Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 206 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 935/2007 z dnia 6 sierpnia 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 kwotę pomocy do składowania nieprzetworzonych suszonych winogron i suszonych fig

Data ogłoszenia:2007-08-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 206 POZ 3

7.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 935/2007 z dnia 6 sierpnia 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 kwotę pomocy do składowania nieprzetworzonych suszonych winogron i suszonych fig

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków przetworów owocowych i warzywnych (1), w szczególności jego art. 9 ust. 8, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Dla produktów z roku gospodarczego 2006/2007, kwota pomocy do składowania przewidziana w art. 9 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2201/96 wynosi: a) dla suszonych winogron: i) 0,1257 EUR za dzień za tonę netto do dnia 29 lutego 2008 r.; ii) 0,0997 EUR za dzień za tonę netto od dnia 1 marca 2008 r.; b) 0,1083 EUR za dzień za tonę netto dla suszonych fig. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 9 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2201/96 przewiduje, że pomoc do składowania jest przyznawana agencjom składu za ilości sułtanek, suszonych winogron i suszonych fig, które zakupiły, i za faktyczny okres przechowywania. Należy ustalić pomoc do składowania nieprzetworzonych suszonych winogron i suszonych fig z roku gospodarczego 2006/2007 zgodnie z art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1622/1999 z dnia 23 lipca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w odniesieniu do systemu składowania nieprzetworzonych suszonych winogron oraz nieprzetworzonych suszonych fig (2).

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 sierpnia 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem dotyczącym warunków przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U. L 157 z 21.6.2005, str. 203). (2) Dz.U. L 192 z 24.7.1999, str. 33. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1051/2005 (Dz.U. L 173 z 6.7.2005, str. 5).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 206 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L206 - 10 z 20077.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3852) (1)

 • Dz. U. L206 - 5 z 20077.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 937/2007 z dnia 6 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1539/2006 przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie zasobów zapisanych na rok budżetowy 2007, przeznaczonych na dostawy żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie, oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 3149/92

 • Dz. U. L206 - 4 z 20077.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/2007 z dnia 6 sierpnia 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2007/2008 cenę skupu stosowaną przez agencje składujące nieprzetworzone suszone winogrona i nieprzetworzone suszone figi

 • Dz. U. L206 - 1 z 20077.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 934/2007 z dnia 6 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.