Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 214 POZ 9

Tytuł:

Zalecenie Rady z dnia 12 czerwca 2007 r. dotyczące wymiany informacji na temat porwań terrorystycznych

Data ogłoszenia:2007-08-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 214 POZ 9

17.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/9

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE

ZALECENIE RADY z dnia 12 czerwca 2007 r. dotyczące wymiany informacji na temat porwań terrorystycznych (2007/562/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

mając na uwadze, co następuje:

(1)

Porwania, których dokonują grupy lub pojedyncze osoby i które można określić jako element światowego terroryzmu, stanowią ogromne wyzwanie dla państw członkowskich. Aby z powodzeniem stawić czoło takim sytuacjom, państwa członkowskie muszą gromadzić informacje, nawiązywać kontakty i przeprowadzać poufne rozmowy. Zdolności danego państwa członkowskiego w tej dziedzinie znacznie by się zwiększyły, gdyby państwo to mogło korzystać z doświadczeń zdobytych przez inne państwa członkowskie w porównywalnych sytuacjach. W tym celu każde państwo członkowskie powinno przekazywać innym państwom członkowskim arkusz danych zawierający kluczowe informacje na temat porwań, do których doszło w przeszłości, powinno uwzględniać wyłącznie informacje, które po zakończeniu danego incydentu uznano za jawne i które ograniczają się do przypadków związanych z terroryzmem międzynarodowym,


(2)

(3)

(4)

NINIEJSZYM ZALECA:

1) państwom członkowskim: a) by po opanowaniu sytuacji związanej z porwaniem przekazywały następujące dane (1): — kraj i region, w których nastąpiło porwanie, — liczba i narodowość zakładników, — godzina i data porwania, — godzina i data zakończenia incydentu, — sprawcy/grupa terrorystyczna, która dokonała porwania,

(1) W przypadku porwania informacje te mogłyby pomóc w szybkim zorientowaniu się, czy inne państwo członkowskie miało do czynienia z porwaniem obywateli UE w tym samym regionie przez tę samą grupę terrorystyczną lub w podobnych warunkach. Dane państwo członkowskie może wówczas zwrócić się do wskazanej osoby kontaktowej. Wymiana kolejnych informacji i doświadczeń powinna dokonywać się dwustronnie i zgodnie z prawem krajowym.

L 214/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.8.2007

— sposób przeprowadzenia porwania, — motywacja sprawców porwania, — udział mediatora tak/nie, — osoba kontaktowa w danym państwie członkowskim. Informacje te powinny zostać przekazane na formularzu przedstawionym w załączniku 1; b) w odpowiednich przypadkach, przekazywały następujące dodatkowe informacje: — powód pobytu zakładników w kraju, ich umiejętności językowe, płeć, — ideologia, narodowość, umiejętności językowe sprawców, — środki użyte przez sprawców do kontaktowania się z opinią publiczną, — szczegóły sposobu działania sprawców. Dodatkowe informacje powinny zostać przekazane w formacie przedstawionym w załączniku 2; 2) jeśli miałyby być przekazywane dane osobowe, powinno się to odbywać zgodnie z prawem krajowym; 3) państwom członkowskim, by zgromadziły informacje na temat wszystkich incydentów, które miały miejsce od 1 stycznia 2002 r., i przekazały to zestawienie innym państwom członkowskim; 4) państwom członkowskim, by wymieniały informacje na podstawie wyżej omówionych zasad z wykorzystaniem sieci Bureau de Liaison do wymiany informacji na temat incydentów terrorystycznych w całej UE; 5) państwom członkowskim, by w jak największym stopniu wymieniały informacje z Europolem, i na podstawie ilości i typu tych informacji przeanalizowały po roku, czy przydatne byłoby utworzenie bazy danych w Europolu; 6) państwom członkowskim, by sporządziły listy danych kontaktowych i wymieniły się tymi listami w celu usprawnienia bezpośredniej komunikacji pomiędzy punktami kontaktowymi.

17.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/11

ZAŁĄCZNIK 1 Notification of terrorist kidnap (or suspected terrorist kidnap) Please complete all fields in this box

L 214/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.8.2007

ZAŁĄCZNIK 2 Completion of the following information is optional in accordance with national law

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 214 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L214 - 32 z 200717.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) (  Dz.U. L 37 z 13.2.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 07, str. 359)

 • Dz. U. L214 - 13 z 200717.8.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów (  Dz.U. L 332 z 9.12.2002) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 07, str. 257)

 • Dz. U. L214 - 3 z 200717.8.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/52/WE z dnia 16 sierpnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej etoprofosu, pirymifosu metylowego i fipronilu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L214 - 1 z 200717.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 965/2007 z dnia 16 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.