Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 205 POZ 3

Tytuł:

Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Kiribati, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2007-08-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 205 POZ 3

Strona 1 z 19
7.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 205/3

UMOWA O PARTNERSTWIE w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Kiribati, z drugiej strony

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, z jednej strony, oraz REPUBLIKA KIRIBATI, zwana dalej „Kiribati”, z drugiej strony, zwane dalej „Stronami”, UWZGLĘDNIAJĄC ścisłą współpracę między Wspólnotą a Kiribati, w szczególności w kontekście Umowy z Kotonu, oraz ich wspólne pragnienie dalszego rozwijania tych stosunków, UWZGLĘDNIAJĄC pragnienie obu Stron dotyczące wspierania racjonalnej eksploatacji swoich zasobów połowowych w drodze wzmożonej współpracy, BIORĄC POD UWAGĘ Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawie morza oraz Porozumienie Narodów Zjednoczonych w sprawie zasobów rybnych, UZNAJĄC, że Kiribati wykonuje władzę suwerenną lub jurysdykcję w strefie rozciągającej się do 200 mil morskich, licząc od linii podstawowych zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza, MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ znaczenia zasad ustanowionych w Kodeksie postępowania odpowiedzialnego rybołówstwa przyjętym na konferencji FAO w 1995 r., ZDECYDOWANE współpracować we wspólnym interesie na rzecz wprowadzenia odpowiedzialnego rybołówstwa w celu zapewnienia długotrwałej ochrony i zrównoważonego wykorzystywania żywych zasobów morskich, PRZEKONANE, że taka współpraca musi przyjąć formę inicjatyw i środków, które podejmowane wspólnie lub niezależnie przez każdą ze Stron będą się wzajemnie uzupełniać, zapewniając spójność polityk i współdziałanie podejmowanych starań, ZDECYDOWANE ustanowić w tym celu dialog w celu określenia sektorowej polityki w dziedzinie rybołówstwa, przyjętej przez rząd Kiribati, oraz ustalić stosowne środki gwarantujące skuteczne wdrażanie tej polityki oraz zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa w jej realizację, PRAGNĄC ustanowić zasady i warunki regulujące działalność połowową statków Wspólnoty na wodach Kiribati oraz wsparcie Wspólnoty dla wprowadzenia odpowiedzialnego rybołówstwa na tych wodach, ZDECYDOWANE nawiązać bliższą współpracę gospodarczą w zakresie rybołówstwa i działań pokrewnych poprzez wprowadzenie i rozwój wspólnych przedsięwzięć, w które zaangażują się przedsiębiorstwa obu Stron, NINIEJSZYM POSTANAWIAJĄ, CO NASTĘPUJE:


zasobów połowowych oraz rozwój sektora rybołówstwa w Kiribati;

Artykuł 1 Zakres Niniejsza Umowa ustanawia zasady, przepisy i procedury regulujące: a) gospodarczą, finansową i naukowo-techniczną współpracę w dziedzinie rybołówstwa, mającą na celu wspieranie odpowiedzialnego rybołówstwa w strefach połowowych Kiribati, gwarantującą ochronę i zrównoważone wykorzystywanie b) warunki dostępu wspólnotowych statków rybackich do wód Kiribati;

c)

współpracę dotyczącą rozwiązań w zakresie kontroli połowów w obszarach połowowych Kiribati, mających gwarantować spełnienie wyżej opisanych zasad i warunków, skuteczność środków gwarantujących ochronę zasobów rybnych i zarządzanie nimi oraz zwalczanie nielegalnych, niezgłoszonych i nieuregulowanych połowów;

L 205/4 d)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 3

7.8.2007

współpracę między przedsiębiorstwami w celu rozwoju działalności gospodarczej w sektorze rybołówstwa i działań pokrewnych, we wspólnym interesie Stron.

Zasady i cele związane z wprowadzaniem w życie niniejszej Umowy

Artykuł 2 Definicje Do celów niniejszej Umowy: a) b) c) „organy Kiribati” oznaczają rząd Kiribati; „organy Wspólnoty” oznaczają Komisję Europejską; „wody Kiribati” oznaczają wody podlegające w dziedzinie rybołówstwa zwierzchnictwu lub jurysdykcji Kiribati; „rybołówstwo” oznacza faktyczne łowienie ryb, połowy, odławianie, zabijanie lub pozyskiwanie ryb, lub próby takiego działania, i obejmuje wszelkie inne przedsięwzięcia, co do których można zasadnie zakładać, że mają na celu łowienie ryb, połowy, odławianie, zabijanie lub pozyskiwanie ryb, lub każde działanie wspierające lub przygotowujące którekolwiek z wyżej wymienionych działań; „statek rybacki” oznacza każdy statek wykorzystywany lub przystosowany do wykorzystania w połowach przemysłowych, w tym jednostki pływające, statki pomocnicze, śmigłowce i lekkie samoloty wykorzystywane w operacjach połowowych; „statek wspólnotowy” oznacza statek rybacki pływający pod banderą państwa członkowskiego Wspólnoty i zarejestrowany we Wspólnocie; „wspólne przedsiębiorstwo” oznacza przedsiębiorstwo prowadzące działalność komercyjną związaną z rybołówstwem lub działaniami pokrewnymi, założone w Kiribati przez właścicieli statków lub przedsiębiorstwa krajowe z państw Stron;

1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 205 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L205 - 63 z 20077.8.2007

  Decyzja Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

 • Dz. U. L205 - 61 z 20077.8.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską na okres od dnia 1 czerwca 2006 r. do dnia 31 maja 2010 r.

 • Dz. U. L205 - 59 z 20077.8.2007

  Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską na okres od dnia 1 czerwca 2006 r. do dnia 31 maja 2010 r.

 • Dz. U. L205 - 36 z 20077.8.2007

  Umowa o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską

 • Dz. U. L205 - 35 z 20077.8.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 894/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską

 • Dz. U. L205 - 1 z 20077.8.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 893/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Kiribati, z drugiej strony

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.