Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 217 POZ 12 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 979/2007 z dnia 21 sierpnia 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz wieprzowiny pochodzącej z Kanady

Data ogłoszenia:2007-08-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 217 POZ 12 - Strona 2

Strona 2 z 4

22.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 217/13

Numer porządkowy kontyngentu to 09.4204.

2. Całkowita roczna ilość produktów w ramach kontyngentu określonego w ust. 1 oraz wysokość stawki celnej zostały ustanowione w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

2. Wnioski o pozwolenie na przywóz zawierają numer porządkowy i mogą dotyczyć różnych produktów objętych różnymi kodami CN pochodzących z Kanady. W takich przypadkach wszystkie kody CN muszą być zaznaczone w rubryce 16, a ich opisy zawarte w rubryce 15.


3. W roku kontyngentowym 2007/2008 przywozowy kontyngent taryfowy otwiera się na okres od dnia 1 października 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.

Wniosek o pozwolenie na przywóz obejmuje co najmniej 20 ton masy produktu i nie może obejmować więcej niż 20 % dostępnej ilości dla każdego podokresu obowiązywania kontyngentu taryfowego.

Na ten okres dostępna jest całkowita roczna ilość produktów określona w załączniku I.

3. Pozwolenia na przywóz zobowiązują do przywozu ze wskazanego kraju.

Artykuł 2 O ile niniejsze przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej, stosuje się przepisy rozporządzeń (WE) nr 1291/2000 i (WE) nr 1301/2006. 4. Wnioski o pozwolenie na przywóz oraz pozwolenia na przywóz zawierają następujące zapisy: a) w rubryce 8 kraj pochodzenia oraz słowo „tak” zaznaczone krzyżykiem; b) w rubryce 20 jeden z zapisów wymienionych w części A załącznika II.

Artykuł 3 1. W okresie obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego roczne ilości dzieli się na cztery następujące podokresy: a) 25 % w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 września; b) 25 % w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia; c) 25 % w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca; d) 25 % w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca.

5. Rubryka 24 pozwolenia na przywóz zawiera jeden z zapisów wymienionych w części B załącznika II.

Artykuł 5 1. Wnioski o pozwolenie na przywóz składa się w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca poprzedzającego każdy podokres.

2. W roku kontyngentowym 2007/2008 przywozowy kontyngent taryfowy dzieli się na trzy następujące podokresy: a) 50 % w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2007 r.; b) 25 % w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2008 r.; c) 25 % w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2008 r. 2. Wraz z wnioskiem o pozwolenie na przywóz wnosi się zabezpieczenie w wysokości 20 EUR za 100 kg masy produktu.

3. W ciągu trzech dni roboczych od upływu terminu składania wniosków państwa członkowskie powiadamiają Komisję o całkowitych ilościach, na które złożono wnioski, wyrażonych w kilogramach.

Artykuł 4 1. Dla celów stosowania art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 w chwili składania pierwszego wniosku na dany podokres obowiązywania kontyngentu taryfowego wnioskodawcy wykazują, że w każdym okresie określonym w tym artykule dokonali przywozu lub wywozu co najmniej 50 ton produktów wymienionych w art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2759/75.

4. Pozwolenia na przywóz wydawane są nie wcześniej niż siódmego i nie później niż jedenastego dnia roboczego po zakończeniu okresu powiadamiania określonego w ust. 3.

5. W razie potrzeby Komisja ustanawia ilości, o które nie wnioskowano i które są automatycznie dodawane do ilości ustalonej dla następnego podokresu.

L 217/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.8.2007

Artykuł 6 1. W drodze odstępstwa od art. 11 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 państwa członkowskie powiadamiają Komisję przed końcem pierwszego miesiąca każdego podokresu o całkowitych ilościach objętych pozwoleniami na przywóz wydanymi zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, wyrażonych w kilogramach.

Artykuł 7 1. W drodze odstępstwa od art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 pozwolenia na przywóz są ważne przez 150 dni od pierwszego dnia podokresu, na który zostały wydane.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 217 POZ 12 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L217 - 48 z 200722.8.2007

  Sprostowanie do decyzji Rady 1999/435/WE z dnia 20 maja 1999 r. dotyczącej definicji dorobku Schengen do celów określenia, zgodnie ze stosownymi postanowieniami Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i Traktatu o Unii Europejskiej, podstawy prawnej dla każdego z postanowień lub decyzji stanowiących dorobek Schengen (  Dz.U. L 176 z 10.7.1999) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 01, str. 136)

 • Dz. U. L217 - 47 z 200722.8.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1172/98 z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy (  Dz.U. L 163 z 6.6.1998) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 04, str. 56)

 • Dz. U. L217 - 46 z 200722.8.2007

  Sprostowanie do Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (WTO) – Runda Urugwajska Wielostronnych Negocjacji Handlowych – Załącznik 1 – Załącznik 1C (  Dz.U. L 336 z 23.12.1994) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 11, tom 21, str. 305)

 • Dz. U. L217 - 42 z 200722.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 74/148/EWG z dnia 4 marca 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do odważników od 1 mg do 50 kg o dokładności większej niż średnia (  Dz.U. L 84 z 28.3.1974) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 02, str. 63)

 • Dz. U. L217 - 36 z 200722.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/634/WE zatwierdzającą programy w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w strefach niezatwierdzonych w odniesieniu do wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3902) (1)

 • Dz. U. L217 - 34 z 200722.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie wydatków poniesionych w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania ptasiej grypy w Zjednoczonym Królestwie w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3892)

 • Dz. U. L217 - 33 z 200722.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie wydatków poniesionych w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania rzekomego pomoru drobiu w Zjednoczonym Królestwie w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3891)

 • Dz. U. L217 - 24 z 200722.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w wydatki poniesione przez państwa członkowskie w związku z wdrażaniem systemów monitorowania i kontroli mających zastosowanie do wspólnej polityki rybackiej na 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3747)

 • Dz. U. L217 - 22 z 200722.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 982/2007 z dnia 21 sierpnia 2007 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy (Pimentón de la Vera (ChNP) – Karlovarský suchar (ChOG) – Riso di Baraggia Biellese e Vercellese (ChNP))

 • Dz. U. L217 - 21 z 200722.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 981/2007 z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1489/2006 ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2007 EFGR

 • Dz. U. L217 - 18 z 200722.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 980/2007 z dnia 21 sierpnia 2007 r. ustanawiające specjalne środki w zakresie administrowania kontyngentem taryfowym WTO na masło nowozelandzkie, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 i ustanawiające odstępstwa od tego rozporządzenia

 • Dz. U. L217 - 11 z 200722.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 978/2007 z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2273/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do badań cen niektórych sztuk bydła na reprezentatywnych rynkach wspólnotowych

 • Dz. U. L217 - 9 z 200722.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 977/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na jabłka

 • Dz. U. L217 - 7 z 200722.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 976/2007 z dnia 21 sierpnia 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2007/2008 kwoty pomocy dla uprawy winogron przeznaczonych do produkcji niektórych odmian suszonych winogron oraz pomocy do przesadzania winnic dotkniętych filokserą

 • Dz. U. L217 - 3 z 200722.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 975/2007 z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia limitu ilościowego wywozu izoglukozy pozakwotowej na okres od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września 2007 r.

 • Dz. U. L217 - 1 z 200722.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 974/2007 z dnia 21 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.