Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 213 POZ 7 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 963/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 58/97 w zakresie odstępstw, które mają zostać przyznane w zakresie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw

Data ogłoszenia:2007-08-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 213 POZ 7 - Strona 5

Strona 5 z 8

FRANCJA

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007 Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych Brakujące zmienne Inne uwagi

Odstępstwo pełne

Odstępstwo pełne

IRLANDIA

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007 Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007


Tytuł

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych Brakujące zmienne

Odstępstwo częściowe Brak

Odstępstwo częściowe Brak

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 11 11 0 12 11 0 48 00 1 48 00 2 48 00 3 48 00 4 48 00 5 Liczba przedsiębiorstw Obrót Należności z tytułu składek emerytalnych od członków Należności z tytułu składek emerytalnych od pracodawców Przelewy wpływające Pozostałe składki emerytalne Składki emerytalne w systemie składkowym o określonym poziomie świadczeń Składki emerytalne w systemie o określonym poziomie składek Dochód z inwestycji (PF) Zyski i straty z tytułu przyrostu wartości kapitału Należności z tytułu ubezpieczenia Pozostałe dochody (PF) Przelewy wychodzące Wartość produkcji Wartość dodana w kosztach czynników produkcji Wydatki na emerytury łącznie Stałe wypłaty emerytur Zryczałtowane wypłaty emerytur 48 61 0 48 64 0 11 11 9 11 11 8

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale wg klasy wielkości Liczba przedsiębiorstw w podziale według wielkości inwestycji Liczba przedsiębiorstw w podziale według klasy wielkości członków

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale wg waluty Całkowite inwestycje w podziale na składniki euro i inne niż euro

48 00 6 48 01 0 48 01 1 48 02 1 48 02 2 48 03 3 12 12 0 12 15 0 48 03 0 48 03 1 48 03 2

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale geograficznym

Podział geograficzny obrotów

15.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/17

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

48 04 0 48 05 0 48 06 0 13 11 0 13 31 0 15 11 0 48 07 0 48 11 0 48 12 0 48 13 0 48 14 0

Zmiana netto w zabezpieczeniach technicznych (rezerwach) Należne składki ubezpieczenia Wydatki operacyjne łącznie Zakupy towarów i usług łącznie Koszty osobowe Inwestycje brutto w dobra materialne Wszystkie podatki Grunty i budynki (PF) Inwestycje w przedsiębiorstwa powiązane oraz udziały kapitałowe (PF) Akcje i inne papiery o zmiennym dochodzie wartościowe

Jednostki w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałym dochodzie Udział w konsorcjach inwestycyjnych (PF) Pożyczki zabezpieczone hipotekami i inne pożyczki nieobjęte innymi pozycjami Pozostałe inwestycje Inwestycje funduszy emerytalnych łącznie Inwestycje w „przedsiębiorstwo uczestniczące” łącznie Inwestycje według wartości rynkowej łącznie Akcje w obrocie na rynku regulowanym Akcje w obrocie na rynku regulowanym specjalizującym się w MŚP Akcje w obrocie niepublicznym Pozostałe papiery wartościowe o zmiennym dochodzie Inne aktywa Kapitał i rezerwy Rezerwy techniczne na udziale własnym (PF) Pozostałe zobowiązania. Liczba zatrudnionych osób Liczba członków aktywnych Liczba członków, którzy nie płacą składek, ale zachowali prawa nabyte Liczba emerytów Brak

48 15 0 48 16 0 48 17 0

48 18 0 48 10 0 48 10 1 48 10 4 48 13 1 48 13 2 48 13 3 48 13 4 48 20 0 48 30 0 48 40 0 48 50 0 16 11 0 48 70 4 48 70 5 48 70 6 Inne uwagi Brak

L 213/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.8.2007

WŁOCHY

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007 Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych Brakujące zmienne

Odstępstwo częściowe Brak

Odstępstwo częściowe Brak

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale wg waluty 48 00 3 48 01 0 48 01 1 48 02 1 48 02 2 12 12 0 12 15 0 48 03 3 48 04 0 48 05 0 48 06 0 13 11 0 13 31 0 15 11 0 48 07 0 48 16 0 48 10 1 48 10 4 48 13 1 48 13 2 48 13 3 48 13 4 16 11 0 48 70 5 48 12 0 48 17 0 Przelewy wpływające Dochód z inwestycji (PF) Zyski i straty z tytułu przyrostu wartości kapitału Należności z tytułu ubezpieczenia Pozostałe dochody (PF) Wartość produkcji Wartość dodana w kosztach czynników produkcji Przelewy wychodzące Zmiana netto w zabezpieczeniach technicznych (rezerwach) Należne składki ubezpieczenia Wydatki operacyjne łącznie Zakupy towarów i usług łącznie Koszty osobowe Inwestycje brutto w dobra materialne Wszystkie podatki Udział w konsorcjach inwestycyjnych (PF) Inwestycje w „przedsiębiorstwo uczestniczące” łącznie Inwestycje według wartości rynkowej łącznie Akcje w obrocie na rynku regulowanym Akcje w obrocie na rynku regulowanym specjalizującym się w MŚP Akcje w obrocie niepublicznym Pozostałe papiery o zmiennym dochodzie Liczba zatrudnionych osób Liczba członków, którzy nie płacą składek, ale zachowali prawa nabyte Lokaty w przedsiębiorstwach powiązanych oraz udziały kapitałowe (PF) Pożyczki zabezpieczone hipotekami i inne pożyczki nieobjęte innymi pozycjami Kapitał i rezerwy Brak wartościowe 48 61 0 48 64 0 Całkowite inwestycje w podziale na składniki euro i inne niż euro Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale geograficznym Podział geograficzny obrotów

48 30 0 Inne uwagi Brak

15.8.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 213 POZ 7 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L213 - 32 z 200715.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. zatwierdzająca zmianę programu zwalczania brucelozy bydła we Włoszech na rok 2007, zatwierdzonego decyzją 2006/875/WE, w odniesieniu do brucelozy bawołów w Casercie, w regionie Kampania (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3692)

 • Dz. U. L213 - 29 z 200715.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia chlorantraniliprolu, heptamaloksyglukanu, spirotetramatu i nukleopolihedrowirusa Helicoverpa armigera do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3669) (1)

 • Dz. U. L213 - 26 z 200715.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 964/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady otwierania kontyngentów taryfowych na ryż pochodzący z krajów najmniej rozwiniętych i zarządzania tymi kontyngentami, na lata gospodarcze 2007/2008 i 2008/2009

 • Dz. U. L213 - 6 z 200715.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 962/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/97 w sprawie otwarcia i zarządzania kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 02062991

 • Dz. U. L213 - 3 z 200715.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 961/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 sierpnia 2007 r.

 • Dz. U. L213 - 1 z 200715.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 960/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.