Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 212 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów administracyjnych Polski za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3657) (1)

Data ogłoszenia:2007-08-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 212 POZ 20

L 212/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.8.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów administracyjnych Polski za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3657)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/559/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (1), w szczególności załącznik D pkt I część E do niej, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Polska przedłożyła Komisji dokumentację wykazującą wypełnienie odpowiednich warunków przewidzianych w dyrektywie 64/432/EWG w odniesieniu do możliwości uznania niektórych powiatów za regiony Polski oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła. W następstwie oceny dokumentacji przedłożonej przez Polskę przedmiotowe powiaty w Polsce powinny zostać uznane za regiony państwa członkowskiego oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić decyzję 2003/467/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(5)

Załącznik D do dyrektywy 64/432/EWG stanowi, że dane państwo członkowskie lub część państwa członkowskiego można oficjalnie uznać, w odniesieniu do pogłowia bydła, za wolne od enzootycznej białaczki bydła pod warunkiem wypełnienia warunków wymienionych w tej dyrektywie. Wykazy regionów państw członkowskich uznanych za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła są określone w decyzji Komisji 2003/467/WE z dnia 23 czerwca 2003 r. ustanawiającej status bydła oficjalnie wolnego od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła dla stad w niektórych państwach członkowskich i regionach państw członkowskich (2). W odniesieniu do Polski „powiat” jest podstawową jednostką administracyjną, o której mowa w art. 2 ust. 2 lit. p) dyrektywy 64/432/EWG. Nieopublikowany załącznik X/25 do decyzji Komisji 2005/176/WE z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia skodyfikowanej formy i kodów zgłaszania chorób zwierząt zgodnie z dyrektywą Rady 82/894/EWG (3) wymienia powiaty w ramach odpowiedniej jednostki administracyjnej wyższego stopnia, jaką jest „województwo”.

(6)

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Artykuł 1 Załącznik III do decyzji 2003/467/WE zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 sierpnia 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. 121 z 29.7.1964, str. 1977/64. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 352). 2) Dz.U. L 156 z 25.6.2003, str. 74. Decyzja ostatnio zmieniona ( decyzją 2007/399/WE (Dz.U. L 150 z 12.6.2007, str. 11). (3) Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 40. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/924/WE (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, str. 48).

14.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 212/21

ZAŁĄCZNIK W rozdziale 2 załącznika III do decyzji 2003/467/WE akapit drugi dotyczący Polski otrzymuje następujące brzmienie: „W Polsce: — Województwo dolnośląskie Powiaty: Bolesławiecki, Jaworski, Jeleniogórski, Jelenia Góra, Kamiennogórski, Legnicki, Legnica, Lubański, Lubiński, Lwówecki, Polkowicki, Wołowski, Zgorzelecki, Złotoryjski.

— Województwo łódzkie Powiaty: Brzeziński, Łaski, Łódzki, Łódź, Opoczyński, Pabianicki, Pajęczański, Piotrkowski, Piotrków Trybunalski, Poddębicki, Rawski, Skierniewicki, Skierniewice, Tomaszowski, Wieluński, Zduńskowolski.

— Województwo małopolskie Powiaty: Brzeski, Bocheński, Chrzanowski, Gorlicki, Miechowski, Myślenicki, Oświęcimski, Olkuski, Tarnowski, Tarnów, Wielicki.

— Województwo podkarpackie Powiaty: Bieszczadzki, Brzozowski, Jasielski, Krośnieński, Krosno, Leski, Leżajski, Łańcucki, Rzeszowski, Rzeszów, Sanocki, Strzyżowski.

— Województwo śląskie Powiaty: Będziński, Bielski, Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Cieszyński, Częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa, Gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Kłobucki, Lubliniecki, Mikołowski, Mysłowice, Myszkowski, Piekary Śląskie, Pszczyński, Raciborski, Ruda Śląska, Rybnicki, Rybnik, Siemianowice, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnogórski, Tychy, Tyski, Wodzisławski, Zabrze, Zawierciański, Żory, Żywiecki.

— Województwo świętokrzyskie Powiaty: Buski, Jędrzejowski, Kazimierski, Kielecki, Kielce, Konecki, Opatowski, Ostrowiecki, Pińczowski, Sandomierski, Skarżyski, Starachowicki, Staszowski, Włoszczowski.

— Województwo wielkopolskie Powiaty: Jarociński, Kaliski, Kalisz, Kolski, Koniński, Konin, Krotoszyński, Słupecki, Turecki, Wrzesiński.”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 212 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L212 - 32 z 200714.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 80/68/EWG z dnia 17 grudnia 1979 r. w sprawie ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne (  Dz.U. L 20 z 26.1.1980) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 01, str. 134)

 • Dz. U. L212 - 22 z 200714.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy 96/74/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie nazewnictwa produktów włókienniczych (  Dz.U. L 32 z 3.2.1997) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 18, str. 226)

 • Dz. U. L212 - 18 z 200714.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3655) (1)

 • Dz. U. L212 - 15 z 200714.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/27/WE przyjmującą niektóre środki przejściowe dotyczące dostaw surowego mleka do zakładów przetwórczych oraz przetwórstwa tego surowego mleka w Rumunii w odniesieniu do wymagań rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3653) (1)

 • Dz. U. L212 - 10 z 200714.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3696) (1)

 • Dz. U. L212 - 3 z 200714.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorze mięsnym w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3614) (1)

 • Dz. U. L212 - 1 z 200714.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 959/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.