Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 205 POZ 36

Tytuł:

Umowa o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską

Data ogłoszenia:2007-08-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 205 POZ 36

Strona 1 z 18
L 205/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.8.2007

UMOWA O PARTNERSTWIE w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską

DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ, zwana dalej „Wyspami Świętego Tomasza i Książęcą”, oraz WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, zwane dalej „Stronami”, UWZGLĘDNIAJĄC ścisłą współpracę między Wspólnotą a Wyspami Świętego Tomasza i Książęcą, w szczególności w kontekście Porozumienia z Kotonu, oraz ich wspólne pragnienie dalszego rozwijania tych stosunków, UWZGLĘDNIAJĄC pragnienie Stron wspierania racjonalnej eksploatacji zasobów rybnych w drodze współpracy, BIORĄC POD UWAGĘ Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawie morza, ZDECYDOWANE stosować decyzje i zalecenia wydane przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego, zwaną dalej „ICCAT”, MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ znaczenia zasad ustanowionych w kodeksie postępowania odpowiedzialnego rybołówstwa przyjętego na konferencji FAO w 1995 r., ZDECYDOWANE współpracować we wspólnym interesie na rzecz wprowadzenia odpowiedzialnego rybołówstwa w celu zapewnienia długotrwałej ochrony i zrównoważonego wykorzystywania żywych zasobów morskich, PRZEKONANE, że taka współpraca musi przyjąć formę inicjatyw i środków, które podejmowane wspólnie lub niezależnie przez każdą ze Stron będą się wzajemnie uzupełniać, zapewniając spójność polityk i synergię podejmowanych starań, ZDECYDOWANE ustanowić w tym celu dialog w celu określenia sektorowej polityki rybackiej przyjętej przez rząd Wysp Świętego Tomasza i Książęcej oraz ustalić stosowne środki gwarantujące skuteczne wdrażanie tej polityki oraz zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa w jej realizację, PRAGNĄC ustanowić zasady i warunki regulujące działalność połowową statków Wspólnoty na wodach Wysp Świętego Tomasza i Książęcej oraz wsparcie Wspólnoty dla wprowadzenia odpowiedzialnego rybołówstwa na tych wodach, ZDECYDOWANE nawiązać ściślejszą współpracę gospodarczą w zakresie rybołówstwa i działań pokrewnych, poprzez zakładanie i rozwój wspólnych przedsiębiorstw, w które zaangażują się przedsiębiorstwa obu Stron, UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:


— warunki dostępu wspólnotowych statków rybackich do obszarów połowowych Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, — współpracę dotyczącą rozwiązań w zakresie kontroli połowów w obszarach połowowych Wysp Świętego Tomasza i Książęcej mających gwarantować spełnienie wyżej opisanych warunków, skuteczność środków gwarantujących ochronę zasobów rybnych i zarządzanie nimi oraz zwalczanie nielegalnych, niezgłoszonych i nieuregulowanych połowów, — partnerstwo pomiędzy przedsiębiorstwami ukierunkowanymi na rozwój działalności gospodarczej w sektorze rybołówstwa i działań pokrewnych, we wspólnym interesie Stron.

Artykuł 1 Przedmiot Niniejsza umowa ustanawia zasady, przepisy i procedury regulujące: — gospodarczą, finansową, techniczną i naukową współpracę w dziedzinie rybołówstwa mającą na celu wprowadzenie odpowiedzialnego rybołówstwa w obszarach połowowych Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, w celu ochrony i zrównoważonego wykorzystywania zasobów rybnych oraz rozwoju sektora rybołówstwa na Wyspach Świętego Tomasza i Książęcej,

7.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 2 Definicje

L 205/37

Do celów niniejszej umowy: a) „organy Wysp Świętego Tomasza i Książęcej” oznaczają rząd Wysp Świętego Tomasza i Książęcej; „organy Wspólnoty” oznaczają Komisję Europejską; „obszar połowowy Wysp Świętego Tomasza i Książęcej” oznacza wody, na których władzę suwerenną lub jurysdykcję w zakresie rybołówstwa sprawują Wyspy Świętego Tomasza i Książęca; „statek rybacki” oznacza każdy statek wyposażony w narzędzia połowowe do handlowej eksploatacji żywych zasobów wodnych; „statek wspólnotowy” oznacza statek rybacki pływający pod banderą państwa członkowskiego i zarejestrowany we Wspólnocie; „wspólny komitet” oznacza komitet złożony z przedstawicieli Wspólnoty i Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, którego funkcje opisano w art. 9 niniejszej umowy; „przeładunek” oznacza transfer w porcie lub na morzu części lub całości ładunku ryb ze statku rybackiego na inny statek rybacki; „nadzwyczajne okoliczności” oznaczają okoliczności inne niż przyczyny naturalne, wymykające się spod racjonalnej kontroli jednej ze Stron i uniemożliwiające prowadzenie działalności połowowej na wodach Wysp Świętego Tomasza i Książęcej; „marynarze AKP” oznaczają marynarzy będących obywatelami państwa spoza Europy, które jest sygnatariuszem Porozumienia z Kotonu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 205 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L205 - 63 z 20077.8.2007

  Decyzja Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

 • Dz. U. L205 - 61 z 20077.8.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską na okres od dnia 1 czerwca 2006 r. do dnia 31 maja 2010 r.

 • Dz. U. L205 - 59 z 20077.8.2007

  Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską na okres od dnia 1 czerwca 2006 r. do dnia 31 maja 2010 r.

 • Dz. U. L205 - 35 z 20077.8.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 894/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską

 • Dz. U. L205 - 3 z 20077.8.2007

  Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Kiribati, z drugiej strony

 • Dz. U. L205 - 1 z 20077.8.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 893/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Kiribati, z drugiej strony

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.