Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 212 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3655) (1)

Data ogłoszenia:2007-08-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 212 POZ 18

L 212/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.8.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3655)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/558/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

tego państwa oficjalnie zatwierdziły odnośne zespoły pobierania i produkcji zarodków przeznaczonych do wywozu do Wspólnoty.


(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 89/556/EWG z dnia 25 września 1989 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy oraz przywóz z państw trzecich zarodków bydła domowego (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje: Decyzja Komisji 92/452/EWG z dnia 30 lipca 1992 r. ustanawiająca wykazy zespołów pobierania zarodków i zespołów produkcji zarodków zatwierdzonych w państwach trzecich do wywozu do Wspólnoty zarodków bydlęcych (2) stanowi, że państwa członkowskie mogą sprowadzać zarodki z państw trzecich tylko w przypadku, gdy zostały one pobrane, przetworzone i przechowane przez zespoły pobierania zarodków wymienione w tej decyzji. Stany Zjednoczone Ameryki zwróciły się z wnioskiem o wprowadzenie zmian w tych wykazach w pozycjach dotyczących tego państwa, odnośnie do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków. Stany Zjednoczone Ameryki przedstawiły gwarancje w zakresie przestrzegania odpowiednich zasad określonych w dyrektywie 89/556/EWG, a służby weterynaryjne Należy zatem 92/452/EWG. odpowiednio zmienić decyzję

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(1)

Artykuł 1 W załączniku do decyzji 92/452/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 października 2007 r. Artykuł 3

(2)

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 2 sierpnia 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U L 302 z 19.10.1989, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2006/60/WE (Dz.U. L 31 z 3.2.2006, str. 24). (2) Dz.U L 250 z 29.8.1992, str. 40. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/422/WE (Dz.U. L 157 z 19.6.2007, str. 19).

14.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 212/19

ZAŁĄCZNIK W załączniku do decyzji 92/452/EWG wprowadza się następujące zmiany: 1) wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki nr 91WI057 E631 otrzymuje brzmienie: „US 92WI057 E631 VRS INC 3559 Pioneer Road Verona, WI 53593 Dr Robert Rowe”

2) wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki nr 04TWI109 E1257 otrzymuje brzmienie: „US 04WI109 E1257 Beck Embryo Transfer, LLC S 448 Nilsestuen Road Cashton, WI 54619 Dr Brent Beck”

3) w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki dodaje się wiersze w brzmieniu: „US 07NC132 E705 Castalia Cattle Company 960 Collins Mill Road Castalia, NC 27816 Roberts Veterinary Service 108 W Main Street Roberts, WI 54023 Dr Samuel P. Galphin”

„US

07WI133 E803

Dr Marvin J. Johnson”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 212 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L212 - 32 z 200714.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 80/68/EWG z dnia 17 grudnia 1979 r. w sprawie ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne (  Dz.U. L 20 z 26.1.1980) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 01, str. 134)

 • Dz. U. L212 - 22 z 200714.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy 96/74/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie nazewnictwa produktów włókienniczych (  Dz.U. L 32 z 3.2.1997) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 18, str. 226)

 • Dz. U. L212 - 20 z 200714.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów administracyjnych Polski za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3657) (1)

 • Dz. U. L212 - 15 z 200714.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/27/WE przyjmującą niektóre środki przejściowe dotyczące dostaw surowego mleka do zakładów przetwórczych oraz przetwórstwa tego surowego mleka w Rumunii w odniesieniu do wymagań rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3653) (1)

 • Dz. U. L212 - 10 z 200714.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3696) (1)

 • Dz. U. L212 - 3 z 200714.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorze mięsnym w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3614) (1)

 • Dz. U. L212 - 1 z 200714.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 959/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.