Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 213 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 963/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 58/97 w zakresie odstępstw, które mają zostać przyznane w zakresie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw

Data ogłoszenia:2007-08-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 213 POZ 7

Strona 1 z 8
15.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 963/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 58/97 w zakresie odstępstw, które mają zostać przyznane w zakresie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

nych systemów gromadzenia danych lub dostosowania istniejących systemów, aby pod koniec okresu przejściowego przepisy rozporządzenia mogły być przestrzegane.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 58/97 z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (1), w szczególności jego art. 12 ppkt (x),

Kilka państw członkowskich zwróciło się o przyznanie odstępstw od pewnych przepisów załącznika 7 do rozporządzenia (WE, Euratom) nr 58/97 odnośnie do funduszy emerytalnych na przedłużony okres przejściowy na lata odniesienia od 2005 do 2007 w celu wdrożenia niezbędnych systemów gromadzenia danych lub dostosowania istniejących systemów, aby pod koniec okresu przejściowego przepisy rozporządzenia mogły być przestrzegane.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 58/97 ustanowiło wspólne ramy dla sporządzania wspólnotowych statystyk dotyczących wydatków na ochronę środowiska, a także struktury, działalności, efektywności i konkurencyjności funduszy emerytalnych.

(7)

Udzielenie tych odstępstw wydaje się zasadne, ponieważ wnioski państw członkowskich w tej sprawie opierają się na uzasadnionej potrzebie dalszego dostosowania systemów gromadzenia danych tych państw.

(2)

Artykuł 11 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 58/97 stwierdza, że w okresach przejściowych mogą być przyznane odstępstwa od przepisów załączników do tego rozporządzenia. Zgodnie z sekcją 10 załącznika 2 oraz sekcją 10 załącznika 7 do tego rozporządzenia, ustanowione okresy przejściowe mogą być przedłużane w odniesieniu do niektórych cech charakterystycznych.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(3)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1667/2003 z dnia 1 września 2003 r. (2) przyznano państwom członkowskim odstępstwa na okres przejściowy w odniesieniu do statystyk dotyczących wydatków na ochronę środowiska na lata sprawozdawcze od 2001 do 2004 oraz w odniesieniu do statystyk dotyczących funduszy emerytalnych na lata sprawozdawcze od 2002 do 2004.

Przyznaje się odstępstwa w odniesieniu do cech charakterystycznych 21 12 0 i 21 14 0 określonych w sekcji 4 załącznika 2 do rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 58/97 na lata sprawozdawcze 2005–2008, zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

(4)

Niektóre państwa członkowskie zwróciły się o przyznanie odstępstw od pewnych przepisów załącznika 2 do rozporządzenia (WE, Euratom) nr 58/97 odnośnie do cech charakterystycznych 21 12 0 i 21 14 0 na przedłużony okres przejściowy na lata odniesienia od 2005 do 2008 w celu wdrożenia niezbęd-

Przyznaje się odstępstwa odnośnie do wykazu cech charakterystycznych zawartych w sekcji 4 załącznika 7 do rozporządzenia (WE, Euratom) nr 58/97 na lata sprawozdawcze 2005–2007, zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

(1) Dz.U. L 14 z 17.1.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 244 z 29.9.2003, str. 1.

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

L 213/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.8.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 213 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L213 - 32 z 200715.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. zatwierdzająca zmianę programu zwalczania brucelozy bydła we Włoszech na rok 2007, zatwierdzonego decyzją 2006/875/WE, w odniesieniu do brucelozy bawołów w Casercie, w regionie Kampania (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3692)

 • Dz. U. L213 - 29 z 200715.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia chlorantraniliprolu, heptamaloksyglukanu, spirotetramatu i nukleopolihedrowirusa Helicoverpa armigera do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3669) (1)

 • Dz. U. L213 - 26 z 200715.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 964/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady otwierania kontyngentów taryfowych na ryż pochodzący z krajów najmniej rozwiniętych i zarządzania tymi kontyngentami, na lata gospodarcze 2007/2008 i 2008/2009

 • Dz. U. L213 - 6 z 200715.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 962/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/97 w sprawie otwarcia i zarządzania kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 02062991

 • Dz. U. L213 - 3 z 200715.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 961/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 sierpnia 2007 r.

 • Dz. U. L213 - 1 z 200715.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 960/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.