Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 216 POZ 3 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 972/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

Data ogłoszenia:2007-08-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 216 POZ 3 - Strona 3

Strona 3 z 7

(13)

Celem zapewnienia jakości kontroli na miejscu należy wprowadzić przepisy określające minimalną jakość pomiaru gruntów, a poziom jakości zapewniany przez używane środki powinno się zweryfikować jako przynajmniej równoważny poziomowi wymaganemu przez obowiązujące na poziomie Wspólnoty normy techniczne.

(14)

Jak wykazuje doświadczenie, przy pomiarach powierzchni działek najbardziej właściwe jest stosowanie pewnej tolerancji wytyczania obrysu działki. Zwrócenie uwagi na tolerancję obrysu działki pozwoliłoby na dalsze uproszczenie systemów i na zapewnienie równego traktowania rolników w różnych państwach członkowskich. Ze zgromadzonych doświadczeń wynika, że możliwe jest uproszczenie kontroli dokumentów w toku kontroli na miejscu pod kątem premii z tytułu zwierząt gospodarskich, bez jednoczesnego podważania jakości kontroli. Natomiast w przypadku wykrycia nieprawidłowości w trakcie kontroli, należy wydłużyć okres kontroli dokumentów.


(15)

(9)

(16)

W odniesieniu do wniosków o płatności od obszaru różnice między zadeklarowanym we wniosku łącznym obszarem a łącznym obszarem uznanym za kwalifikowalny są często nieznaczne. Celem uniknięcia wielkiej ilości drobnych poprawek we wnioskach należy zadbać, by wniosek o pomoc nie musiał być dostosowywany do zakwalifikowanego obszaru – o ile pewien poziom rozbieżności nie zostanie przekroczony.

(17)

(10)

Ogólnie obowiązującą regułą jest zasada nietolerowania przypadków świadomego zawyżenia powierzchni obszaru przez rolnika. Efektem może być niepożądane zmniejszenie płatności. Należy zatem wprowadzić stosowny próg – również w przypadkach świadomego zawyżenia – w trosce o zapewnienie proporcjonalności w przypadkach, gdy zawyżenie to ma ograniczone rozmiary. Pozostaje ono niemniej jednak świadomym działaniem rolnika, dla którego tolerancja powinna być bardzo ograniczona.

(11)

(18)

W przypadku, gdy państwo członkowskie korzysta z możliwości przewidzianej w art. 69 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 i przyznane zostają płatności z tytułu obszaru lub zwierząt gospodarskich, zastosowanie mają przepisy zawarte w tytule IV rozporządzenia (WE) nr 796/2004. Należy to wyjaśnić oraz odpowiednio zmienić art. 63 rozporządzenia (WE) nr 796/2004.

(12)

(19)

(1) Dz.U. L 5 z 9.1.2004, str. 8. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

W niektórych przypadkach nieprawidłowo przyznane uprawnienia do płatności nie wywarły wpływu na ogólną wartość pomocy, a jedynie na liczbę przyznanych danemu rolnikowi uprawnień. W tych przypadkach państwa członkowskie powinny dokonać korekty przydziałów, a gdy to stosowne, również rodzajów płatności, bez korygowania ich wartości. Przepis ten powinien mieć zastosowanie w przypadkach, gdy rolnik nie mógł wykryć pomyłki.

21.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 216/5

(20)

Obowiązki sprawozdawcze spoczywające na państwach członkowskich powinny być aktualizowane celem zapewnienia skutecznej sprawozdawczości w dziedzinie wyników kontroli pomocy dla producentów ziemniaków skrobiowych, nasion oraz tytoniu. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 796/2004. Zawarty w niniejszym rozporządzeniu przepis dotyczący włączenia kwot referencyjnych dla bananów do systemu jednolitej płatności dotyczy wniosków o pomoc odnoszących się do lat lub okresów dopłat, począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r. To samo dotyczy przepisów wprowadzających Bułgarię i Rumunię do definicji „nowych państw członkowskich”. Przepisy te powinny zatem być stosowane od dnia 1 stycznia 2007 r. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności Bezpośrednich,

3) w art. 12 ust. 4 akapit drugi zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Jeśli poprawki dotyczą powierzchni działki referencyjnej, rolnik podaje aktualną powierzchnię każdej z odnośnych działek rolnych, a w stosownych przypadkach wskazuje nowy obrys działki referencyjnej.”; 4) w art. 13 wprowadza się następujące zmiany:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 216 POZ 3 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L216 - 32 z 200721.8.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (  Dz.U. L 243 z 11.9.2002) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 29, str. 609)

 • Dz. U. L216 - 31 z 200721.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy 90/269/EWG Rady z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa podczas ręcznego przemieszczania ciężarów w przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia, zwłaszcza urazów kręgosłupa pracowników (czwarta szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (  Dz.U. L 156 z 21.6.1990) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 05, tom 01, str. 386)

 • Dz. U. L216 - 28 z 200721.8.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 11/98 z dnia 11 grudnia 1997 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 684/92 w sprawie wspólnych zasad międzynarodowego przewozu osób autokarem i autobusem (  Dz.U. L 4 z 8.1.1998) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 06, tom 03, str. 62)

 • Dz. U. L216 - 27 z 200721.8.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 12/98 z dnia 11 grudnia 1997 r. ustanawiającego warunki dostępu przewoźników niemających siedziby w państwie członkowskim do transportu drogowego osób w państwie członkowskim (  Dz.U. L 4 z 8.1.1998) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 03, str. 501)

 • Dz. U. L216 - 26 z 200721.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 98/81/WE z dnia 26 października 1998 r. zmieniającej dyrektywę 90/219/EWG w sprawie zamkniętego użycia organizmów zmodyfikowanych genetycznie (  Dz.U. L 330 z 5.12.1998) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 04, str. 71)

 • Dz. U. L216 - 25 z 200721.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 73/44/EWG z dnia 26 lutego 1973 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do analizy ilościowej mieszanek trójskładnikowych włókien przędnych (  Dz.U. L 83 z 30.3.1973) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 01, str. 266)

 • Dz. U. L216 - 24 z 200721.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 71/317/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do odważników prostopadłościennych od 5 do 50 kilogramów średniej klasy dokładności oraz odważników walcowych od 1 grama do 10 kilogramów średniej klasy dokładności (  Dz.U. L 202 z 6.9.1971) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 01, str. 140)

 • Dz. U. L216 - 22 z 200721.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 71/316/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej (  Dz.U. L 202 z 6.9.1971) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 01, str. 127)

 • Dz. U. L216 - 17 z 200721.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 sierpnia 2007 r. dotycząca niewłączenia do załączników I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych, niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu, o którym mowa w art. 16 ust. 2 tej dyrektywy (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3846) (1)

 • Dz. U. L216 - 10 z 200721.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 973/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 r. zmieniające niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych, wdrażające statystyczną klasyfikację działalności gospodarczej NACE Revision 2

 • Dz. U. L216 - 1 z 200721.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 971/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.