Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 206 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/2007 z dnia 6 sierpnia 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2007/2008 cenę skupu stosowaną przez agencje składujące nieprzetworzone suszone winogrona i nieprzetworzone suszone figi

Data ogłoszenia:2007-08-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 206 POZ 4

L 206/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.8.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 936/2007 z dnia 6 sierpnia 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2007/2008 cenę skupu stosowaną przez agencje składujące nieprzetworzone suszone winogrona i nieprzetworzone suszone figi

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków przetworów owocowych i warzywnych (1), w szczególności jego art. 9 ust. 8, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1207/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r. ustalającym, na rok gospodarczy 2006/2007, cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych fig oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suszonych fig (3).

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Kryteria ustalania ceny, po której agencje składujące skupują nieprzetworzone suszone figi i nieprzetworzone suszone winogrona, zostały ustalone w art. 9 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96, a warunki skupu i zarządzania produktami przez agencje składujące zostały ustanowione w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1622/1999 z dnia 23 lipca 1999 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w odniesieniu do systemu składowania nieprzetworzonych suszonych winogron oraz nieprzetworzonych suszonych fig (2). Należy zatem ustalić cenę skupu na rok gospodarczy 2007/2008 dla suszonych winogron na podstawie rozwoju cen światowych, a dla suszonych fig na podstawie ceny minimalnej ustanowionej

Artykuł 1 Na rok gospodarczy 2007/2008 cena skupu określona w art. 9 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96 wynosi: a) 458,96 EUR za tonę netto nieprzetworzonych suszonych winogron; b) 597,55 EUR za tonę netto nieprzetworzonych suszonych fig. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 sierpnia 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem dotyczącym warunków przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U. L 157 z 21.6.2005, str. 203). (2) Dz.U. L 192 z 24.7.1999, str. 33. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1051/2005 (Dz.U. L 173 z 6.7.2005, str. 5).

(3) Dz.U. L 219 z 10.8.2006, str. 9.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 206 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L206 - 10 z 20077.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3852) (1)

 • Dz. U. L206 - 5 z 20077.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 937/2007 z dnia 6 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1539/2006 przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie zasobów zapisanych na rok budżetowy 2007, przeznaczonych na dostawy żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie, oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 3149/92

 • Dz. U. L206 - 3 z 20077.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 935/2007 z dnia 6 sierpnia 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 kwotę pomocy do składowania nieprzetworzonych suszonych winogron i suszonych fig

 • Dz. U. L206 - 1 z 20077.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 934/2007 z dnia 6 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.