Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 217 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 975/2007 z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia limitu ilościowego wywozu izoglukozy pozakwotowej na okres od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września 2007 r.

Data ogłoszenia:2007-08-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 217 POZ 3

Strona 1 z 4
22.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 217/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 975/2007 z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia limitu ilościowego wywozu izoglukozy pozakwotowej na okres od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września 2007 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 12 lit. d),


a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

Zainteresowane przedsiębiorstwa powinny wystąpić o to, aby ilości ich produkcji objęte tym środkiem zostały uznane w całości lub w części za produkty wyprodukowane poza odpowiednimi obowiązującymi kwotami, co otworzyłoby przed tymi przedsiębiorstwami możliwości w odniesieniu do produkcji pozakwotowej, przewidziane w art. 12 rozporządzenia (WE) nr 318/2006. Odpowiednie wnioski powinny zostać złożone przed dniem 31 stycznia 2007 r. W celu umożliwienia zainteresowanym przedsiębiorstwom złożenia takich wniosków w odniesieniu do izoglukozy przeznaczonej na wywóz w ramach limitu ilościowego wywozu izoglukozy pozakwotowej należy zatem ustalić kolejny termin składania takich wniosków.

(1)

Zgodnie z art. 12 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 318/2006 izoglukoza wyprodukowana w ilości przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 7, może zostać wywieziona wyłącznie w ramach określonego limitu ilościowego.

Celem zapewnienia prawidłowego rozpatrzenia wniosków, uniknięcia spekulacji i umożliwienia skutecznej kontroli należy ustalić szczegółowe reguły składania wniosków o wydanie pozwolenia.

(6) (2)

W przypadku niektórych wspólnotowych producentów izoglukozy wywóz ze Wspólnoty stanowi znaczącą część ich działalności gospodarczej; zdobyli oni dla siebie również tradycyjne rynki zbytu poza terytorium Wspólnoty. Wywóz izoglukozy na te rynki może być opłacalny również w przypadku odmowy przyznania refundacji wywozowej. W tym celu należy określić limit ilościowy dla wywozu pozakwotowej izoglukozy, tak aby zainteresowani producenci wspólnotowi byli w stanie nadal zaopatrywać swoje tradycyjne rynki.

W celu zminimalizowania ryzyka nadużyć oraz dla zażegnania wszelkich prób wykroczeń, związanych z ewentualnym ponownym przywozem lub wprowadzeniem na rynek Wspólnoty przedmiotowych syropów izoglukozowych, niektóre z państw Bałkanów Zachodnich należy wykluczyć z listy dozwolonych krajów przeznaczenia wywozu izoglukozy pozakwotowej. Niemniej jednak te z państw regionu, których organy zobowiązane są do wystawienia świadectw wywozowych celem potwierdzenia pochodzenia cukru lub wyrobów z izoglukozy przeznaczonych na wywóz do Wspólnoty, należy usunąć z listy wykluczonych krajów przeznaczenia, ze względu na ograniczone ryzyko nadużyć.

(3)

Szacuje się, że ustalenie limitu ilościowego wywozu izoglukozy pozakwotowej w wysokości 20 000 t suchej masy na okres od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września 2007 r. odpowiadałoby popytowi rynkowemu.

(7)

(4)

Na mocy art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 493/2006 z dnia 27 marca 2006 r. ustanawiającego środki przejściowe w ramach reformy wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1265/2001 i (WE) nr 314/2002 (2) w odniesieniu do roku gospodarczego 2006/2007 zastosowano zapobiegawcze wycofanie z rynku określonych ilości cukru, izoglukozy oraz syropu inulinowego.

Celem zapewnienia spójności z obowiązującymi przepisami mającymi zastosowanie do wywozów w sektorze cukru, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 958/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. dotyczącym stałego przetargu na ustalenie refundacji wywozowych na cukier biały w odniesieniu do roku gospodarczego 2006/2007 (3) oraz zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 38/2007 z dnia 17 stycznia 2007 r. otwierającym przetarg stały na odsprzedaż cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Hiszpanii, Irlandii, Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji i Szwecji z przeznaczeniem na wywóz (4), wywóz izoglukozy pozakwotowej do niektórych bliskich miejsc przeznaczenia również nie powinien być dozwolony.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 217 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L217 - 48 z 200722.8.2007

  Sprostowanie do decyzji Rady 1999/435/WE z dnia 20 maja 1999 r. dotyczącej definicji dorobku Schengen do celów określenia, zgodnie ze stosownymi postanowieniami Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i Traktatu o Unii Europejskiej, podstawy prawnej dla każdego z postanowień lub decyzji stanowiących dorobek Schengen (  Dz.U. L 176 z 10.7.1999) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 01, str. 136)

 • Dz. U. L217 - 47 z 200722.8.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1172/98 z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy (  Dz.U. L 163 z 6.6.1998) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 04, str. 56)

 • Dz. U. L217 - 46 z 200722.8.2007

  Sprostowanie do Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (WTO) – Runda Urugwajska Wielostronnych Negocjacji Handlowych – Załącznik 1 – Załącznik 1C (  Dz.U. L 336 z 23.12.1994) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 11, tom 21, str. 305)

 • Dz. U. L217 - 42 z 200722.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 74/148/EWG z dnia 4 marca 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do odważników od 1 mg do 50 kg o dokładności większej niż średnia (  Dz.U. L 84 z 28.3.1974) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 02, str. 63)

 • Dz. U. L217 - 36 z 200722.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/634/WE zatwierdzającą programy w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w strefach niezatwierdzonych w odniesieniu do wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3902) (1)

 • Dz. U. L217 - 34 z 200722.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie wydatków poniesionych w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania ptasiej grypy w Zjednoczonym Królestwie w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3892)

 • Dz. U. L217 - 33 z 200722.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie wydatków poniesionych w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania rzekomego pomoru drobiu w Zjednoczonym Królestwie w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3891)

 • Dz. U. L217 - 24 z 200722.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w wydatki poniesione przez państwa członkowskie w związku z wdrażaniem systemów monitorowania i kontroli mających zastosowanie do wspólnej polityki rybackiej na 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3747)

 • Dz. U. L217 - 22 z 200722.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 982/2007 z dnia 21 sierpnia 2007 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy (Pimentón de la Vera (ChNP) – Karlovarský suchar (ChOG) – Riso di Baraggia Biellese e Vercellese (ChNP))

 • Dz. U. L217 - 21 z 200722.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 981/2007 z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1489/2006 ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2007 EFGR

 • Dz. U. L217 - 18 z 200722.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 980/2007 z dnia 21 sierpnia 2007 r. ustanawiające specjalne środki w zakresie administrowania kontyngentem taryfowym WTO na masło nowozelandzkie, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 i ustanawiające odstępstwa od tego rozporządzenia

 • Dz. U. L217 - 12 z 200722.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 979/2007 z dnia 21 sierpnia 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz wieprzowiny pochodzącej z Kanady

 • Dz. U. L217 - 11 z 200722.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 978/2007 z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2273/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do badań cen niektórych sztuk bydła na reprezentatywnych rynkach wspólnotowych

 • Dz. U. L217 - 9 z 200722.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 977/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na jabłka

 • Dz. U. L217 - 7 z 200722.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 976/2007 z dnia 21 sierpnia 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2007/2008 kwoty pomocy dla uprawy winogron przeznaczonych do produkcji niektórych odmian suszonych winogron oraz pomocy do przesadzania winnic dotkniętych filokserą

 • Dz. U. L217 - 1 z 200722.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 974/2007 z dnia 21 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.