Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 207 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 941/2007 z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (brzoskwinie)

Data ogłoszenia:2007-08-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 207 POZ 12

L 207/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.8.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 941/2007 z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (brzoskwinie)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1961/2001 z dnia 8 października 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do refundacji wywozowych do owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 6 ust. 6, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (3)

niedługo przekroczone. To przekroczenie byłoby naruszeniem prawidłowego funkcjonowania systemu refundacji wywozowych w sektorze owoców i warzyw. W celu uniknięcia opisanej sytuacji należy odrzucić wnioski o pozwolenia w systemie B dla brzoskwiń wywiezionych po dniu 7 sierpnia 2007 r., aż do końca bieżącego okresu wywozu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W odniesieniu do brzoskwiń wnioski o pozwolenia na wywóz w systemie B, złożone z tytułu art. 1 rozporządzenia (WE) nr 628/2007, dla których zgłoszenie wywozowe zostało przyjęte po dniu 7 sierpnia i przed dniem 1 listopada 2007 r., są odrzucone. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 sierpnia 2007 r.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 628/2007 (3) ustala ilości indykatywne, dla których mogą zostać wydane pozwolenia na wywóz w systemie B. Biorąc pod uwagę informacje, którymi dzisiaj dysponuje Komisja, ilości indykatywne przewidziane na bieżący okres wywozu w odniesieniu do brzoskwiń mogą zostać

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 sierpnia 2007 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64). 2) Dz.U. L 268 z 9.10.2001, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem (WE) nr 548/2007 (Dz.U. L 130 z 22.5.2007, str. 3). (3) Dz.U. L 145 z 7.6.2007, str. 7.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 207 POZ 12 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L207 - 5 z 20078.8.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 940/2007 z dnia 7 sierpnia 2007 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych Noix du Périgord (ChNP)

  • Dz. U. L207 - 3 z 20078.8.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 939/2007 z dnia 7 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 917/2004 w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 797/2004 dotyczącego działań w dziedzinie pszczelarstwa

  • Dz. U. L207 - 1 z 20078.8.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 938/2007 z dnia 7 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.