Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 211 POZ 8 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 958/2007 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczące danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (EBC/2007/8)

Data ogłoszenia:2007-08-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 211 POZ 8 - Strona 8

Strona 8 z 16

wszystkich rubryk, w tym czarnych i szarych. FI stosujące metodę łączoną przekazują: (i) dane w rubrykach zazn. na czarno; (ii) informacje wskazane w tabeli 2 dla pap. wart., do których stosuje się metodę „papier po papierze”, oraz (iii) dane w rubrykach zaznaczonych na szaro dla pap. wart., do których nie stosuje się metody „papier po papierze”. (1) Jeżeli podmiot sprawozdający nie ma możliwości bezpośredniego określenia statusu rezydenta oraz przynależności sektorowej, przekazuje dane na podst. posiadanych informacji. W przypadku akcji na okaziciela informacje mogą być zbierane od MIF lub PIPF nie będących funduszami inwestycyjnymi (zgodnie z art. 2 ust. 2 i par. 3 części 2 załącznika I do niniejszego rozporządzenia).


11.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 211/15

B. Instytucje pozostałych uszestniczących państw członkowskich MIF Instytucje inne niż MIF – Ogółem Instytucje rządowe i samorządowe Pozostałe sektory Ogółem Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe (str. 123 + str. 124) Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (str. 125) Przedsiębiorstwa (str. 11) Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (str. 14 + str. 15)

C. Reszta świata w tym w tym nieuczestniUSA czące państwa członkowskie w tym Japonia

D. Nieklasyfikowane sektorowo

L 211/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.8.2007

Tabela 2 Informacje przekazywane odrębnie dla poszczególnych rodzajów papierów wartościowych (wg metody „papier na papierze”) Jeżeli stosowana jest metoda połączona, dane znajdujące się w polach poniższej tabeli przekazuje się dla każdego papieru wartościowego zaklasyfikowanego w jednej z następujących kategorii papierów wartościowych: „papiery wartościowe inne niż akcje”, „akcje i inne papiery udziałowe” oraz „wyemitowane jednostki uczestnictwa lub udziały w funduszach inwestycyjnych”, zgodnie z następującymi zasadami. a) Przekazanie danych znajdujących się w polu 1 jest obowiązkowe. b) Jeżeli właściwy KBC nie gromadzi od razu danych o transakcjach zgodnie z metodą s-b-s, przekazuje się dane znajdujące się w dwóch z trzech pól nr 2, 3 lub 4 (tzn. pola 2 i 3, pola 2 i 4 albo pola 3 i 4). c) Jeżeli właściwy KBC od razu zbiera dane o transakcjach zgodnie z metodą s-b-s, przekazuje się także dane znajdujące się w następujących polach: i) pole 5 lub pola 6 i 7; oraz ii) pole 4 lub pola 2 i 3. d) Właściwy KBC może także domagać się od podmiotów składających sprawozdania przekazywania danych znajdujących się w polu nr 8. e) Właściwy KBC może zdecydować, iż zbierane będą tylko dane znajdujące się w polu nr 2 w przypadkach wskazanych powyżej w lit. b) oraz lit. c) pkt (ii). W takim przypadku KBC jest zobowiązany do sprawdzenia i poinformowania EBC co najmniej raz do roku, czy jakość zagregowanych danych przekazywanych przez KBC, w tym częstotliwość i zakres wprowadzanych korekt, pozostają na niezmienionym poziomie.

Pole

Nazwa

1 2 3 4 5 6 7 8

Kod identyfikacyjny papieru wartościowego Liczba jednostek lub zagregowana wartość nominalna Cena Wartość ogółem Transakcje Papiery wartościowe nabyte (aktywa) lub wyemitowane (pasywa) Papiery wartościowe zbyte (aktywa) lub umorzone (pasywa) Waluta rejestracji papieru wartościowego

L 211/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.8.2007

Tabela 3 Korekty z tytułu aktualizacji wyceny lub transakcje Dane kwartalne

A. Instytucje krajowe MIF Instytucje inne niż MIF – Ogółem Instytucje Pozostałe sektory rządowe i Ogółem Pozostałe samorządowe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe (str. 123 + str. 124)

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (str. 125)

Przedsiębiorstwa (str. 11)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 211 POZ 8 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L211 - 40 z 200711.8.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (  Dz.U. L 268 z 18.10.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 32, str. 432)

 • Dz. U. L211 - 30 z 200711.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy 96/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie niektórych metod analizy ilościowej dwuskładnikowych mieszanek włókien przędnych (  Dz.U. L 32 z 3.2.1997) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 18, str. 189)

 • Dz. U. L211 - 3 z 200711.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 957/2007 z dnia 10 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2007 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L211 - 1 z 200711.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 956/2007 z dnia 10 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.