Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 214 POZ 13

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów (  Dz.U. L 332 z 9.12.2002) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 07, str. 257)

Data ogłoszenia:2007-08-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 214 POZ 13

Strona 1 z 8
17.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/13

SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 332 z dnia 9 grudnia 2002 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 07, str. 257) 1) W całym tekście z odpowiednim dostosowaniem formy gramatycznej: zamiast: powinno być: „Odpady bezpieczne”, „Odpady inne niż niebezpieczne”.


2) Strona 273, załącznik III: Tekst załącznika III zastępuje się tekstem w brzmieniu: „ZAŁĄCZNIK III NOMENKLATURA STATYSTYCZNA ODPADÓW określona w załączniku I sekcja 2 pkt 1 i załączniku II sekcja 2 EWC-Stat REV 2 (nomenklatura statystyczna odpadów zorientowana głównie na substancje) 01 Odpady związków chemicznych 01.1 Zużyte rozpuszczalniki 01.11 Zużyte rozpuszczalniki chlorowcowane 1 Niebezpieczne wodne mieszaniny rozpuszczalników zawierających chlorowce freony odpady z odtłuszczania, zawierające rozpuszczalniki bez fazy ciekłej rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne i mieszaniny rozpuszczalników rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników szlamy zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne szlamy lub odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne 01.12 Zużyte rozpuszczalniki niechlorowcowane 0 Inne niż niebezpieczne odpady poekstrakcyjne 1 Niebezpieczne wodne mieszaniny rozpuszczalników niezawierających chlorowców inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników szlamy zawierające inne rozpuszczalniki szlamy lub odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki szlamy lub odpady stałe niezawierające rozpuszczalników chlorowcowanych mieszaniny rozpuszczalników lub cieczy organicznych niezawierające rozpuszczalników chlorowcowanych rozpuszczalniki rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników niezawierające rozpuszczalników chlorowcowanych

L 214/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.8.2007

01.2

Odpady kwaśne, zasadowe lub solne 01.21 Odpady kwaśne 0 Inne niż niebezpieczne odpady bezcyjankowe niezawierające chromu kwasy 1 Niebezpieczne kwasowe roztwory trawiące kwasy niewymienione gdzie indziej roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających odpady bezcyjankowe zawierające chrom elektrolit z baterii i akumulatorów roztwory utrwalaczy kwas chlorowodorowy kwas azotowy i azotawy kwas fosforowy i fosforawy kwas siarkowy kwas siarkowy i siarkawy odpady niewymienione gdzie indziej 01.22 Odpady alkaliczne 0 Inne niż niebezpieczne alkalia 1 Niebezpieczne alkalia niewymienione gdzie indziej amoniak wodorotlenek wapniowy odpady cyjankaliczne zawierające metale ciężkie inne niż chrom odpady cyjankaliczne niezawierające metali ciężkich szlamy wodorotlenków metali oraz inne szlamy powstające przy nierozpuszczającej obróbce metali soda roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach odpady zawierające cyjanek odpady niewymienione gdzie indziej wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych 01.23 Roztwory soli 0 Inne niż niebezpieczne roztwory soli zawierające siarczany, siarczyny lub siarczki roztwory soli zawierające chlorki, fluorki i halogenki roztwory soli zawierające fosforany i pokrewne sole stałe roztwory soli zawierające azotany i związki pokrewne 1 Niebezpieczne odpady z rafinacji elektrolitycznej

17.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/15

01.24

Inne odpady solne 0 Inne niż niebezpieczne płuczki i odpady wiertnicze zawierające baryt węglany płuczki i odpady wiertnicze zawierające chlorki tlenki metali fosforany i pokrewne sole stałe sole i roztwory zawierające związki organiczne szlamy po hydrometalurgii miedzi sole stałe zawierające amon sole stałe zawierające chlorki, fluorki i inne chlorowcowane sole stałe sole stałe zawierające azotki (nitrometaliczne) sole stałe zawierające siarczany, siarczyny lub siarczki odpady zawierające siarkę odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej odpady niewymienione gdzie indziej 1 Niebezpieczne sole metali inne odpady szlamy po fosforanowaniu słone żużle z produkcji wtórnej sole i roztwory zawierające cyjanki szlamy po hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt) odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych odpady zawierające arsen odpady zawierające rtęć odpady zawierające inne metale ciężkie

01.3

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 214 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L214 - 32 z 200717.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) (  Dz.U. L 37 z 13.2.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 07, str. 359)

 • Dz. U. L214 - 9 z 200717.8.2007

  Zalecenie Rady z dnia 12 czerwca 2007 r. dotyczące wymiany informacji na temat porwań terrorystycznych

 • Dz. U. L214 - 3 z 200717.8.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/52/WE z dnia 16 sierpnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej etoprofosu, pirymifosu metylowego i fipronilu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L214 - 1 z 200717.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 965/2007 z dnia 16 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.