Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 215 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 sierpnia 2007 r. wyłączająca niektóre usługi w sektorze pocztowym w Finlandii, z wyłączeniem Wysp Alandzkich, ze stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3700) (1)

Data ogłoszenia:2007-08-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 215 POZ 21

Strona 1 z 7
18.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/21

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 sierpnia 2007 r. wyłączająca niektóre usługi w sektorze pocztowym w Finlandii, z wyłączeniem Wysp Alandzkich, ze stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3700)

(Jedynie tekst w języku fińskim i szwedzkim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2007/564/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

i przedsiębiorstwo–konsument i międzynarodowe;

(B2C),

krajowe

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującą procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (1), w szczególności jej art. 30 ust. 4 i 6, uwzględniając wniosek złożony przez Finlandię pocztą elektroniczną w dniu 9 lutego 2007 r., po skonsultowaniu się z Komitetem Doradczym ds. Zamówień Publicznych, a także mając na uwadze, co następuje:

I. STAN FAKTYCZNY (1)

b) usługi w zakresie przesyłek adresowanych „direct mail”; c) usługi w zakresie przesyłek bezadresowych „direct mail”; d) standardowe usługi w zakresie paczek B2B, krajowe i międzynarodowe; e) standardowe usługi w zakresie paczek B2C, krajowe i międzynarodowe; f) standardowe usługi dla konsumentów w zakresie paczek (C2C i C2B), krajowe i międzynarodowe;

g) ekspresowe i kurierskie usługi w zakresie paczek, krajowe i międzynarodowe; h) wczesna dostawa gazet; i) j) standardowa dostawa gazet; usługi przewozu towarów lekkich (zwanych również przesyłkami pojedynczymi) oraz usługi transportu towarowego;

W dniu 9 lutego 2007 r. Finlandia przesłała Komisji pocztą elektroniczną wniosek na mocy art. 30 ust. 4 dyrektywy 2004/17/WE. W dniach 21 marca 2007 r., 18 kwietnia 2007 r. i 15 maja 2007 r. Komisja pocztą elektroniczną zwróciła się o udzielenie dodatkowych informacji, których władze Finlandii udzieliły pocztą elektroniczną w dniach 4 kwietnia 2007 r., 24 kwietnia 2007 r. i 16 maja 2007 r. Wniosek złożony przez Finlandię w imieniu przedsiębiorstwa Suomen Posti Oyj, które w dniu 1 czerwca 2007 r. zmieniło nazwę na Itella Oyj (zwanego dalej „Pocztą Fińską”), dotyczy niektórych usług pocztowych, jak również niektórych usług innych niż usługi pocztowe w Finlandii z wyłączeniem Wysp Alandzkich. We wniosku określono następujące usługi: a) usługi w zakresie listów adresowanych (konsument– konsument (C2C), konsument–przedsiębiorstwo (C2B), przedsiębiorstwo–przedsiębiorstwo (B2B)

k) usługi składowania;

(2)

l)

logistyka kontraktowa;

m) ogólne rozwiązania w zakresie przesyłek „direct mail”; n) usługi drukarskie; o) usługi zarządzania danymi; p) usługi w zakresie e-transakcji; q) usługi filatelistyczne.

(1) Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Rady 2006/97/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 107).

L 215/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.8.2007

(3)

Do wniosku dołączono konkluzje niezależnego organu krajowego, Kilpailuvirasto/Konkurrensverket (fińskiego urzędu ochrony konkurencji), który z jednej strony nie dostrzega „żadnej szczególnej przyczyny dla wyrażenia sprzeciwu wobec przyznania wyłączenia określonego w art. 30 …”, z drugiej zaś strony oświadcza, że „należy pamiętać, iż Fińska Korporacja Pocztowa utrzymuje bardzo silną pozycję rynkową w swoim tradycyjnym, głównym obszarze działalności, tj. w dziedzinie odbioru i dystrybucji listów, paczek i innych adresowanych przesyłek, nawet mimo faktu, że cały sektor pocztowy został otwarty na konkurencję już w 1994 r. na mocy Aktu w sprawie operacji pocztowych. Niemniej jednak w tradycyjnym, głównym obszarze działalności Fińskiej Korporacji Pocztowej nie wyłoniła się konkurencja. …”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 215 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L215 - 27 z 200718.8.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 192/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Indii, Indonezji, Malezji, Republiki Korei, Tajlandii i Tajwanu w następstwie przeglądu wygaśnięcia oraz częściowego przeglądu okresowego na mocy art. 11 ust. 2 i art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96 (  Dz.U. L 59 z 27.2.2007)

 • Dz. U. L215 - 18 z 200718.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/504/WE w sprawie specjalnych warunków dotyczących niektórych środków spożywczych z niektórych krajów trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów aflatoksynami w odniesieniu do migdałów i produktów z nich otrzymanych pochodzących lub wysyłanych ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3613) (1)

 • Dz. U. L215 - 16 z 200718.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 970/2007 z dnia 17 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1184/2005 nakładające pewne szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom utrudniającym proces pokojowy i łamiącym prawo międzynarodowe w konflikcie w regionie Darfur w Sudanie

 • Dz. U. L215 - 6 z 200718.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 969/2007 z dnia 17 sierpnia 2007 r. zmieniające po raz 83. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L215 - 4 z 200718.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 968/2007 z dnia 17 sierpnia 2007 r. w odniesieniu do wkładu Wspólnoty w koszty restrukturyzacji i przekształcenia przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999 na rok winiarski 2007/2008

 • Dz. U. L215 - 3 z 200718.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 967/2007 z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (winogrona stołowe)

 • Dz. U. L215 - 1 z 200718.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 966/2007 z dnia 17 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.