Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 205 POZ 59

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską na okres od dnia 1 czerwca 2006 r. do dnia 31 maja 2010 r.

Data ogłoszenia:2007-08-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 205 POZ 59

7.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 205/59

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską na okres od dnia 1 czerwca 2006 r. do dnia 31 maja 2010 r. (2007/532/WE)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 300 ust. 2 w powiązaniu z art. 37, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską na okres od dnia 1 czerwca 2006 r. do dnia 31 maja 2010 r. zostaje zatwierdzone w imieniu Wspólnoty. Tekst porozumienia w formie wymiany listów jest załączony do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Umowę stosuje się tymczasowo od dnia 1 czerwca 2006 r. Artykuł 3 Wielkości dopuszczalne połowów ustalone w protokole do umowy o partnerstwie w sprawie połowów zostają podzielone między państwa członkowskie w sposób następujący:

Kategoria połowów Rodzaj statku Państwo członkowskie Licencje lub kwoty

Wspólnota i Demokratyczna Republika Wysp Świętego Tomasza i Książęcej wynegocjowały i parafowały umowę o partnerstwie w sprawie połowów przyznającą rybakom ze Wspólnoty wielkości dopuszczalne połowów na wodach należących lub podlegających jurysdykcji Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. Należy zapewnić kontynuowanie działalności połowowej w okresie od dnia wygaśnięcia poprzedniego protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Świętego Tomasza i Książęcej do dnia wejścia w życie protokołu ustalającego wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane we wspomnianej umowie o partnerstwie. W tym celu Wspólnota i Demokratyczna Republika Wysp Świętego Tomasza i Książęcej parafowały porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania nowego protokołu. W interesie Wspólnoty leży zatwierdzenie wspomnianego porozumienia w formie wymiany listów. Należy określić metodę podziału wielkości dopuszczalnych połowów pomiędzy państwa członkowskie,

(2)

(3)

(4)

Połowy tuńczyka

Sejnery-zamrażalnie do Hiszpania połowów tuńczyka Francja Taklowce niowe powierzch- Hiszpania Portugalia

13 12 13 5

Połowy tuńczyka

(5)

L 205/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.8.2007

Jeżeli wnioski o licencje z tych państw członkowskich nie wyczerpią wszystkich wielkości dopuszczalnych połowów ustalonych w protokole umowy o partnerstwie w sprawie połowów, Komisja może uwzględnić wnioski o licencje innych państw członkowskich.

zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (1). Artykuł 5 Przewodniczący Rady jest upoważniony do wyznaczenia osoby umocowanej do podpisania porozumienia w formie wymiany listów, aby stało się ono wiążące dla Wspólnoty. Sporządzono w Brukseli dnia 23 lipca 2007 r. W imieniu Rady

L. AMADO

Artykuł 4 Państwa członkowskie, których statki dokonują połowów na mocy niniejszego porozumienia w formie wymiany listów, powiadamiają Komisję o ilościach każdego z zasobów złowionych w obszarze połowowym Wysp Świętego Tomasza i Książęcej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 500/2001 z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 73 z 15.3.2001, str. 8.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 205 POZ 59 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L205 - 63 z 20077.8.2007

  Decyzja Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

 • Dz. U. L205 - 61 z 20077.8.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską na okres od dnia 1 czerwca 2006 r. do dnia 31 maja 2010 r.

 • Dz. U. L205 - 36 z 20077.8.2007

  Umowa o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską

 • Dz. U. L205 - 35 z 20077.8.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 894/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską

 • Dz. U. L205 - 3 z 20077.8.2007

  Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Kiribati, z drugiej strony

 • Dz. U. L205 - 1 z 20077.8.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 893/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Kiribati, z drugiej strony

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.