Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 21 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 81/2007 z dnia 29 stycznia 2007 r. ustanawiające zobowiązania dostawy cukru trzcinowego, który zostanie przywieziony w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami, na okres dostaw 2006/2007

Data ogłoszenia:2007-01-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 21 POZ 3

30.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 21/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 81/2007 z dnia 29 stycznia 2007 r. ustanawiające zobowiązania dostawy cukru trzcinowego, który zostanie przywieziony w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami, na okres dostaw 2006/2007

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 31, a także mając na uwadze, co następuje:


(5) (1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2006 (3) tymczasowo określa zobowiązania dostawy cukru trzcinowego, który zostanie przywieziony w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami, na okres dostaw 2006/2007. Należy zatem ustanowić zobowiązania dostawy na okres 2006/2007 zgodnie z art. 12 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 950/2006. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

(4)

Artykuł 12 rozporządzenia (WE) nr 950/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi (2) określa szczegółowe zasady ustanawiania zobowiązań dostawy przy zerowej stawce celnej produktów objętych kodem CN 1701, wyrażonych w ekwiwalencie cukru białego, w przypadku przywozów z państw, które są sygnatariuszami protokołu AKP i umowy z Indiami. Stosowanie art. 3 i 7 protokołu AKP, art. 3 i 7 umowy z Indiami oraz art. 12 ust. 3 i art. 14 i 15 rozporządzenia (WE) nr 950/2006 spowodowało, że Komisja ustanowiła zobowiązania dostawy dla każdego kraju wywozu na okres dostaw 2006/2007 na podstawie obecnie dostępnych informacji.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Zobowiązania dostawy przy przywozie z państw będących sygnatariuszami protokołu AKP i umowy z Indiami w odniesieniu do produktów objętych kodem CN 1701, wyrażonych w ekwiwalencie cukru białego, na okres dostawy 2006/2007 ustala się dla każdego odnośnego kraju wywozu, jak określono w załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 stycznia 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2011/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2031/2006 (Dz.U. L 414 z 30.12.2006, str. 43).

(3) Dz.U. L 115 z 28.4.2006, str. 4.

L 21/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.1.2007

ZAŁĄCZNIK Zobowiązania dostawy przy przywozie cukru preferencyjnego z państw będących sygnatariuszami protokołu AKP i umowy z Indiami, wyrażonego w ekwiwalencie cukru białego, na okres dostawy 2006/2007

Zobowiązania dostawy 2006/2007

Protokół AKP/umowa z Indiami – sygnatariusz

Barbados Belize Kongo Wybrzeże Kości Słoniowej Fidżi Gujana Indie Jamajka Kenia Madagaskar Malawi Mauritius Mozambik Saint Kitts i Nevis Surinam Suazi Tanzania Trynidad i Tobago Uganda Zambia Zimbabwe Razem

33 234,21 39 289,19 10 194,45 10 525,56 164 275,61 160 802,91 10 208,11 117 162,96 4 982,93 10 760,00 22 468,77 488 343,91 5 700,00 0,00 0,00 118 311,48 9 789,35 47 717,60 0,00 7 237,64 30 256,44 1 291 261,13

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 21 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L21 - 16 z 200730.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 88/2007 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania refundacji wywozowych do zbóż wywożonych w postaci makaronów objętych kodami CN 19021100 i 190219 (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L21 - 15 z 200730.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 87/2007 z dnia 29 stycznia 2007 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o pozwolenia na przywóz młodych byków opasowych, składane w styczniu 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 800/2006

 • Dz. U. L21 - 13 z 200730.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 86/2007 z dnia 29 stycznia 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L21 - 11 z 200730.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 85/2007 z dnia 29 stycznia 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L21 - 9 z 200730.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 84/2007 z dnia 29 stycznia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L21 - 7 z 200730.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 83/2007 z dnia 29 stycznia 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L21 - 5 z 200730.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 82/2007 z dnia 29 stycznia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L21 - 1 z 200730.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 80/2007 z dnia 29 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.