 % dostępnych licencji 73 % dostępnych licencji 6 statków 6 statków


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 w powiązaniu z art. 300 ust. 2 i art. 300 ust. 3 akapit pierwszy, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wspólnota wynegocjowała z Republiką Kiribati Umowę o partnerstwie w sprawie połowów przewidującą możliwość prowadzenia przez statki Wspólnoty połowów na wodach objętych zwierzchnictwem i jurysdykcją Kiribati w odniesieniu do rybołówstwa. W wyniku negocjacji dnia 19 lipca 2006 r. parafowano nową Umowę o partnerstwie w sprawie połowów. W interesie Wspólnoty leży zatwierdzenie tej Umowy. Należy określić metodę przydzielania wielkości dopuszczalnych połowów poszczególnym państwom członkowskim,

Jeżeli wnioski o licencje z tych państw członkowskich nie wyczerpują wszystkich wielkości dopuszczalnych połowów ustalonych w Protokole, Komisja może rozpatrzyć wnioski o licencje z jakiegokolwiek innego państwa członkowskiego.

(2)

Artykuł 3 Państwa członkowskie, których statki prowadzą połowy na mocy Umowy, o której mowa w art. 1, powiadamiają Komisję o ilościach zasobów każdego rodzaju złowionych w strefie połowowej Kiribati zgodnie rozporządzeniem Komisji (WE) nr 500/2001 z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 w odniesieniu do monitorowania połowów statków rybackich Wspólnoty na wodach państw trzecich i na pełnym morzu (1).

(3) (4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Umowę o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Kiribati, z drugiej strony. Tekst Umowy stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4 Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania Umowy, tak aby stała się ona wiążąca dla Wspólnoty.

(1) Dz.U. L 73 z 15.3.2001, str. 8.

L 205/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 5

7.8.2007

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 23 lipca 2007 r. W imieniu Rady

L. AMADO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 205 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L205 - 63 z 20077.8.2007

  Decyzja Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

 • Dz. U. L205 - 61 z 20077.8.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską na okres od dnia 1 czerwca 2006 r. do dnia 31 maja 2010 r.

 • Dz. U. L205 - 59 z 20077.8.2007

  Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską na okres od dnia 1 czerwca 2006 r. do dnia 31 maja 2010 r.

 • Dz. U. L205 - 36 z 20077.8.2007

  Umowa o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską

 • Dz. U. L205 - 35 z 20077.8.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 894/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską

 • Dz. U. L205 - 3 z 20077.8.2007

  Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Kiribati, z drugiej strony

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.