Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 216 POZ 17 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 sierpnia 2007 r. dotycząca niewłączenia do załączników I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych, niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu, o którym mowa w art. 16 ust. 2 tej dyrektywy (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3846) (1)

Data ogłoszenia:2007-08-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 216 POZ 17 - Strona 2

Strona 2 z 3

kappa.O)diazeniumato (2-)]miedź kwas mrówkowy propan-2-ol kwas L-(+)-mlekowy kwas L-(+)-mlekowy antrachinon 1,4-dichlorobenzen 1,4-dichlorobenzen N-(2-etyloheksylo)-8,9,10-trinorborn-5-eno-2,3-dikarboksyimid benzoesan benzylu malation kwas oktanowy kaptan N-(trichlorometylotio)ftalimid/Folpet ziram ziram tiabendazol diuron (lRS,3RS;lRS,3SR)-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-enylo)-cyklopropanokarboksylan (RS)-3-allilo-2-metylo-4-oksocyklopent-2-enylu (wszystkie izomery; stosunek: 1:1:1:1:1:1:1:1) / alletrin siarczek cynku siarczek cynku tetraboran disodowy, bezwodny sole miedziowe kwasów naftenowych chlorotalonil fluometuron chloropiryfos chloropiryfos metylowy (R)-p-menta-1,8-dien (R)-p-menta-1,8-dien prometryna ditlenek krzemowy – amorficzny 200-579-1 200-661-7 201-196-2 201-196-2 201-549-0 203-400-5 203-400-5 204-029-1 204-402-9 204-497-7 204-677-5 205-087-0 205-088-6 205-288-3 205-288-3 205-725-8 206-354-4 209-542-4


312600-89-8 64-18-6 67-63-0 79-33-4 79-33-4 84-65-1 106-46-7 106-46-7 113-48-4 120-51-4 121-75-5 124-07-2 133-06-2 133-07-3 137-30-4 137-30-4 148-79-8 330-54-1 584-79-2

21 18 18 1 13 19 18 19 18 19 18 19 21 21 19 21 21 21 18

215-251-3 215-251-3 215-540-4 215-657-0 217-588-1 218-500-4 220-864-4 227-011-5 227-813-5 227-813-5 230-711-3 231-545-4

1314-98-3 1314-98-3 1330-43-4 1338-02-9 1897-45-6 2164-17-2 2921-88-2 5598-13-0 5989-27-5 5989-27-5 7287-19-6 7631-86-9

18 21 18 8 21 21 18 18 18 19 21 16

L 216/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.8.2007

Nazwa

Numer WE

Numer CAS

Rodzaj produktu

ditlenek krzemowy – amorficzny olej kostny / olej zwierzęcy olej rzepakowy lignina lignina oksyna miedziowa oktaboran disodu, tetrahydrat monochlorowodorek dodecyloguanidiny monochlorowodorek dodecyloguanidiny foksym chlorotoluron metomyl chlorek dimetylooktadecylo[3-(trimetoksysililo)propylo]amoniowy (1R,3R)-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-enylo)-cyklopropanokarboksylan (S)-3-allilo-2-metylo-4-oksocyklopent-2-enylu (wyłącznie izomer 1R trans, 1S) / S-bioaletryna bioresmetryna 3-{[(etyloamino)metoksyfosfinotioilo]oksy}krotonian izopropylu amitraz 3-(4-izopropylofenylo)-1,1-dimetylomocznik / izoproturon 3-(4-izopropylofenylo)-1,1-dimetylomocznik / izoproturon 3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan mfenoksybenzylu / permetryna butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu cis-4-[3-(p-tert-butylofenylo)-2-metylopropylo]-2,6-dimetylomorfolina / fenpropimorf czwartorzędowe związki amoniowe, chlorki benzylo-C12-18-alkilodimetylowe czwartorzędowe związki amoniowe, chlorki benzylo-C12-18-alkilodimetylowe czwartorzędowe związki amoniowe, chlorki benzylo-C12-18-alkilodimetylowe czwartorzędowe związki amoniowe, chlorki benzylo-C12-18-alkilodimetylowe czwartorzędowe związki amoniowe, chlorki di-C8-10-alkilodimetylowe wyciąg z melaleuki skrętolistnej (Melaleuca alternifolia) / olejek z australijskiego krzewu herbacianego sól sodowa 2,4,8,10-tetra(tert-butylo)-6-hydroksy-12H-dibenzo[d,g][1,3,2]dioksafosfocyno-6-tleneku

231-545-4 232-294-3 232-299-0 232-682-2 232-682-2 233-841-9 234-541-0 237-030-0 237-030-0 238-887-3 239-592-2 240-815-0 248-595-8 249-013-5

7631-86-9 8001-85-2 8002-13-9 9005-53-2 9005-53-2 10380-28-6 12280-03-4 13590-97-1 13590-97-1 14816-18-3 15545-48-9 16752-77-5 27668-52-6 28434-00-6

19 19 18 19 21 8 18 16 21 18 21 18 21 18

249-01-40 250-517-2 251-375-4 251-835-4 251-835-4 258-067-9 259-627-5 266-719-9 269-919-4 269-919-4 269-919-4 269-919-4 270-331-5 285-377-1 286-344-4

28434-01-7 31218-83-4 33089-61-1 34123-59-6 34123-59-6 52645-53-1 55406-53-6 67564-91-4 68391-01-5 68391-01-5 68391-01-5 68391-01-5 68424-95-3 85085-48-9 85209-91-2

18 18 18 18 21 19 18 21 16 18 19 21 16 19 1

21.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 216/21

Nazwa

Numer WE

Numer CAS

Rodzaj produktu

czwartorzędowe związki amoniowe, chlorki benzylo-C12-14-alkilodimetylowe czwartorzędowe związki amoniowe, chlorki benzylo-C12-14-alkilodimetylowe czwartorzędowe związki amoniowe, chlorki benzylo-C12-14-alkilodimetylowe czwartorzędowe związki amoniowe, chlorki benzylo-C12-14-alkilodimetylowe czwartorzędowe związki amoniowe, chlorki C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo]dimetylowe czwartorzędowe związki amoniowe, chlorki C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo]dimetylowe czwartorzędowe związki amoniowe, chlorki C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo]dimetylowe czwartorzędowe związki amoniowe, chlorki C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo]dimetylowe [l.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 216 POZ 17 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L216 - 32 z 200721.8.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (  Dz.U. L 243 z 11.9.2002) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 29, str. 609)

 • Dz. U. L216 - 31 z 200721.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy 90/269/EWG Rady z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa podczas ręcznego przemieszczania ciężarów w przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia, zwłaszcza urazów kręgosłupa pracowników (czwarta szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (  Dz.U. L 156 z 21.6.1990) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 05, tom 01, str. 386)

 • Dz. U. L216 - 28 z 200721.8.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 11/98 z dnia 11 grudnia 1997 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 684/92 w sprawie wspólnych zasad międzynarodowego przewozu osób autokarem i autobusem (  Dz.U. L 4 z 8.1.1998) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 06, tom 03, str. 62)

 • Dz. U. L216 - 27 z 200721.8.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 12/98 z dnia 11 grudnia 1997 r. ustanawiającego warunki dostępu przewoźników niemających siedziby w państwie członkowskim do transportu drogowego osób w państwie członkowskim (  Dz.U. L 4 z 8.1.1998) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 03, str. 501)

 • Dz. U. L216 - 26 z 200721.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 98/81/WE z dnia 26 października 1998 r. zmieniającej dyrektywę 90/219/EWG w sprawie zamkniętego użycia organizmów zmodyfikowanych genetycznie (  Dz.U. L 330 z 5.12.1998) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 04, str. 71)

 • Dz. U. L216 - 25 z 200721.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 73/44/EWG z dnia 26 lutego 1973 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do analizy ilościowej mieszanek trójskładnikowych włókien przędnych (  Dz.U. L 83 z 30.3.1973) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 01, str. 266)

 • Dz. U. L216 - 24 z 200721.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 71/317/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do odważników prostopadłościennych od 5 do 50 kilogramów średniej klasy dokładności oraz odważników walcowych od 1 grama do 10 kilogramów średniej klasy dokładności (  Dz.U. L 202 z 6.9.1971) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 01, str. 140)

 • Dz. U. L216 - 22 z 200721.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 71/316/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej (  Dz.U. L 202 z 6.9.1971) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 01, str. 127)

 • Dz. U. L216 - 10 z 200721.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 973/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 r. zmieniające niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych, wdrażające statystyczną klasyfikację działalności gospodarczej NACE Revision 2

 • Dz. U. L216 - 3 z 200721.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 972/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L216 - 1 z 200721.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 971/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.