Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 207 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 939/2007 z dnia 7 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 917/2004 w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 797/2004 dotyczącego działań w dziedzinie pszczelarstwa

Data ogłoszenia:2007-08-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 207 POZ 3

8.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 207/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 939/2007 z dnia 7 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 917/2004 w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 797/2004 dotyczącego działań w dziedzinie pszczelarstwa

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 797/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie środków mających na celu poprawę warunków produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelarskich (1), w szczególności jego art. 6, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W związku z tym, że rozporządzenie (WE) nr 917/2004 przewiduje w art. 2 ust. 3 dzień 31 sierpnia jako termin pełnej realizacji działań w ramach rocznych programów, należy przewidzieć stosowanie niniejszego rozporządzenia od roku gospodarczego 2007/2008. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj,

(5)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 917/2004 (2) ustanawia przepisy niezbędne do wprowadzenia w życie rocznych programów krajowych przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 797/2004. Podstawą wielkości udziału Wspólnoty w finansowaniu tych programów jest liczba pszczół w każdym państwie członkowskim, wymieniona w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 917/2004. W informacjach przekazanych przez państwa członkowskie w celu uaktualnienia danych strukturalnych dotyczących sytuacji w sektorze zgodnie z art. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 917/2004 podano zmiany liczby pszczół. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 917/2004.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 917/2004 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się po raz pierwszy do rocznego programu obejmującego rok gospodarczy 2007/2008.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 sierpnia 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 125 z 28.4.2004, str. 1. (2) Dz.U. L 163 z 30.4.2004, str. 83. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 811/2007 (Dz.U. L 182 z 12.7.2007, str. 5).

L 207/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.8.2007

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I

Liczba pszczół Liczba uli

Państwo członkowskie

BE BG CZ DK DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK EU 27

110 000 671 674 525 560 170 000 751 000 33 000 1 467 690 2 320 949 1 360 973 22 000 1 157 133 44 338 62 200 85 015 9 267 900 000 1 938 80 000 311 000 1 091 930 555 049 975 062 170 682 246 259 56 000 150 000 274 000 13 602 719”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 207 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L207 - 12 z 20078.8.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 941/2007 z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (brzoskwinie)

  • Dz. U. L207 - 5 z 20078.8.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 940/2007 z dnia 7 sierpnia 2007 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych Noix du Périgord (ChNP)

  • Dz. U. L207 - 1 z 20078.8.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 938/2007 z dnia 7 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.