Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 211 POZ 8 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 958/2007 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczące danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (EBC/2007/8)

Data ogłoszenia:2007-08-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 211 POZ 8 - Strona 4

Strona 4 z 16

a) raz na kwartał – stany aktywów i zobowiązań na koniec kwartału oraz kwartalne dane dotyczące korekt z tytułu aktualizacji wyceny lub dane dotyczące transakcji (jeżeli ma zastosowanie); oraz b) raz na miesiąc – stany wyemitowanych jednostek uczestnictwa FI na koniec miesiąca oraz odpowiednie miesięczne dane dotyczące korekt z tytułu aktualizacji wyceny lub dane dotyczące transakcji (jeżeli ma zastosowanie). 2. Pod warunkiem uprzedniej zgody właściwego KBC i według jego instrukcji, rzeczywista populacja sprawozdawcza przekazuje informacje statystyczne zgodnie z jedną z dwóch metod przekazywania danych opisanych w załączniku I, z uwzględnieniem definicji zawartych w załączniku II. 3. KBC mogą zdecydować o zbieraniu danych, o których mowa w ust. 1 lit. a), raz na miesiąc, a nie raz na kwartał. Artykuł 7 Korekty z tytułu aktualizacji wyceny i transakcje 1. Rzeczywista populacja sprawozdawcza przekazuje dane dotyczące korekt z tytułu aktualizacji wyceny lub dane dotyczące transakcji, według instrukcji właściwego KBC, dla zagregowanych informacji przekazywanych zgodnie z metodą łączoną lub zagregowaną, opisanymi w załączniku I. 2. W ramach metody łączonej opisanej w załączniku I, KBC uzyskują przybliżone dane o transakcjach na papierach wartościowych z informacji zebranych indywidualnie dla poszczególnych rodzajów papierów (zgodnie z metodą „papier po papierze”) lub też od razu gromadzą dane o transakcjach zgodnie z metodą „papier po papierze”.


Artykuł 4 Lista FI do celów statystycznych 1. Zarząd EBC sporządza i prowadzi listę FI podlegających niniejszemu rozporządzeniu, w tym – w odpowiednich przypadkach – ich subfunduszy w rozumieniu art. 5 ust. 2. Lista ta może być oparta na istniejących listach FI podlegających nadzorowi organów krajowych (jeśli są one dostępne), uzupełnionych o inne FI wchodzące w zakres definicji FI zawartej w art. 1.

2. KBC i EBC udostępniają w odpowiedni sposób listę FI do celów statystycznych oraz jej aktualizacje zainteresowanym FI, w tym drogą elektroniczną, za pośrednictwem Internetu lub – na wniosek zainteresowanych podmiotów sprawozdających – na piśmie.

3. Lista FI do celów statystycznych ma charakter wyłącznie informacyjny. Jednakże w przypadku gdy ostatnia dostępna elektroniczna wersja listy, o której mowa w ust. 2, jest błędna, EBC nie nakłada sankcji na podmioty, które nie wypełniły we właściwy sposób wymagań dotyczących sprawozdawczości w takim zakresie, w jakim opierały się one w dobrej wierze na liście zawierającej błędy.

11.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 211/11

3. Dalsze wymogi i wytyczne odnoszące się do zbierania danych dotyczących korekt z tytułu zmian wyceny lub transakcji znajdują się w załączniku III. Artykuł 8 Zasady rachunkowości 1. Do przekazywania danych zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia FI stosują zasady rachunkowości ustanawiane w krajowych aktach prawnych wdrażających dyrektywę Rady 86/635/EWG z dnia 8 grudnia 1986 r. w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych (1), a gdyby przepisy te nie miały zastosowania – inne krajowe lub międzynarodowe normy mające zastosowanie do FI. 2. Z zastrzeżeniem obowiązujących w uczestniczących państwach członkowskich praktyk księgowych oraz przepisów dotyczących saldowania, dane dotyczące wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych przekazywane są do celów statystycznych w ujęciu brutto. Artykuł 9 Terminy 1. KBC określają kiedy powinny otrzymać dane od podmiotów sprawozdających zgodnie z art. 6, aby móc dotrzymać terminów określonych w ust. 2. 2. KBC przekazują do EBC:

są zobowiązane do zapewnienia, aby wspomniane przepisy w zakresie sprawozdawczości gwarantowały uzyskanie wymaganych informacji statystycznych oraz pozwalały na dokładne sprawdzenie ich zgodności z normami minimalnymi w zakresie trybu przekazywania, dokładności, zgodności pojęciowej i trybu dokonywania korekt, wskazanymi w załączniku IV.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 211 POZ 8 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L211 - 40 z 200711.8.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (  Dz.U. L 268 z 18.10.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 32, str. 432)

 • Dz. U. L211 - 30 z 200711.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy 96/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie niektórych metod analizy ilościowej dwuskładnikowych mieszanek włókien przędnych (  Dz.U. L 32 z 3.2.1997) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 18, str. 189)

 • Dz. U. L211 - 3 z 200711.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 957/2007 z dnia 10 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2007 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L211 - 1 z 200711.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 956/2007 z dnia 10 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.