Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 207 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 940/2007 z dnia 7 sierpnia 2007 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych Noix du Périgord (ChNP)

Data ogłoszenia:2007-08-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 207 POZ 5

Strona 1 z 5
8.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 207/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 940/2007 z dnia 7 sierpnia 2007 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych Noix du Périgord (ChNP)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Komisja rozpatrzyła przedmiotową zmianę i stwierdziła, że jest ona uzasadniona. Ponieważ zmiana jest nieznaczna w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, Komisja może ją zatwierdzić bez konieczności stosowania procedury opisanej w art. 5, 6 i 7 tego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W specyfikacji nazwy pochodzenia „Noix du Périgord” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Pełne zestawienie, zawierające główne elementy specyfikacji, znajduje się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 akapit pierwszy i na mocy art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 Komisja przeanalizowała wniosek Francji o zatwierdzenie zmiany elementów specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia „Noix du Périgord” zarejestrowanej rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1486/2004 (2). Celem wniosku jest zmiana specyfikacji dotycząca pakowania orzechów świeżych lub wczesnych w zakresie zwiększenia maksymalnej wielkości opakowań z 5 do 10 kilogramów, aby ułatwić przeładunek podmiotom handlowym.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 sierpnia 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, str. 12. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 273 z 21.8.2004, str. 9.

L 207/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.8.2007

ZAŁĄCZNIK I W specyfikacji nazwy pochodzenia „Noix du Périgord” (Francja) zatwierdza się następującą zmianę: W pkt 4.5 (Metoda produkcji) przedostatni akapit zdanie pierwsze „Orzechy świeże lub wczesne są pakowane w opakowaniach o maksymalnej wielkości 5 kg” otrzymuje brzmienie: „Orzechy świeże lub wczesne są pakowane w opakowaniach o maksymalnej wielkości 10 kg”.

8.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 207/7

ZAŁĄCZNIK II STRESZCZENIE Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych „NOIX DU PÉRIGORD” NR WE: FR/PDO/105/0248/29.3.2006 ChNP (X) CHOG ( )

Niniejsze streszczenie przedstawia główne elementy specyfikacji produktu wyłącznie do celów informacyjnych.

1.

Właściwy organ państwa członkowskiego Nazwa: Adres: Tel.: Faks: E-mail: Institut national des appellations d'origine 51 rue d'Anjou, F-75008 Paris (33) 153 89 80 00 (33) 142 25 57 97 info@inao.gouv.fr

2.

Grupa Nazwa: Adres: Tel.: Faks: E-mail: Skład: Syndicat de défense de la noix et du cerneau de noix du Périgord Station de Creysse, BP 18, F-46600 Martel (33) 565 32 22 22 (33) 565 37 07 42 contact@noixduperigord.com Producenci/przetwórcy ( X ) Inni ( )

3.

Rodzaj produktu Klasa 1.6 – Owoce, warzywa i zboża świeże lub przetworzone

4.

Specyfikacja (Streszczenie wymogów art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 207 POZ 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L207 - 12 z 20078.8.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 941/2007 z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (brzoskwinie)

  • Dz. U. L207 - 3 z 20078.8.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 939/2007 z dnia 7 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 917/2004 w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 797/2004 dotyczącego działań w dziedzinie pszczelarstwa

  • Dz. U. L207 - 1 z 20078.8.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 938/2007 z dnia 7 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.