Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 214 POZ 32

Tytuł:

Sprostowanie do dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) (  Dz.U. L 37 z 13.2.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 07, str. 359)

Data ogłoszenia:2007-08-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 214 POZ 32

L 214/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.8.2007

12.6

Zanieczyszczone gleby i urobek pogłębiarki 12.61 Zanieczyszczone gleby i gruz 1 Niebezpieczne wycieki ropy naftowej 12.62 Zanieczyszczony urobek pogłębiarki

13

Odpady zestalone, ustabilizowane lub zeszklone 13.1 Odpady zestalone lub ustabilizowane 13.11 Odpady zestalone lub ustabilizowane 0 Inne niż niebezpieczne odpady stabilizowane/zestalone lepiszczami wodnymi odpady stabilizowane/zestalone lepiszczami organicznymi odpady stabilizowane drogą obróbki biologicznej 13.2 Odpady zeszklone 13.21 Odpady zeszklone 0 Inne niż niebezpieczne zeszklone odpady”.


Sprostowanie do dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 37 z dnia 13 lutego 2003 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 07, str. 359) Strona 362, art. 3 lit. i) ppkt (ii): zamiast: „(ii) pod własną marką odsprzedaje wytworzone urządzenia za pośrednictwem innych dostawców, jak przewidziano w pkt i); odsprzedającego nie uznaje się za „wytwórcę”, jeśli na urządzeniu widnieje znak firmowy producenta; lub”, „(ii) pod własną marką odsprzedaje urządzenia wytworzone przez innych dostawców, jak przewidziano w ppkt (i); odsprzedającego nie uznaje się za »wytwórcę«, jeśli na urządzeniu widnieje znak firmowy producenta; lub”.

powinno być:

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 214 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L214 - 13 z 200717.8.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów (  Dz.U. L 332 z 9.12.2002) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 07, str. 257)

 • Dz. U. L214 - 9 z 200717.8.2007

  Zalecenie Rady z dnia 12 czerwca 2007 r. dotyczące wymiany informacji na temat porwań terrorystycznych

 • Dz. U. L214 - 3 z 200717.8.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/52/WE z dnia 16 sierpnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej etoprofosu, pirymifosu metylowego i fipronilu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L214 - 1 z 200717.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 965/2007 z dnia 16 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.