Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 215 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 968/2007 z dnia 17 sierpnia 2007 r. w odniesieniu do wkładu Wspólnoty w koszty restrukturyzacji i przekształcenia przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999 na rok winiarski 2007/2008

Data ogłoszenia:2007-08-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 215 POZ 4

L 215/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.8.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 968/2007 z dnia 17 sierpnia 2007 r. w odniesieniu do wkładu Wspólnoty w koszty restrukturyzacji i przekształcenia przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999 na rok winiarski 2007/2008

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Bułgarii i Rumunii jest objęte celem Konwergencji, lecz nie jest objęte celem 1.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 80 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

Sytuacja ta powoduje określone problemy praktyczne przy realizacji planów restrukturyzacji i przekształcania, które należy przygotować i zatwierdzić dla roku winiarskiego 2007/2008, ponieważ w obecnym sformułowaniu art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 nie przewiduje większego finansowania dla regionów objętych celem 1, gdyż regiony takie już nie istnieją, ani dla regionów konwergencji, gdyż regiony takie nie są objęte zakresem wspomnianego przepisu. Należy jednak dążyć do zapewnienia wyższej stawki pomocy dla słabiej rozwiniętych regionów.

(1)

Artykuł 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 stanowi, że w regionach klasyfikowanych jako regiony objęte celem 1 zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. określającym ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych (2) wkład Wspólnoty w koszty restrukturyzacji i przekształcenia nie może przekroczyć 75 % tych kosztów.

(5)

Stosowane obecnie ustalenia tymczasowe, przewidziane w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 225/2007 (4), są rozwiązaniem dotyczącym wyłącznie roku winiarskiego 2006/2007. W związku z tym w oczekiwaniu na reformę wspólnej organizacji rynku wina należy przewidzieć możliwość przyznania dla regionów konwergencji, w odniesieniu do roku winiarskiego 2007/2008, wyższej stawki pomocy przewidzianej w art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 zostało uchylone, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2007 r., rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 (3) ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 regionami objętymi celem 1 były regiony określone na poziomie II Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do celów Statystycznych (NUTS), których PKB na mieszkańca, mierzony parytetem siły nabywczej, był niższy od 75 % średniej wspólnotowej. Zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 regiony te kwalifikują się do finansowania w ramach celu Konwergencja.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Artykuł 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 stosuje się w odniesieniu do roku winiarskiego 2007/2008 i w odniesieniu do regionów, które są sklasyfikowane jako regiony konwergencji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1083/2006, z wyłączeniem regionów, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia.

(3)

Niektóre regiony objęte celem 1 nie są objęte celem Konwergencji. W przeciwieństwie do tego, terytorium

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1198/2006 (Dz.U. L 223 z 15.8.2006, str. 1). (3) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 25. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1989/2006 (Dz.U. L 411 z 30.12.2006, str. 6).

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(4) Dz.U. L 64 z 2.3.2007, str. 25.

18.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/5

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 sierpnia 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 215 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L215 - 27 z 200718.8.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 192/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Indii, Indonezji, Malezji, Republiki Korei, Tajlandii i Tajwanu w następstwie przeglądu wygaśnięcia oraz częściowego przeglądu okresowego na mocy art. 11 ust. 2 i art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96 (  Dz.U. L 59 z 27.2.2007)

 • Dz. U. L215 - 21 z 200718.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 sierpnia 2007 r. wyłączająca niektóre usługi w sektorze pocztowym w Finlandii, z wyłączeniem Wysp Alandzkich, ze stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3700) (1)

 • Dz. U. L215 - 18 z 200718.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/504/WE w sprawie specjalnych warunków dotyczących niektórych środków spożywczych z niektórych krajów trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów aflatoksynami w odniesieniu do migdałów i produktów z nich otrzymanych pochodzących lub wysyłanych ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3613) (1)

 • Dz. U. L215 - 16 z 200718.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 970/2007 z dnia 17 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1184/2005 nakładające pewne szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom utrudniającym proces pokojowy i łamiącym prawo międzynarodowe w konflikcie w regionie Darfur w Sudanie

 • Dz. U. L215 - 6 z 200718.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 969/2007 z dnia 17 sierpnia 2007 r. zmieniające po raz 83. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L215 - 3 z 200718.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 967/2007 z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (winogrona stołowe)

 • Dz. U. L215 - 1 z 200718.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 966/2007 z dnia 17 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.