Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 213 POZ 26

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 964/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady otwierania kontyngentów taryfowych na ryż pochodzący z krajów najmniej rozwiniętych i zarządzania tymi kontyngentami, na lata gospodarcze 2007/2008 i 2008/2009

Data ogłoszenia:2007-08-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 213 POZ 26

Strona 1 z 3
L 213/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.8.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 964/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady otwierania kontyngentów taryfowych na ryż pochodzący z krajów najmniej rozwiniętych i zarządzania tymi kontyngentami, na lata gospodarcze 2007/2008 i 2008/2009

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 980/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych (1), w szczególności jego art. 12 ust. 6,


(3)

oraz wydawania pozwoleń. Rozporządzenie to stosuje się bez uszczerbku dla warunków uzupełniających lub odstępstw ustanowionych w rozporządzeniach sektorowych. Należy zatem w celu jasności dostosować zasady zarządzania wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na przywóz ryżu pochodzącego z krajów najmniej rozwiniętych, przez przyjęcie nowego rozporządzenia i uchylenie rozporządzenia (WE) nr 1401/2002. Artykuł 12 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 980/2005 stanowi, że do czasu całkowitego zawieszenia ceł przewidzianych Wspólną Taryfą Celną, to jest do dnia 1 września 2009 r., należy otwierać ogólny bezcłowy kontyngent taryfowy na każdy rok gospodarczy na produkty klasyfikowane do kodu CN 1006 pochodzące z krajów, które zgodnie z załącznikiem I do tego rozporządzenia korzystają ze szczególnych uzgodnień dla krajów najmniej rozwiniętych. Przedmiotowy kontyngent taryfowy oblicza się na podstawie ilości 2 895 ton na rok gospodarczy 2002/2003, wyrażonych w ekwiwalencie ryżu łuskanego dla produktów objętych kodem CN 1006, powiększonej o 15 % w każdym następnym roku gospodarczym. Ilości na kolejne lata gospodarcze należy określać na tych podstawach. W trosce o racjonalne zarządzanie wspomnianymi kontyngentami należy pozwolić podmiotom gospodarczym na składnie wniosków w ciągu pierwszych siedmiu dni roku gospodarczego rozpoczynającego się w dniu 1 września oraz – w przypadku gdy kontyngent nie został wyczerpany – przewidzieć możliwość składania nowych wniosków w ciągu pierwszych siedmiu dni lutego. Z tego samego powodu należy ustanowić w niniejszym rozporządzeniu szczegółowe zasady mające zastosowanie do sporządzania wniosków o pozwolenie, ich wydawania, okresu ich ważności i przekazywania informacji Komisji oraz odpowiednie środki administracyjne w celu zapewnienia, iż nie została przekroczona wielkość ustalonego kontyngentu. W każdym przypadku rozporządzenie (WE) nr 1301/2006 ogranicza okres ważności pozwoleń do ostatniego dnia okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego. Podobnie w celu poprawy kontroli nad tym kontyngentem należy ustalić wysokość zabezpieczenia na poziomie dostosowanym do ponoszonego ryzyka. Przepisy dotyczące dowodów pochodzenia określone w art. 67–97 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (7) ustanawiają definicję pojęcia produktów pochodzących, stosowaną do celów ogólnych preferencji taryfowych. Przepisy te należy wprowadzić w życie.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (2), w szczególności jego art. 10 ust. 2 i art. 13 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1401/2002 (3) ustanawia szczegółowe zasady otwierania i zarządzania kontyngentami taryfowymi na ryż pochodzący z krajów najmniej rozwiniętych na lata gospodarcze od 2002/03 do 2008/09. Od momentu wejścia w życie tego rozporządzenia zostały przyjęte lub zmienione horyzontalne i sektorowe rozporządzenia wykonawcze, tzn. rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (4), rozporządzenie Komisji (WE) nr 1342/2003 z dnia 28 lipca 2003 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 213 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L213 - 32 z 200715.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. zatwierdzająca zmianę programu zwalczania brucelozy bydła we Włoszech na rok 2007, zatwierdzonego decyzją 2006/875/WE, w odniesieniu do brucelozy bawołów w Casercie, w regionie Kampania (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3692)

 • Dz. U. L213 - 29 z 200715.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia chlorantraniliprolu, heptamaloksyglukanu, spirotetramatu i nukleopolihedrowirusa Helicoverpa armigera do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3669) (1)

 • Dz. U. L213 - 7 z 200715.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 963/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 58/97 w zakresie odstępstw, które mają zostać przyznane w zakresie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw

 • Dz. U. L213 - 6 z 200715.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 962/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/97 w sprawie otwarcia i zarządzania kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 02062991

 • Dz. U. L213 - 3 z 200715.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 961/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 sierpnia 2007 r.

 • Dz. U. L213 - 1 z 200715.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 960/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.