Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 212 POZ 22

Tytuł:

Sprostowanie do dyrektywy 96/74/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie nazewnictwa produktów włókienniczych (  Dz.U. L 32 z 3.2.1997) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 18, str. 226)

Data ogłoszenia:2007-08-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 212 POZ 22

Strona 1 z 8
L 212/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.8.2007

SPROSTOWANIA Sprostowanie do dyrektywy 96/74/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie nazewnictwa produktów włókienniczych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 32 z dnia 3 lutego 1997 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 18, str. 226) 1) W tytule oraz w całym tekście z odpowiednim dostosowaniem formy gramatycznej: zamiast: powinno być: „produkt”, „wyrób”.


2) W całym tekście z odpowiednim dostosowaniem formy gramatycznej: zamiast: powinno być: „włókno przędne”, „włókno tekstylne”.

3) Strona 227, art. 1: zamiast: „Wyroby włókiennicze mogą zostać wprowadzone na rynek wewnętrzny Wspólnoty przed przetworzeniem lub podczas przemysłowego przetworzenia lub w trakcie wszelkich stadiów dystrybucji, jedynie w przypadku, gdy takie produkty są zgodne z przepisami niniejszej dyrektywy.”, „Wyroby włókiennicze mogą zostać wprowadzone do obrotu we Wspólnocie zarówno przed przetworzeniem albo podczas przemysłowego przetworzenia lub w trakcie wszelkich stadiów dystrybucji, jedynie w przypadku, gdy takie wyroby są zgodne z przepisami niniejszej dyrektywy.”.

powinno być:

4) Strona 227, art. 2 ust. 1: zamiast: „1. Do celów niniejszej dyrektywy za wyroby włókiennicze uważa się, wszystkie produkty w stanie surowym, półobrobionym, półwytworzonym, wytworzonym, półwykończonym lub wykończonym, które składają się wyłącznie z włókien przędnych, niezależnie od zastosowanego procesu ich mieszania lub łączenia.”, „Do celów niniejszej dyrektywy za wyroby włókiennicze uważa się, wszystkie wyroby w stanie surowym, półobrobionym, obrobionym, półwytworzonym, wytworzonym, półwykończonym lub wykończonym, które składają się wyłącznie z włókien tekstylnych, niezależnie od zastosowanego procesu ich mieszania lub łączenia.”.

powinno być:

5) Strona 227, art. 2 ust. 2 tiret pierwsze: zamiast: „— element charakteryzujący się elastycznością, delikatnością i dużą długością w stosunku do maksymalnych wymiarów poziomych, które umożliwiają jego zastosowanie w wyrobach włókienniczych,”, „— element charakteryzujący się elastycznością, delikatnością i wysokim wskaźnikiem długości w stosunku do maksymalnego wymiaru poprzecznego, które umożliwiają jego zastosowanie w wyrobach włókienniczych,”.

powinno być:

6) Strona 227, art. 2 ust. 3 tiret drugie: zamiast: „— nakrycia, meble, parasole, których tekstylne części składowe stanowią, co najmniej 80 % ich masy; podobnie, tekstylne części składowe wykładzin podłogowych składających się z kilku warstw, materace i artykuły kempingowe jak również ocieplające podszewki obuwia, rękawiczek, pod warunkiem że takie części lub podszewki zawierają w masie, co najmniej 80 % kompletnego artykułu,”, „— pokrycia mebli, parasoli i osłon przeciwsłonecznych, których tekstylne części składowe stanowią co najmniej 80 % ich masy; podobnie, tekstylne części składowe wielowarstwowych pokryć podłogowych, materacy i sprzętu kempingowego jak również ocieplających podszewek obuwia, rękawic, rękawiczek, pod warunkiem że takie części lub podszewki stanowią co najmniej 80 % masy całego wyrobu,”.

powinno być:

7) Strona 228, art. 4 ust. 2: zamiast: „2. Dopuszcza się zawartość innych włókien do wielkości 2 % masy wyrobu włókienniczego, jeżeli uzasadnione jest to względami natury technicznej i nie następuje to regularnie. Dla wyrobów włókienniczych poddanych procesowi zgrzeblania odchylenie to może wynosić 5 %.”, „2. Dopuszcza się zawartość innych włókien do wielkości 2 % masy wyrobu włókienniczego, jeżeli uzasadnione jest to względami natury technicznej i włókna te nie są dodawane rutynowo. Dla wyrobów włókienniczych poddanych procesowi zgrzeblania procentowa zawartość innych włókien może być zwiększona do 5 %.”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 212 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L212 - 32 z 200714.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 80/68/EWG z dnia 17 grudnia 1979 r. w sprawie ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne (  Dz.U. L 20 z 26.1.1980) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 01, str. 134)

 • Dz. U. L212 - 20 z 200714.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów administracyjnych Polski za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3657) (1)

 • Dz. U. L212 - 18 z 200714.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3655) (1)

 • Dz. U. L212 - 15 z 200714.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/27/WE przyjmującą niektóre środki przejściowe dotyczące dostaw surowego mleka do zakładów przetwórczych oraz przetwórstwa tego surowego mleka w Rumunii w odniesieniu do wymagań rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3653) (1)

 • Dz. U. L212 - 10 z 200714.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3696) (1)

 • Dz. U. L212 - 3 z 200714.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorze mięsnym w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3614) (1)

 • Dz. U. L212 - 1 z 200714.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 959/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.