Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 212 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/27/WE przyjmującą niektóre środki przejściowe dotyczące dostaw surowego mleka do zakładów przetwórczych oraz przetwórstwa tego surowego mleka w Rumunii w odniesieniu do wymagań rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3653) (1)

Data ogłoszenia:2007-08-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 212 POZ 15

Strona 1 z 2
14.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 212/15

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/27/WE przyjmującą niektóre środki przejściowe dotyczące dostaw surowego mleka do zakładów przetwórczych oraz przetwórstwa tego surowego mleka w Rumunii w odniesieniu do wymagań rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3653)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2007/557/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, uwzględniając Akt przystąpienia w szczególności jego art. 42, Bułgarii i Rumunii,

(4)

w rozdziale II załącznika do decyzji 2007/27/WE. Inne zakłady zdecydowały się przetwarzać mleko spełniające wymagania i niespełniające wymagań bez segregacji i co za tym idzie powinny być usunięte z tego wykazu i dodane do wykazu w rozdziale I tego załącznika. Dodatkowo niektóre zakłady niespełniające wszystkich wspólnotowych wymagań strukturalnych powinny być usunięte z wykazów w załączniku do decyzji 2007/27/WE. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić decyzję 2007/27/WE. W celu zapewnienia jasności należy zastąpić załącznik do decyzji 2007/27/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2007/27/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. przyjmująca niektóre środki przejściowe dotyczące dostaw surowego mleka do zakładów przetwórczych oraz przetwórstwa tego surowego mleka w Rumunii w odniesieniu do wymagań rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (1) ustala wykazy zakładów przetwórstwa mleka w Rumunii, spełniających wymagania strukturalne określone w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 („zakłady spełniające wymagania”) i upoważnionych do odbioru i przetwarzania mleka surowego niezgodnego z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 („mleko niespełniające wymagań UE”). Rozdział I załącznika do decyzji 2007/27/WE wymienia zakłady spełniające wymagania i upoważnione do odbioru i przetwarzania bez segregacji mleka spełniającego wymagania i niespełniającego wymagań UE, podczas gdy rozdział II tego załącznika wymienia zakłady spełniające wymagania i upoważnione do odbioru i przetwarzania oddzielnie mleka spełniającego wymagania i niespełniającego wymagań UE. Niektóre zakłady wymienione w rozdziale II załącznika do decyzji 2007/27/WE napotykają praktyczne trudności w zakresie właściwej eksploatacji dwóch oddzielnych linii produkcyjnych. Niektóre z nich zdecydowały się przetwarzać wyłącznie mleko spełniające wymagania UE i w związku z tym powinny być usunięte z wykazu

(5)

(6)

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(2)

Załącznik do decyzji 2007/27/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 sierpnia 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 8 z 13.1.2007, str. 45.

L 212/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.8.2007

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK ROZDZIAŁ I Wykaz zakładów mleczarskich spełniających wspólnotowe wymagania strukturalne, upoważnionych do odbioru i przetwarzania bez segregacji mleka spełniającego wymagania i niespełniającego wymagań UE

Nr

Nr weterynaryjny

Nazwa zakładu

Adres

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

L 70 L 45 L 18 L 52 L1 L4 L5 L 77 L 74 L 42 L 43 L 40 L 41 L 58 L 91 L 55 L 66 L 65 L 15 L 47 L 85

SC Unichim Romania SRL SC I.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 212 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L212 - 32 z 200714.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 80/68/EWG z dnia 17 grudnia 1979 r. w sprawie ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne (  Dz.U. L 20 z 26.1.1980) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 01, str. 134)

 • Dz. U. L212 - 22 z 200714.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy 96/74/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie nazewnictwa produktów włókienniczych (  Dz.U. L 32 z 3.2.1997) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 18, str. 226)

 • Dz. U. L212 - 20 z 200714.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów administracyjnych Polski za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3657) (1)

 • Dz. U. L212 - 18 z 200714.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3655) (1)

 • Dz. U. L212 - 10 z 200714.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3696) (1)

 • Dz. U. L212 - 3 z 200714.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorze mięsnym w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3614) (1)

 • Dz. U. L212 - 1 z 200714.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 959/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.