Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 213 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 962/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/97 w sprawie otwarcia i zarządzania kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 02062991

Data ogłoszenia:2007-08-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 213 POZ 6

L 213/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.8.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 962/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/97 w sprawie otwarcia i zarządzania kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 0206 29 91

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1 akapit pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/97 (2) otwiera wieloletni kontyngent taryfowy na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 0206 29 91 i określa sposób zarządzania tym kontyngentem. (2) Artykuł 8 akapit pierwszy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiającego wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (3) przewiduje, że okres ważności pozwoleń na przywóz upływa ostatniego dnia okresu obowiązywania danego przywozowego kontyngentu taryfowego. (3) W celu dostosowania przepisów rozporządzenia (WE) nr 996/97 do przepisów rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, rozporządzenie (WE) nr 996/97 zmieniono rozporządzeniem (WE) nr 568/2007, w szczególności przez skreślenie przepisu dotyczącego okresu ważności pozwoleń na przywóz. (4) Ponieważ art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1445/95 z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny (4) przewiduje, że pozwolenia na przywóz ważne są 90 dni od daty wydania, należy wyjaśnić w rozporządzeniu (WE)


(5) (6)

(7)

nr 996/97, że pozwolenia powinny być ważne do końca okresu obowiązywania danego przywozowego kontyngentu taryfowego. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 996/97. W celu zagwarantowania, że pozwolenia na przywóz wydane na okres obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. są ważne do końca tego okresu, należy zaznaczyć, że zmiana ta obowiązuje od początku okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego rozpoczynającego się w dniu 1 lipca 2007 r. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny, Artykuł 1

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W art. 2 rozporządzenia (WE) nr 996/97 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. W drodze odstępstwa od art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1445/95 pozwolenia na przywóz są ważne do końca okresu obowiązywania danego przywozowego kontyngentu taryfowego.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do pozwoleń na przywóz wydanych od początku okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego rozpoczynającego się dnia 1 lipca 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 14 sierpnia 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2). (2) Dz.U. L 144 z 4.6.1997, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 568/2007 (Dz.U. L 133 z 25.5.2007, str. 15). (3) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 289/2007 (Dz.U. L 78 z 17.3.2007, str. 17). (4) Dz.U. L 143 z 27.6.1995, str. 35. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 586/2007 (Dz.U. L 139 z 31.5.2007, str. 5).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 213 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L213 - 32 z 200715.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. zatwierdzająca zmianę programu zwalczania brucelozy bydła we Włoszech na rok 2007, zatwierdzonego decyzją 2006/875/WE, w odniesieniu do brucelozy bawołów w Casercie, w regionie Kampania (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3692)

 • Dz. U. L213 - 29 z 200715.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia chlorantraniliprolu, heptamaloksyglukanu, spirotetramatu i nukleopolihedrowirusa Helicoverpa armigera do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3669) (1)

 • Dz. U. L213 - 26 z 200715.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 964/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady otwierania kontyngentów taryfowych na ryż pochodzący z krajów najmniej rozwiniętych i zarządzania tymi kontyngentami, na lata gospodarcze 2007/2008 i 2008/2009

 • Dz. U. L213 - 7 z 200715.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 963/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 58/97 w zakresie odstępstw, które mają zostać przyznane w zakresie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw

 • Dz. U. L213 - 3 z 200715.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 961/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 sierpnia 2007 r.

 • Dz. U. L213 - 1 z 200715.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 960/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.