Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 213 POZ 29

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia chlorantraniliprolu, heptamaloksyglukanu, spirotetramatu i nukleopolihedrowirusa Helicoverpa armigera do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3669) (1)

Data ogłoszenia:2007-08-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 213 POZ 29

15.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/29

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 sierpnia 2007 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia chlorantraniliprolu, heptamaloksyglukanu, spirotetramatu i nukleopolihedrowirusa Helicoverpa armigera do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3669)


(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/560/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

tacja dotycząca nukleopolihedrowirusa Helicoverpa armigera została przedłożona władzom Estonii przez przedsiębiorstwo Andermatt Biocontrol GmbH w dniu 7 sierpnia 2006 r. wraz z wnioskiem o włączenie tej substancji do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 3,

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 91/414/EWG przewiduje ustalenie wspólnotowego wykazu substancji czynnych dopuszczonych do wykorzystania w środkach ochrony roślin. Dokumentacja dotycząca substancji czynnej chlorantraniliprolu została przedłożona władzom Irlandii przez przedsiębiorstwo DuPont International Operations Sarl w dniu 2 lutego 2007 r. wraz z wnioskiem o jej włączenie do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Dokumentacja dotycząca heptamaloksyglukanu została przedłożona władzom Francji przez przedsiębiorstwo ELICITYL w dniu 9 maja 2006 r. wraz z wnioskiem o włączenie tej substancji do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Dokumentacja dotycząca spirotetramatu została przedłożona władzom Austrii przez przedsiębiorstwo Bayer CropScience AG w dniu 9 października 2006 r. wraz z wnioskiem o włączenie tej substancji do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Dokumen-

(2)

Władze Irlandii, Francji, Austrii i Estonii poinformowały Komisję, że po wstępnym badaniu można uznać, że dokumentacje dotyczące tych substancji czynnych spełniają wymogi dotyczące danych i informacji określone w załączniku II do dyrektywy 91/414/EWG. Przedłożone dokumentacje spełniają również wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku III do dyrektywy 91/414/EWG w odniesieniu do środka ochrony roślin zawierającego substancję czynną. Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG dokumentacje zostały następnie przekazane przez wnioskodawcę Komisji i pozostałym państwom członkowskim oraz Stałemu Komitetowi ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.

(4)

Niniejsza decyzja powinna stanowić formalne potwierdzenie, na poziomie Wspólnoty, że powyższe dokumentacje uznano za zasadniczo spełniające wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku II i, dla przynajmniej jednego środka ochrony roślin zawierającego substancję czynną, wymogi określone w załączniku III do dyrektywy 91/414/EWG.

(5)

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/31/WE (Dz.U. L 140, 1.6.2007, str. 44).

Niniejsza decyzja nie narusza prawa Komisji do występowania do wnioskodawcy o przedłożenie uzupełniających danych lub informacji wyjaśniających pewne pozycje zawarte w dokumentacji.

L 213/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.8.2007

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Artykuł 2 Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy kontynuuje proces szczegółowego badania dokumentacji, o których mowa w art. 1 i, w możliwie najkrótszym terminie, a najpóźniej w terminie jednego roku od daty opublikowania niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, przekazuje Komisji Europejskiej wnioski z tego badania z zaleceniem włączenia bądź niewłączenia substancji czynnych, o których mowa w art. 1, do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG wraz z wszelkimi odnośnymi warunkami. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Bez uszczerbku dla art. 6 ust. 4 dyrektywy 91/414/EWG dokumentacje dotyczące substancji czynnych, o których mowa w załączniku do niniejszej decyzji, przedłożone Komisji i państwom członkowskim celem włączenia tych substancji do załącznika I do tej dyrektywy, zasadniczo spełniają wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku II do tej dyrektywy Dokumentacje te spełniają także wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku III do tej dyrektywy w odniesieniu do środka ochrony roślin zawierającego substancję czynną, biorąc pod uwagę proponowane zastosowania.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 sierpnia 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

15.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/31

ZAŁĄCZNIK SUBSTANCJA CZYNNA OBJĘTA NINIEJSZĄ DECYZJĄ

Nazwa zwyczajowa, nr identyfikacyjny CIPAC Wnioskodawca Data złożenia wniosku Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy

Chlorantraniliprol nr CIPAC: 794 Heptamaloksyglukan nr CIPAC: Nie dotyczy Spirotetramat nr CIPAC: 795 nukleopolihedrowirus Helicoverpa armigera nr CIPAC: Nie dotyczy

DuPont International Operations Sarl ELICITYL

2 lutego 2007 r.

IE

9 maja 2006 r.

FR

Bayer CropScience AG

9 października 2006 r.

AT

Andermatt Biocontrol GmbH

7 sierpnia 2006 r.

EE

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 213 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L213 - 32 z 200715.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. zatwierdzająca zmianę programu zwalczania brucelozy bydła we Włoszech na rok 2007, zatwierdzonego decyzją 2006/875/WE, w odniesieniu do brucelozy bawołów w Casercie, w regionie Kampania (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3692)

 • Dz. U. L213 - 26 z 200715.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 964/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady otwierania kontyngentów taryfowych na ryż pochodzący z krajów najmniej rozwiniętych i zarządzania tymi kontyngentami, na lata gospodarcze 2007/2008 i 2008/2009

 • Dz. U. L213 - 7 z 200715.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 963/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 58/97 w zakresie odstępstw, które mają zostać przyznane w zakresie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw

 • Dz. U. L213 - 6 z 200715.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 962/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/97 w sprawie otwarcia i zarządzania kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 02062991

 • Dz. U. L213 - 3 z 200715.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 961/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 sierpnia 2007 r.

 • Dz. U. L213 - 1 z 200715.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 960/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.