Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 213 POZ 7 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 963/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 58/97 w zakresie odstępstw, które mają zostać przyznane w zakresie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw

Data ogłoszenia:2007-08-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 213 POZ 7 - Strona 7

Strona 7 z 8

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

48 03 1 48 03 2 48 04 0 48 05 0 13 11 0 13 31 0 15 11 0 48 07 0 48 40 0 48 70 6 Inne uwagi Brak

Stałe wypłaty emerytur Zryczałtowane wypłaty emerytur Zmiana netto w zabezpieczeniach technicznych (rezerwach) Należne składki ubezpieczenia Zakupy towarów i usług łącznie Koszty osobowe Inwestycje brutto w dobra materialne Wszystkie podatki Rezerwy techniczne na udziale własnym (PF) Liczba emerytów Brak


PORTUGALIA

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007 Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych Brakujące zmienne

Odstępstwo częściowe Brak

Brak odstępstwa

Brak

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 48 13 2 Akcje w obrocie na rynku regulowanym specjalizującym się w MŚP Roczne statystyki przedsiębiorstw dotyczące nieautonomicznych funduszy emerytalnych 11 15 0 Liczba przedsiębiorstw z nieautonomicznymi funduszami emerytalnymi

Brak

Inne uwagi

Brak

Brak

RUMUNIA

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007 Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych Brakujące zmienne Inne uwagi

Odstępstwo pełne

Odstępstwo pełne

15.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/23

SŁOWENIA

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007 Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych Brakujące zmienne

Odstępstwo częściowe Brak

Brak odstępstwa

Brak

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 48 00 1 48 00 2 48 00 3 48 00 4 48 00 5 Należności z tytułu składek emerytalnych od członków Należności z tytułu składek emerytalnych od pracodawców Przelewy wpływające Pozostałe składki emerytalne Składki emerytalne w systemie składkowym o określonym poziomie świadczeń Składki w mieszanym systemie emerytalnym Stałe wypłaty emerytur Zryczałtowane wypłaty emerytur Przelewy wychodzące Wszystkie podatki Inwestycje w „przedsiębiorstwo uczestniczące” łącznie Akcje w obrocie na rynku regulowanym specjalizującym się w MŚP Liczba członków aktywnych Liczba członków, którzy nie płacą składek, ale zachowali prawa nabyte Liczba emerytów Roczne statystyki przedsiębiorstw dotyczące nieautonomicznych funduszy emerytalnych 11 15 0 Liczba przedsiębiorstw z nieautonomicznymi funduszami emerytalnymi Brak

48 00 7 48 03 1 48 03 2 48 03 3 48 07 0 48 10 1 48 13 2 48 70 4 48 70 5 48 70 6

Inne uwagi

Brak

SŁOWACJA

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007 Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

Odstępstwo częściowe 12 + 6

Odstępstwo częściowe 12 + 6

L 213/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.8.2007

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Brakujące zmienne 48 01 1 48 11 0 48 12 0 48 13 0 48 14 0

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw Zyski i straty z tytułu przyrostu wartości kapitału Grunty i budynki (PF) Inwestycje w przedsiębiorstwa powiązane oraz udziały kapitałowe (PF) Akcje i inne papiery o zmiennym dochodzie wartościowe 48 64 0 11 11 8

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale wg klasy wielkości Liczba przedsiębiorstw w podziale według wielkości inwestycji Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale wg waluty Całkowite inwestycje w podziale na składniki euro i inne niż euro

Jednostki w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałym dochodzie Udział w konsorcjach inwestycyjnych (PF) Pożyczki zabezpieczone hipotekami i inne pożyczki nieobjęte innymi pozycjami Pozostałe inwestycje Inwestycje w „przedsiębiorstwo uczestniczące” łącznie Akcje w obrocie na rynku regulowanym Akcje w obrocie na rynku regulowanym specjalizującym się w MŚP Akcje w obrocie niepublicznym Pozostałe papiery o zmiennym dochodzie wartościowe

48 15 0 48 16 0 48 17 0

48 18 0 48 10 1 48 13 1 48 13 2 48 13 3 48 13 4

Roczne statystyki przedsiębiorstw dotyczące nieautonomicznych funduszy emerytalnych 11 15 0 Inne uwagi Brak Liczba przedsiębiorstw z nieautonomicznymi funduszami emerytalnymi Brak

SZWECJA

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007 Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych Brakujące zmienne

Odstępstwo pełne

Odstępstwo pełne

15.8.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 213 POZ 7 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L213 - 32 z 200715.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. zatwierdzająca zmianę programu zwalczania brucelozy bydła we Włoszech na rok 2007, zatwierdzonego decyzją 2006/875/WE, w odniesieniu do brucelozy bawołów w Casercie, w regionie Kampania (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3692)

 • Dz. U. L213 - 29 z 200715.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia chlorantraniliprolu, heptamaloksyglukanu, spirotetramatu i nukleopolihedrowirusa Helicoverpa armigera do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3669) (1)

 • Dz. U. L213 - 26 z 200715.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 964/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady otwierania kontyngentów taryfowych na ryż pochodzący z krajów najmniej rozwiniętych i zarządzania tymi kontyngentami, na lata gospodarcze 2007/2008 i 2008/2009

 • Dz. U. L213 - 6 z 200715.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 962/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/97 w sprawie otwarcia i zarządzania kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 02062991

 • Dz. U. L213 - 3 z 200715.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 961/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 sierpnia 2007 r.

 • Dz. U. L213 - 1 z 200715.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 960/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.