Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 211 POZ 8 - Strona 13

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 958/2007 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczące danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (EBC/2007/8)

Data ogłoszenia:2007-08-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 211 POZ 8 - Strona 13

Strona 13 z 16

W pozycji tej uwzględnia się również środki pochodzące z nierozdzielonych świadczeń oraz środków zarezerwowanych przez sprawozdające FI na pokrycie prawdopodobnych przyszłych płatności i zobowiązań. W rozumieniu niniejszego rozporządzenia: — „imienne jednostki uczestnictwa FI” oznaczają jednostki uczestnictwa FI, w odniesieniu do których, zgodnie z przepisami prawa krajowego, prowadzi się rejestr posiadaczy obejmujący informacje o ich statusie rezydentów oraz przynależności sektorowej, — „jednostki uczestnictwa FI na okaziciela” oznaczają jednostki uczestnictwa FI, w odniesieniu do których nie prowadzi się rejestru posiadaczy, lub prowadzony rejestr nie obejmuje informacji o ich statusie rezydentów oraz przynależności sektorowej


9. Finansowe instrumenty pochodne 10. Pozostałe zobowiązania

Patrz: kategoria 4

Jest to rezydualna pozycja po stronie pasywnej bilansu, zdefiniowana jako „zobowiązania nieuwzględnione w innych pozycjach”. W ramach tej pozycji KBC mogą wymagać następujących dalszych podziałów: — emisja dłużnych papierów wartościowych Dłużne papiery wartościowe emitowane przez FI, które są zwykle instrumentami zbywalnymi i zazwyczaj są przedmiotem obrotu na rynkach wtórnych lub mogą być rozliczane na rynku, oraz które nie dają ich posiadaczowi żadnych praw własności w stosunku do emitenta, — odsetki od kredytów i depozytów otrzymanych, — zobowiązania niezwiązane z podstawową działalnością FI (zobowiązania w stosunku do dostawców, podatki, wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne itd.), — rezerwy na zobowiązania wobec osób trzecich (świadczenia emerytalne, dywidenda itd.), — pozycje netto związane z pożyczkami papierów wartościowych bez zabezpieczenia gotówkowego, — kwoty netto do zapłaty związane z przyszłymi rozliczeniami transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe

Część 2 Definicje atrybutów papierów wartościowych, do których stosuje się metodę „papier po papierze” TABELA B Definicje atrybutów papierów wartościowych, do których stosuje się metodę „papier po papierze”

Pole

Opis

Kod identyfikacyjny papieru wartościowego

Kod jednoznacznie identyfikujący papier wartościowy. Może to być kod ISIN lub inny kod identyfikacyjny podany w instrukcji KBC

L 211/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.8.2007

Pole

Opis

Liczba jednostek lub zagregowana wartość nominalna Cena

Liczba jednostek papieru wartościowego lub zagregowana wartość nominalna, jeżeli obrót tym papierem jest prowadzony w ujęciu kwotowym, a nie w jednostkach

Cena jednostkowa papieru wartościowego lub procent zagregowanej wartości nominalnej, jeżeli obrót tym papierem jest prowadzony w ujęciu kwotowym, a nie w jednostkach. Cena jest z reguły ceną rynkową lub jest do niej zbliżona. KBC mogą również wymagać wykazywania w tej pozycji wartości naliczonych odsetek Wartość całkowita papieru wartościowego. Jeżeli obrót danym papierem jest prowadzony w jednostkach, wartość ta jest równa iloczynowi liczby papierów wartościowych i ceny jednostkowej. Jeżeli obrót danym papierem jest prowadzony w ujęciu kwotowym, a nie w jednostkach, wówczas wartość ta jest równa iloczynowi zagregowanej wartości nominalnej i ceny wyrażonej jako jej procent. Wartość ogółem jest, co do zasady, równa wartości rynkowej lub jest do niej zbliżona. KBC mogą również wymagać wykazywania w tej pozycji wartości naliczonych odsetek Suma zakupów pomniejszona o sprzedaże (papiery wartościowe po stronie aktywów) lub emisje pomniejszone o umorzenia (papiery wartościowe po stronie zobowiązań) papieru wartościowego rejestrowanego według wartości transakcji Suma zakupów (papiery wartościowe po stronie aktywów) lub emisji (papiery wartościowe po stronie zobowiązań) papieru wartościowego rejestrowanego według wartości transakcji

Wartość ogółem

Transakcje

Papiery wartościowe zakupione (aktywa) lub wyemitowane (zobowiązania) Papiery wartościowe sprzedane (aktywa) lub umorzone (zobowiązania) Waluta rejestracji papieru wartościowego

Suma sprzedaży (papiery wartościowe po stronie aktywów) lub umorzeń (papiery wartościowe po stronie zobowiązań) papieru wartościowego rejestrowanego według wartości transakcji

Kod ISO lub jego odpowiednik waluty, w której wyrażono cenę i/lub wartość papieru wartościowego

Część 3 Definicje sektorów Standardem klasyfikacji sektorów jest ESA 95.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 211 POZ 8 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L211 - 40 z 200711.8.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (  Dz.U. L 268 z 18.10.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 32, str. 432)

 • Dz. U. L211 - 30 z 200711.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy 96/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie niektórych metod analizy ilościowej dwuskładnikowych mieszanek włókien przędnych (  Dz.U. L 32 z 3.2.1997) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 18, str. 189)

 • Dz. U. L211 - 3 z 200711.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 957/2007 z dnia 10 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2007 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L211 - 1 z 200711.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 956/2007 z dnia 10 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.