Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 212 POZ 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorze mięsnym w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3614) (1)

Data ogłoszenia:2007-08-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 212 POZ 3

Strona 1 z 3
14.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 212/3

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorze mięsnym w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3614)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/555/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

2006/555/WE (10), 2006/935/WE (11) i 2007/202/WE (12) i 2007/443/WE (13).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając Akt przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego załącznik XII rozdział 6 sekcja B podsekcja I pkt 1 lit. e),

Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem właściwego polskiego organu niektóre zakłady w sektorze mięsnym zakończyły proces modernizacji i obecnie całkowicie spełniają wymogi prawa wspólnotowego. Niektóre zakłady zakończyły działalność, na prowadzenie której przyznano im okres przejściowy. Te zakłady powinny zatem zostać skreślone z wykazu zakładów, które znajdują się w okresie przejściowym.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

Polsce przyznano okresy przejściowe w odniesieniu do niektórych zakładów wymienionych w dodatku B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r.

W wykazie pozostają wyłącznie zakłady sektora mięsnego. W przypadku tych zakładów należy zaktualizować datę osiągnięcia pełnej zgodności w świetle postępów poczynionych przez nie w procesie modernizacji.

(2)

Dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. został zmieniony decyzjami Komisji 2004/458/WE (1), 2004/471/WE (2), 2004/474/WE (3), 2005/271/WE (4), 2005/591/WE (5), 2005/854/WE (6), 2006/14/WE (7), 2006/196/WE (8), 2006/404/WE (9),

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L L L L L 156 z 30.4.2004, str. 52. 160 z 30.4.2004, str. 58. 160 z 30.4.2004, str. 74. 86 z 5.4.2005, str. 13. 200 z 30.7.2005, str. 96. 316 z 2.12.2005, str. 17. 10 z 14.1.2006, str. 66. 70 z 9.3.2006, str. 80. 156 z 9.6.2006, str. 16.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. W celu zapewnienia jasności należy go zastąpić.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(6)

Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt został poinformowany o środkach przewidzianych w niniejszej decyzji,

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 218 z 9.8.2006, str. 17. 355 z 15.12.2006, str. 105. 90 z 30.3.2007, str. 86. 166 z 28.6.2007, str. 24.

(10) (11) (12) (13)

L 212/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.8.2007

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. zastępuje się tekstem załącznika do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 sierpnia 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

14.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 212/5

ZAŁĄCZNIK „Załącznik B, o którym mowa w załączniku XII rozdział 6 sekcja B podsekcja I pkt 1 Wykaz zakładów mięsnych wytwarzających mięso czerwone w okresie przejściowym

Nr Nr weterynaryjny Nazwa zakładu Data pełnego dostosowania

1 2 3 5 6

02120206 02200301 02240301 06080204 06080201

Zakład Mięsny Sp. j. D. M. Niebieszczańscy Zakład Przetwórstwa Mięsnego »Tarczyński« Sp. z o.o. P.P.H. »HE-MA« Przetwórnia Mięsa »SŁOMKA« Sp. j. Andrzej Słomka, Waldemar Słomka Zakład Przetwórstwa Mięsnego Bożena i Kazimierz Wójcik »GIZET« Sp.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 212 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L212 - 32 z 200714.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 80/68/EWG z dnia 17 grudnia 1979 r. w sprawie ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne (  Dz.U. L 20 z 26.1.1980) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 01, str. 134)

 • Dz. U. L212 - 22 z 200714.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy 96/74/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie nazewnictwa produktów włókienniczych (  Dz.U. L 32 z 3.2.1997) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 18, str. 226)

 • Dz. U. L212 - 20 z 200714.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów administracyjnych Polski za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3657) (1)

 • Dz. U. L212 - 18 z 200714.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3655) (1)

 • Dz. U. L212 - 15 z 200714.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/27/WE przyjmującą niektóre środki przejściowe dotyczące dostaw surowego mleka do zakładów przetwórczych oraz przetwórstwa tego surowego mleka w Rumunii w odniesieniu do wymagań rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3653) (1)

 • Dz. U. L212 - 10 z 200714.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3696) (1)

 • Dz. U. L212 - 1 z 200714.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 959/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.